Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis TER­JE KRAAN­VEL­TI val­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt

209
Vo­li­ko­gu esi­mees VÄR­NER LOOTS­MANN õn­nit­leb uut val­la­va­ne­mat TERJE KRAANVELTI. Fo­to Kuusalu Kroonika

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis kol­ma­päe­va, 4. no­vemb­ri hom­mi­kul toi­mu­nud is­tun­gil uueks val­la­va­ne­maks Ter­je Kraan­vel­ti, ke­da toe­tas ühe­hääl­selt – ta sai sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel 19 poolt­häält. Ter­je Kraan­vel­ti esi­tas val­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Tei­si kan­di­daa­te ei pa­ku­tud ja kan­di­daa­di­le kü­si­mu­si ei esi­ta­tud.

Ter­je Kraan­velt tä­nas pä­rast va­li­mis­tu­le­mus­te kin­ni­ta­mist vo­li­ko­gu­liik­meid üles näi­da­tud usal­du­se eest ja üt­les, et see on suur au: „Tun­nen äär­mi­selt suurt vas­tu­tust ja ko­hus­tust te­ha oma tööd pa­ri­mal või­ma­li­kul moel, ar­ves­ta­des kõi­gi val­lae­la­ni­ke hu­ve ja va­ja­du­si. Lu­ban ol­la lu­gu­pi­dav ja ava­tud kõi­ki­de et­te­pa­ne­ku­te suh­tes, loo­dan üks­nes hea­le ja mõist­va­le koos­töö­le.“

Kuu­sa­lu se­ni­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si an­dis Ter­je Kraan­vel­ti­le üle val­la­ma­ja võt­med ja mär­kis, et need on süm­bool­selt ko­gu val­la võt­med.

Val­la­va­ne­ma töö­ta­su ja hü­vi­ti­sed jäe­ti sa­maks – töö­ta­su 2900 eu­rot kuus, isik­li­ku sõi­duau­to kom­pen­sat­sioon 0,30 eu­rot ki­lo­meet­ri eest ja mo­biil­te­le­fo­ni ka­su­ta­mi­se eest mak­si­maal­selt 60 eu­rot kuus.

Ter­je Kraan­vel­ti et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti uus val­la­va­lit­sus. Pea­le uue val­la­va­ne­ma on koos­seis jää­nud sa­maks: Hil­le­ri Trei­salt ja Jaa­nus Hein Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, Mart Laan­pe­re ja Kau­po Par­ve va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Ran­no Pool EK­RE ni­me­kir­jast. Val­la­va­lit­su­se liik­me­te hü­vi­tis on jät­ku­valt 400 eu­rot kuus, val­la­va­ne­ma­le hü­vi­tist ei maks­ta.

Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du 8, EK­RE 1 ja Kes­ke­ra­kond 1 hää­le­ga, opo­sit­sioo­nis on va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 6, va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald 2 ja Re­for­mie­ra­kond 1 hää­le­ga.

Ur­mas Kirt­si asub töö­le põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­ti pea­di­rek­to­ri­na.

TER­JE KRAAN­VELT on va­rem osa­le­nud Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas
Ter­je Kraan­velt on lõ­pe­ta­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li 1984. aas­tal. Kut­se- ja kõrg­ha­ri­du­se on ta oman­da­nud Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Se­mi­na­ris, Tal­lin­na Üli­koo­lis, Aka­dee­mia Nor­dis. On töö­ta­nud Sa­ku kesk­koo­lis ja kaks aas­tat Kuu­sa­lu kesk­koo­lis klas­siõ­pe­ta­ja­na, Es­to­nian Ai­ris st­juar­des­si­na, aas­ta­tel 1998-2007 oli Valk­la hool­de­ko­du di­rek­tor ja vii­ma­sed 13 aas­tat juh­tis Iru hool­de­ko­du, kus on 175 töö­ta­jat. Iru Hool­de­ko­du ju­hi ko­halt lah­kus tä­na­vu juu­lis, soo­vis en­da sõ­nul pä­rast pin­ge­li­si ae­gu ak­tiiv­sest juh­ti­mis­te­ge­vu­sest ta­ga­si tõm­bu­da ning uut töö­koh­ta ak­tiiv­selt veel ei ot­si­nud.

Ta on ol­nud va­rem te­gev ka Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas. Kan­di­dee­ris ja va­li­ti val­la­vo­li­ko­gus­se aas­ta­teks 1999-2002 va­li­mis­lii­du Ko­ge­mus ja Koos­töö ni­me­kir­jas, kus olid too­kord Kuu­sa­lu val­la prae­gu­sest koa­lit­sioo­nist vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man ja val­la­va­lit­su­se lii­ge Kau­po Par­ve, ning aas­ta­teks 2002-2005 Isa­maa­lii­du ni­me­kir­jas, ku­hu siis kuu­lu­sid prae­gu­sest koa­lit­sioo­nist ka Kal­mer Märt­son ja Su­lev Vald­maa. Vo­li­ko­gu liik­me­na juh­tis Ter­je Kraan­velt val­la sot­siaal­ko­mis­jo­ni tööd. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu liik­me­na oli ta üks neist, kes ot­sus­ta­sid 2005. aas­ta märt­sis, et Kuu­sa­lu ja Lok­sa vald lii­de­tak­se.

Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris 7. ok­toob­ril Sõ­nu­mi­too­jas aval­da­tud loos „Kuu­sa­lu uueks val­la­va­ne­maks on plaa­nis va­li­da Ter­je Kraan­velt“, et oli vä­ga ül­la­tu­nud, kui koa­lit­sioon te­gi pak­ku­mi­se asu­da töö­le Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na: „Võt­sin esial­gu mõt­le­mi­sae­ga ja ot­sus­ta­sin an­da nõu­so­le­ku. Olen koh­tu­nud Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­ni liik­me­te­ga. Kui­gi vii­mas­tel aas­ta­tel elan Jõe­läht­me val­las, tean Kuu­sa­lu val­da häs­ti, sest ela­sin ja töö­ta­sin siin aas­taid. Mi­nu lap­se­põl­ve­ko­du on Liia­pek­si kü­las, en­di­se Lok­sa val­la kü­lad ehk seal­pool­ne kant on mul­le sa­mu­ti tut­tav. Kuu­sa­lu vald on ol­nud ko­gu aeg mu hu­vior­bii­dis ja olen kur­sis ka vii­ma­sel ajal Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas toi­mu­nu­ga.“

Oma era­kond­li­ku kuu­lu­vu­se koh­ta üt­les ta, et oli Kes­ke­ra­kon­na lii­ge, eel­mi­sel aas­tal esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se.

Uus val­la­va­nem hak­kas ko­he töö­le
Ter­je Kraan­velt asus val­la­va­ne­ma­na töö­le kol­ma­päe­val pä­rast val­la­vo­li­ko­gu is­tun­git. Vo­li­ko­gu is­tun­gi lõ­pu­ni ko­hal ol­nud se­ni­ne val­la­va­nem, va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du juht Ur­mas Kirt­si an­dis ka­bi­ne­ti tal­le üle ja lah­kus val­la­ma­jast.

Nel­ja­päe­val juh­tis uus val­la­va­nem val­la­va­lit­su­se is­tun­git. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ok­toob­ri­kuu ku­ju­nes töi­seks, tut­vus val­la­va­ne­ma töö­ga, osa­les kuu­la­ja­na val­la­va­lit­su­se is­tun­gil ja muu­del­gi töö­koo­so­le­ku­tel, ka vest­lus­tel val­la­sek­re­tä­ri kan­di­daa­ti­de­ga.

„Ur­mas Kirt­si pa­nus­tas, et olu­li­se­mad tee­mad saak­sid mul­le sel­gi­ta­tud. Uu­ri­sin val­la­do­ku­men­te nii pal­ju, kui ta­va­ko­da­nik neid ava­li­kult näeb, ning ka seda, mis on ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas vii­ma­sel ajal toi­mu­nud. Tä­nu pe­re­kond­li­ke­le si­de­me­te­le olen Kuu­sa­lu val­las toi­mu­nust üld­joon­tes kuulnud, nüüd tut­vu­sin roh­kem sü­vit­si,“ lau­sus ta ja too­ni­tas, et asus ame­tis­se mit­te­po­lii­ti­li­se val­la­va­ne­ma­na.

„Ku­na Kuu­sa­lu val­las ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ei kan­di­dee­ri­nud, on mul as­ja­de­le teist­su­gu­ne pilk. See on mu ee­lis ja soo­vin se­da ära ka­su­ta­da pa­ri­mas mõt­tes.“

Esi­mes­te töö­päe­va­de koh­ta sõ­nas val­la­va­nem, et need läk­sid sis­see­la­mi­se tä­he all, tut­vus val­la­ma­ja töö­ta­ja­te­ga.

Kü­si­mu­se­le, kas kõi­gilt 19 val­la­vo­li­ni­kult saa­dud toe­tus te­ma ame­tis­se va­li­mi­sel oli ül­la­tus, vas­tas Ter­je Kraan­velt, et sü­da­me­so­pis soo­vis se­da, kuid pol­nud põh­just eel­da­da poolt­hää­li ka neilt, kes te­da ei tun­ne: „On suur vas­tu­tus ja ko­hus­tus se­da usal­dust mit­te ku­ri­tar­vi­ta­da. Eri­ne­vaid ar­va­mu­si tu­leb akt­sep­tee­ri­da. Usun, et oma sei­su­koh­ta­de sel­gi­ta­mi­seks on pa­rim la­hen­dus ini­mes­te­ga suht­le­mi­ne. Val­la­va­lit­su­ses ja val­la al­la­su­tus­tes töö­ta­vad tub­lid ja või­me­kad ini­me­sed, kes tee­vad oma tööd häs­ti.“

Ko­ha­li­ke po­lii­ti­ku­te kom­men­taa­rid
Kol­me aas­ta väl­tel on Kuu­sa­lu val­las va­li­tud val­la­va­ne­maid ja vo­li­ko­gu esi­me­hi ame­tis­se 10 poolt­hää­le­ga ehk na­pi hääl­tee­na­mu­se­ga. Kõi­gi vo­li­ko­gu­liik­me­te toe­tus val­la­va­ne­ma­le on es­ma­kord­ne pä­rast ok­toob­ris 2017 toi­mu­nud ko­ha­lik­ke va­li­mi­si. Viimati toetas volikogu vallavanemat ühehäälselt 2009. aastal.

