Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter loo­bub 1000eu­ro­sest toe­tu­sest

189
ENN KIRSMAN

Toe­tus­sum­ma vä­hen­da­mi­se tõt­tu ei kor­ral­da Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter val­la har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­li.

Ülemöö­du­nud nä­da­lal saa­tis MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter ju­ha­tu­se lii­ge Enn Kirs­man Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni­le ja val­la­va­lit­su­se­le kir­ja­li­ku aval­du­se toe­tu­sum­mast loo­bu­mi­se koh­ta. Ta põh­jen­dab, et kul­tuu­riü­ri­tus­te ühe­kord­se­te toe­tus­te sü­gis­voo­rust taot­le­tud 1220 eu­rot moo­dus­ta­nuks Kuu­sa­lu val­la har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­li ee­lar­vest 46 prot­sen­ti, val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga eral­da­tud 1000eu­ro­sest toe­tus­sum­mast ei pii­sa ja loo­bu­tak­se fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­se plaa­nist. Ta li­sab, kui ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon ja val­la­va­lit­sus leia­vad, et fes­ti­va­li on või­ma­lik kor­ral­da­da 1000eu­ro­se toe­tu­se­ga, siis ei tee omalt poolt ta­kis­tu­si sel­le idee el­lu­vii­mi­sel.

Enn Kirs­man sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni soo­vi­tu­sel vä­he­maks võe­tud 220 eu­rot on küm­nen­dik fes­ti­va­li pin­ge­li­sest ee­lar­vest. Plaa­nis oli kor­ral­da­da Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas märt­si lõ­pus teat­ri­kuu pu­hul ka­he­päe­va­ne fes­ti­val, val­la teat­rit­rup­pi­de eten­du­sed ja­ga­da ma­ja kah­te saa­li. Tei­se kor­ru­se väi­ke­ses­se saa­li oli soov tel­li­da la­va, he­li- ja val­gus­tus­teh­ni­ka. Kui üks eten­dus käib, saa­nuks tei­ses saa­lis järg­mist eten­dust üles sea­da.
„Taht­si­me näi­da­ta fes­ti­va­li­ga, et Kuu­sa­lu on teat­ri­vald. See po­leks ol­nud võist­lus,“ lau­sus ta.

„Kui ei ole või­ma­lik kü­si­tud toe­tu­sum­mat eral­da­da, siis en­ne, kui ot­sus­ta­tak­se sum­mat vä­hen­da­da, tu­leks taot­le­jalt kü­si­da, kas väik­se­ma ra­ha­ga on või­ma­lik se­da üri­tust ära te­ha. Ta­han sel­le sam­mu­ga öel­da, et igal as­jal on hind, ei saa eel­da­da, et väik­se­ma sum­ma­ga on või­ma­lik ka­van­da­tut el­lu viia.“

Kü­si­mu­se­le, et kas fes­ti­val tu­leks, kui lei­duks spon­sor, kes toe­taks puu­du­jää­va sum­ma­ga, vas­tas ta, et loo­bu­mi­ne on lõp­lik, po­le enam in­nu­kust se­da kor­ral­da­da: „Kui kee­gi tun­neb, et sel­li­ne fes­ti­val on 1000 eu­ro­ga teh­tav, siis võib te­ha.“

Ta li­sas, et fes­ti­va­lil oleks Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter saa­nud esi­ne­da kol­me la­vas­tu­se­ga ning osa­le­ma oleks kut­su­nud Vi­ha­soo, Lee­si, Kõn­nu har­ras­tust­ru­pid, sa­mu­ti Ter­je Va­ru­li ju­hen­da­ta­vad Kol­ga koo­li Ko­hal-oli­ja­te va­ne­ma ja noo­re­ma tru­pi ning Kol­ga õpe­ta­ja­te näi­te­rin­gi T.Õ.N.N., Ju­han Ku­bu ju­hen­da­ta­va Kol­ga tru­pi ning Kuu­sa­lu koo­li la­vas­ta­ja Sai­ma Me­ri­voo kaks trup­pi. Män­gi­da oleks saa­nud fes­ti­va­lil üle küm­ne eten­du­se.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar kom­men­tee­ris, et taot­lus­te ko­gu­maht oli suu­rem, kui toe­tus­teks ka­van­da­tud sum­ma. Ku­na ra­ha oli vä­hem, siis ot­sus­ta­ti, et toe­tu­se ülem­piir on 1000 eu­rot.

Ta tõ­des, et taot­lu­sed on eri­ne­vad: „Osad taot­le­jad on täp­selt kal­ku­lee­ri­nud ku­lu­tu­sed. Tei­sed on kir­ju­ta­nud sis­se ka nii-öel­da õh­ku. Ko­mis­jo­ni liik­med eel­da­sid, et ka har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­li ee­lar­ves­se on õh­ku kir­ju­ta­tud. Koos­ta­me ühe­kord­se­te toe­tus­te ja­ga­mi­se uut kor­da. Sin­na tu­leks li­sa­da, et ju­hul, kui toe­tus­sum­mat vä­hen­da­tak­se, pa­lu­da taot­le­jal te­ha uus ee­lar­ve, et nä­ha, kas tu­leb väik­se­ma sum­ma­ga väl­ja.“

Ka­su­ta­ma­ta jää­vad toe­tus­sum­mad suu­na­tak­se te­ma sõ­nul ühe­kord­se­te üri­tus­te ke­vad­voo­ru.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu mees­koor esines Ta­pal
Järgmine artikkelÜhe­kord­sed toe­tu­sed kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na- ja spor­diü­ri­tus­te­le Kuu­sa­lu val­las