Lahe­maa Me­rek­lu­bi jät­kab Kol­ga koo­lis me­ren­dus­rin­gi­ga

2055
LOUIS AL­BERT, RAI­DO RU­SE, KEN-AND­RE AAS­MÄE ja JAN-EE­RIK LAEN­DE pur­je­ka­ga Ka­ro­lii­na Ha­ra la­hel.

Pur­je­ka­ga ha­ka­tak­se me­rel edas­pi­di har­ju­ta­ma Ha­ra sa­da­mas.

La­he­maa Me­rek­lu­bi alus­tas Kol­ga koo­lis me­ren­dus­rin­gi­ga na­tu­ke roh­kem kui pool­teist aas­tat ta­ga­si – jaa­nua­ris 2016. Ring käis koos üle-eel­mi­sel õp­peaas­tal. Teoo­ria­tun­nid ja prak­ti­li­sed koo­li­tu­sed toi­mu­sid ka ko­gu möö­du­nud õp­peaas­ta jook­sul. Eel­mi­sel pü­ha­päe­val oli ala­nud õp­peaas­ta esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne.

See­kord olid te­ge­vu­sed ka­van­da­tud Ha­ra sa­da­mas. La­he­maa Me­rek­lu­bi asu­ta­jad ja me­ren­dus­rin­gi eest­ve­da­jad, tööa­la­selt me­ren­du­se­ga seo­tud Rai­do Ru­se Kuu­sa­lu kü­last ja Jan­no Laen­de Ka­ha­last kiit­sid, et Ha­ra sa­dam on noor­te me­re­koo­li­tu­se lä­bi­vii­mi­seks vä­ga so­biv. Nõu­ko­gu­de all­vee­lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mi­se jaoks ehi­ta­tud ra­ja­ti­sed ja Ha­ra saar kait­se­vad ak­va­too­riu­mi me­re­tuul­te eest. Se­ni min­di koos noor­te­ga pur­je­ka­ga me­re­le Sal­mis­tu sa­da­mas, kuid seal on tuu­li­sem. Pur­je­paa­ti­de ja -lae­va­de ning moo­tor­paa­ti­de­ga toi­me­ta­mi­seks on Ha­ra sa­da­mas ideaal­sed või­ma­lu­sed ja ka­vas on ha­ka­ta Ha­ra Jahtk­lu­bi eest­ve­da­ja­te­ga koos­tööd te­ge­ma.    

Me­ren­dus­rin­gi noor­te­ga koh­tu­tak­se kord kuus lau­päe­val või pü­ha­päe­val. Rin­gis alus­ta­nud 23 poi­sist-tüd­ru­kust on kaa­sa jää­nud te­ge­ma 15, tüd­ru­kuid ja pois­se on enam­vä­hem poo­leks. Kesk­mi­selt ol­lak­se koos kolm tun­di, vä­li­te­ge­vus­te kor­ral ka pi­ke­malt. Ku­na ring käib koos nä­da­la­va­he­tus­tel ja siis koo­li­buss ei sõi­da, võe­tak­se osa las­test kü­la­dest lä­bi sõi­tes väi­ke­bus­si ja viiak­se pä­rast ta­ga­si, osa noo­ri too­vad ko­ha­le ja sõi­du­ta­vad ko­ju ta­ga­si lap­se­va­ne­mad. Kui min­nak­se me­re­le, jää­vad sa­ge­li ka lap­se­va­ne­mad osa­le­ma.

Prae­gu­seks on Kol­ga me­ren­dus­rin­gi noo­red oman­da­nud olu­li­se­mad põ­hi­tead­mi­sed me­reo­hu­tu­sest ja -sõi­du­va­hen­di­test ning os­ka­vad pur­je­ta­da me­rek­lu­bi­le kuu­lu­va Cu­mu­lus 164 pur­je­ka­ga Ka­ro­lii­na.

Ka on su­ve jook­sul ja pea­mi­selt just Käs­mus me­re­laag­ris har­ju­ta­tud sõit­mist SUP-laua­ga. Me­rek­lu­bi kor­ral­das ka­he SUP-laua ost­mi­seks Kuu­sa­lus tä­na­vu­sel mai­laa­dal noor­te al­ga­tu­sel hea­te­ge­vus­li­ku me­re­loo­si. Kok­ku saa­di va­ja­lik sum­ma – üle 600 eu­ro.

SUP-lau­da­de­ga plaa­ni­tak­se pur­je­ta­da An­di­nee­mel või Sal­mis­tul, kus on ran­nas pi­kalt ma­dal ve­si ja al­ga­ja­te­le so­bi­vam, laua­le ta­ga­si­saa­mi­ne on hõlp­sam.

JAN-EERIK LAENDE heategevuslaada toel ostetud SUP-laual.
JAN-EERIK LAENDE heategevuslaada toel ostetud SUP-laual.

Käs­mus me­re­laag­ris   

Käs­mus 15.-19. au­gus­tini kor­ral­da­tud me­re­laag­ris oli tä­na­vu 43 noort – 15 tüd­ru­kut ja 28 pois­si. Mul­lu­su­vi­ses­se laag­ris­se võe­ti küm­me last roh­kem, aga se­da oli kor­ral­da­ja­te sõ­nul lii­ga pal­ju.

Ka see­kord­ses laag­ris tut­vus­ta­ti pääs­te­va­hen­deid ja õpe­ta­ti vees ini­mest pääst­ma ning õpi­ti tund­ma kaht eri­ne­vat moo­tor­paa­ti, pä­ra­moo­to­ri­ga kum­mi­paa­ti, Cu­mu­lus-pur­je­kaid, ae­ru­lau­du, pääs­te­par­ve, klu­bi­le kuu­lu­vat vii­kin­gi­paa­ti Siug, SUP-lau­du ja ka­nuud.

