La­he­maa rah­vus­park saab EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di

556

MTÜ Aren­dus­ko­da sai Brüs­se­list tea­te, et hin­da­mis­ko­mis­jon ot­sus­tas an­da La­he­maa rah­vus­par­gi­le sääst­va tu­ris­mi rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud kva­li­tee­di­mär­gi ehk EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di 5 aas­taks – 2019-2023. Se­da taot­le­sid kesk­kon­naa­met koos­ Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi­ga, kel­le eest­ve­da­mi­sel val­mis rah­vus­va­he­li­se koos­tööp­ro­jek­ti raa­mes sääst­va tu­ris­mi st­ra­tee­gia ja te­ge­vus­ka­va. Aren­dus­ko­ja piir­kon­nas, mis hõl­mab Kuu­sa­lu, Kad­ri­na ja Ta­pa val­da, Lok­sa lin­na, osa­li­selt Hal­ja­la val­da, asub La­he­maa rah­vus­park. Pro­jek­ti „Sääst­va tu­ris­mi aren­da­mi­ne“ juht Kat­rin Suur­soo üt­les, et hin­da­mis­ko­mis­jon hää­le­tas üks­meel­selt ser­ti­fi­kaa­di and­mi­se poolt. Üleand­mi­se tse­re­moo­nia tu­leb Eu­roo­pa Par­la­men­dis Brüs­se­lis 2. det­semb­ril.

Eelmine artikkelHar­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le esi­ta­ti kok­ku 121 kan­di­daa­ti
Järgmine artikkelKuusalu vallateede talihoolde kaartidest