Mar­ti Hääl opo­sit­sioo­ni va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald kom­men­tee­ris: „Te­gi­me Ter­je Kraan­vel­ti­le et­te­pa­ne­ku koh­tu­da. Koh­tu­mi­ne toi­mus is­tun­gi­le eel­ne­nud nä­da­lal. On vä­ga hea, et see sai teoks, sest vo­li­ko­gu is­tun­gil ei tek­ki­nud  või­ma­lust val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di­ga tut­vu­mi­seks. Me sai­me koh­tu­mi­sel vas­tas­tik­ku tut­ta­vaks, esi­ta­si­me kü­si­mu­si ja va­he­ta­si­me sei­su­koh­ti. Me ei näi­nud põh­just, miks mit­te an­da Ter­je Kraan­vel­ti­le toe­tus­hääl Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma va­li­mi­sel, kui­gi koa­lit­sioon kut­sus te­da sel­les­se ame­tis­se. Loo­da­me, et al­gab uus aeg, val­la­va­lit­se­mi­se kaa­sa­vam ja lä­bi­paist­vam pe­riood ning ole­me val­mis te­ge­ma val­la­va­ne­ma­ga konst­ruk­tiiv­set koos­tööd“.

Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald sõ­nas, et nen­de va­li­mis­lii­du loo­mi­se ja kan­di­dee­ri­mi­se mõ­te oli tuua värs­kust val­la juh­ti­mis­se: „An­na­me uue­le val­la­va­ne­ma­le või­ma­lu­se. Opo­sit­sioon ei ole ala­ti kõi­ge­le vas­tu, ole­me ava­tud ja kaa­sa­va juh­ti­mi­se poolt. Se­da värs­kust ja uut hin­ga­mist val­la juh­ti­mi­ses võiks nüüd oo­da­ta uuelt ju­hilt.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja esi­numb­ri­na vo­li­ko­gus­se va­li­tud Vär­ner Loots­mann: „Koa­lit­sioon on sa­ma, va­he­tu­nud on val­la­va­nem, kes ei saa­nud vo­li­ko­gu liik­me­telt mit­te 10 poolt­häält, vaid kõik 19 – tu­ge­va man­daa­di. See näi­tab, et vo­li­ko­gu­liik­me­te suh­tu­mi­ne on soo­siv ja loo­dan, et see ei piir­du ai­nult val­la­va­ne­ma va­li­mi­se­ga. Kui­gi uus val­la­va­nem on apo­lii­ti­li­ne, tu­le­vad ot­su­sed ja eel­nõud sel­li­sed, na­gu amet­ni­kud ja val­la­va­lit­sus et­te val­mis­ta­vad ning vo­li­ko­gu ot­sus­tab läh­tu­valt koa­lit­sioo­ni­le­pin­gust. Usun, et uus val­la­va­nem saab töö­ga häs­ti hak­ka­ma, kui­gi saab ole­ma ras­ke si­tuat­sioo­nis, kus või­mu­lii­dul on vo­li­ko­gus 10 ja opo­sit­sioo­nil 9 häält.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast: „Ter­vi­ta­me Ter­je Kraan­vel­ti tu­le­kut val­la­va­ne­ma ame­tis­se ja kii­da­me, et aas­ta en­ne val­imi­si võt­tis sel­le vas­tu­tu­se. Ta on ol­nud Kuu­sa­lu koo­lis mu õpi­la­ne ja ühe po­ja klas­si­juh­ta­ja, te­mast on jää­nud vä­ga hea mul­je. Ta on mõist­lik, rat­sio­naal­ne, vas­tu­tus­tund­lik, sõ­na­pi­da­ja ja kul­tuur­ne. EK­RE on ühi­ne­nud Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mis­le­pin­gu­ga, sest koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu koos­ta­mi­ses me ei osa­le­nud, meie sõnastuses va­li­mis­lu­ba­du­si sel­les po­le. Seo­ses uue val­la­va­ne­ma­ga po­le põh­just le­pin­gut muut­ma ha­ka­ta ega uut koa­lit­sioo­ni te­ge­ma, järg­mis­te va­li­mis­te­ni on vä­he ae­ga. Soo­vi­me, et Ter­je Kraan­vel­til jät­kuks jõu­du, taht­mist ja vi­sa­dust val­da omal käel juh­ti­da ega juh­tuks, et amet­ni­kud koo­li­ta­vad uue val­la­va­ne­ma väl­ja.“

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­la õpe­ta­jad aren­da­vad õpi­las­te käi­tu­mi­sos­ku­si VE­PA abil
Järgmine artikkelKol­ga kü­la­kes­kust re­konst­ruee­rib Eko­val Tee­nu­sed