Li­saks na­vi­gee­ri­mis­ko­ge­mus­te­le oman­da­sid lap­sed puu­tööos­ku­si – Hirv­li Sae­ves­ki kin­gi­tud män­ni­tü­vest teh­ti laag­ri­päe­va­de jook­sul skulp­tor Maa­nus Kuu­si ju­hen­da­mi­sel Tal­lin­na me­rea­ka­dee­mia mas­ko­ti Trii­bert puust ver­sioon.

Võis­tel­di ae­ru­lau­da­del, har­ju­ta­ti snor­gel­da­mist ja tuu­bi­sõi­tu moo­tor­paa­di ta­ga. Õpi­ti ka­la püüd­ma ja lõk­kel lõu­na­söö­ki te­ge­ma, mais­maal oli orien­tee­ru­mis­võist­lus.

Kui laag­ris käis kü­las noor­te seas popp juu­tuu­ber ehk in­ter­ne­ti jaoks vi­deok­lip­pe val­mis­tav Ne­le Kir­si­puu, fil­mi­ti te­ma­ga koos­töös vi­deo „Vest pääs­tab veest!“, mi­da on prae­gu­seks vaa­da­tud üle 11 000 kor­ra.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus toe­tas me­re­laag­ri kor­ral­da­mist 950 eu­ro­ga. Me­ren­dus­rin­gi las­te omao­sa­lus oli 125 eu­rot, teis­tel las­tel 150 eu­rot.

Me­re­lis­te te­ge­vus­te li­gi­tõm­bav jõud

Möö­du­nud pü­ha­päe­val koos Rai­do Ru­se­ga pur­je­kal Ka­ro­lii­na Ha­ra sa­da­ma ak­va­too­riu­mil sõit­mas käi­nud me­ren­dus­rin­gi liik­med, 5. klas­si noor­me­hed Jan-Ee­rik Laen­de Kuu­sa­lu koo­list ja Loius Al­bert Tal­lin­na 32. kesk­koo­list ning Kuu­sa­lu koo­li 7. klas­si õpi­la­ne Ken-And­re Aas­mäe Jõe­läht­me val­last Ka­ber­nee­mest kiit­sid, et me­ren­dus­rin­gis on hu­vi­tav.

Louis Al­bert õp­pis en­ne Kol­ga koo­lis ja kui­gi ko­lis mu­ja­le, jät­kas me­ren­dus­rin­gis käi­mist. Ka tei­sed poi­sid tun­nus­ta­sid, et me­ren­dus­ring pa­kub põ­ne­vaid te­ge­vu­si.

Eri­ti meel­dis nei­le me­re­laa­ger, see oli vii­ma­se aja et­te­võt­mis­test kõi­ge äge­dam. Vah­va oli tuu­bi­ga sõi­ta, põ­ne­vad olid orien­tee­ru­mis­mäng ja ka öi­ne häi­re. Ku­na il­mad olid soo­jad ja päi­ke­se­li­sed, sai pal­ju ol­la vees.

Poi­sid rää­ki­sid veel, et aas­ta ta­ga­si vii­di me­re­laag­ri lap­sed met­sa el­lu­jää­mis­kur­su­se­le, see meel­dis ja võiks tei­ne­kord­ki ka­vas­se võt­ta.

Rai­do Ru­se tõ­des, et kui­gi me­re­laag­ri korraldamine ja me­ren­dus­rin­gi­ läbiviimine on va­ba­taht­lik te­ge­vus ning en­da­le võe­tud ko­hus­tus, pa­kub see rõõ­mu ja või­mal­dab te­ge­le­da roh­kem oma ho­bi­ga: „Paat on ole­mas, nüüd olen sel­le­ga pal­ju sa­ge­da­mi­ni me­rel, kui olin va­rem. Olu­li­ne on ja­ga­mis­rõõm – saab en­da ko­ge­mu­si noor­te­le eda­si an­da.“

La­he­maa Me­rek­lu­bi kas­vas väl­ja Ees­ti lae­va­juh­ti­de ühen­du­sest, mil­le ju­ha­tu­ses olid ka Rai­do Ru­se ja Jan­no Laen­de. Kuu­sa­lu val­las ela­vad lae­va­ju­hid hak­ka­sid es­malt kor­ral­da­ma val­la me­re­päe­vi, esi­me­ne oli 2011. aas­tal Ta­pur­las, siis Pä­ris­peal ja Sal­mis­tul. Nel­jas me­re­päev, mis teh­ti Kol­ga-Aab­las, oli ju­ba La­he­maa Me­rek­lu­bi eest­ve­da­mi­sel. See et­te­võt­mi­ne am­men­dus, ot­sus­ta­ti roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta noor­te­le ja ha­ka­ta nei­le tut­vus­ta­ma me­re­li­si te­ge­vu­si.

Rai­do Ru­se: „Aas­ta­te­ga ole­me tut­ta­vaks saa­nud ja koos­tööd tei­nud veel mit­me me­re­me­he­ga, kel­le ko­du on Kuu­sa­lu val­las, kok­ku on meil ko­ha­lik­ke me­re­me­hi-mõt­te­kaas­la­si prae­gu­seks küm­me­kond.“

Edas­pi­di­ne suu­rem ees­märk on os­ta me­rek­lu­bi­le kor­ra­lik pääs­te­paat, mis või­mal­dab noo­ri me­rel veel pa­re­mi­ni tur­va­ta ja ran­du­da ka ma­da­la­ma vee­ga koh­ta­des.

Eelmine artikkelLeader-toetused Anija-Aegviidu ja Raasiku valda
Järgmine artikkelInter­ne­tis kutsutakse ap­pi Aru­kü­la õi­geu­su ki­ri­ku taas­ta­jale