Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu on jät­ku­valt re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta

21
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 15. mai is­tun­gi päe­va­kor­ras olid re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he, asee­si­me­he ja liik­me va­li­mi­ne. Vo­li­ko­gu ot­sus­tas moo­dus­ta­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni taas kol­me­liik­me­li­se, kuid va­li­mis­te­ni ei jõud­nud.

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son pa­lus esi­ta­da esi­me­he ja asee­si­me­he kan­di­daa­te. Koa­lit­sioo­ni kuu­luv va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du esi­tas esi­me­he kan­di­daa­diks Mart Rei­man­ni.

Kui vo­li­ko­gu esi­mees pa­lus opo­sit­sioo­ni kuu­lu­va­tel va­li­mis­lii­tu­del kan­di­daa­te esi­ta­da, sõ­nas Mar­gus Soom va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu, te­ma on sel­le poolt, et se­ni­ne re­vis­jo­ni­ko­mis­jon jät­kaks.

Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald tea­tas, et nen­de va­li­mis­lii­dult ei tu­le kan­di­daa­te ko­mis­jon esi­me­he, asee­si­me­he ega liik­me ko­ha­le: „Ku­na Kuu­sa­lu vo­li­ko­gul oli re­vis­jo­ni­ko­mis­jon, mis koa­lit­sioo­ni­le ei meel­di­nud, siis meie hää­le­ta­mi­sel ei osa­le. Soo­vi­me edu tei­le iseen­da re­vi­dee­ri­mi­sel ja Lok­sa mu­de­li­le üle mi­ne­mi­sel, et ise va­lit­sen ja re­vi­dee­rin.“

See­jä­rel lah­ku­sid va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald vo­li­ko­gu­liik­med is­tun­gilt. Vo­li­ko­gu esi­mees kuu­lu­tas väl­ja 10mi­nu­ti­li­se va­hea­ja. Pä­rast va­heae­ga pa­lus ta uues­ti esi­ta­da kan­di­daa­te li­saks Mart Rei­man­ni­le. Roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud ja vo­li­ko­gu esi­mees lau­sus: „Opo­sit­sioon esi­tas sel­ge ja konk­reet­se aval­du­se, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni töös osa­le­da ei soo­vi. Tei­si kan­di­daa­te ei esi­ta­tud ning re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ebaõn­nes­tus. Päe­va­kor­rast jääb väl­ja ka ko­mis­jo­ni liik­me va­li­mi­ne.“

Need va­li­mi­sed olid vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­ras see­tõt­tu, et eel­mi­sel, ap­ril­li­kuu is­tun­gil as­tu­sid ame­tist ta­ga­si nii re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni se­ni­ne esi­mees Maar­ja Mets­tak Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast kui ka ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Siis oli vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­ras re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me va­li­mi­ne. Opo­sit­sioon oli se­da meelt, et va­li­mist po­le va­ja, sest järg­mi­sel päe­val taas­tu­sid vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed Hei­no Ju­no­lai­ne­nil, kel­le vo­li­tu­sed olid va­he­peal te­ma soo­vil pea­ta­tud, ja ta saa­nuks jät­ka­ta ka re­vis­jon­ko­mis­jo­ni liik­me­na. Koa­lit­sioon ei nõus­tu­nud ja soo­vis va­li­mi­sed lä­bi viia.

Val­la­sek­re­tär Mart Kül­vi sel­gi­tas, et ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se sea­du­se ko­ha­selt peab re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ole­ma vä­he­malt kol­me­liik­me­li­ne ja saab koos­ne­da ai­nult vo­li­ko­gu liik­me­test. Kui Hei­no Ju­no­lai­nen jaa­nua­ris oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na pea­tas, ei saa­nud ta enam osa­le­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni töös, re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ei ol­nud enam kol­me­liik­me­li­ne ega ot­sus­tus­või­me­li­ne.

Maar­ja Mets­tak põh­jen­das ap­ril­li­kuu is­tun­gil oma ta­ga­sias­tu­mist as­jao­lu­ga, et ko­mis­jo­ni töö on sel­les koos­sei­sus hal­va­tud seo­ses ko­mis­jo­ni kuu­lu­va­te Siim Nur­ga ja Hei­no Ju­no­lai­ne­ni va­he­li­se eri­meel­su­se­ga, mis puu­du­tab va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald pos­ti­tust Fa­ce­boo­kis ja as­jao­lu, et Hei­no Ju­no­lai­nen ja­gas se­da sot­siaal­mee­dias.

Siim Nurk esi­tas sa­mal tee­mal 15. mai vo­li­ko­gu is­tun­gi al­gu­ses kaks po­lii­ti­list aval­dust, mil­les sel­gi­tab oma sei­su­koh­ti. Li­saks muu­de­le sel­gi­tus­te­le too­ni­tab ta, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni lii­ge, kes le­vi­tab sõ­nu­mit, mis kut­sub end val­last väl­ja kir­ju­ta­ma, ei peaks te­ma ar­va­tes osa­le­ma re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni töös.

Hei­no Ju­no­lai­nen on oma vas­tu­ses Siim Nur­ga sel­le­tee­ma­li­se­le va­ra­se­ma­le aru­pä­ri­mi­se­le öel­nud pos­ti­tu­se ja­ga­mi­se koh­ta, et va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald te­gi Fa­ce­boo­kis üle­vaa­te Kuu­sa­lu val­las toi­mu­va­test või­mu­män­gu­dest, li­sa­tud oli, et kes „mak­su­maks­ja­na ei soo­vi sel­le kin­ni­maks­mi­sel osa­le­da, siis soo­vi­ta­me või­ma­lu­sel oma mak­sud mõn­da tei­se oma­va­lit­sus­se suu­na­ta uueks aas­taks…“. Ta li­sas, et ja­ga­mi­ne ei si­sal­da­nud te­ma­pool­set hin­nan­gut ega tä­hen­da hin­nan­gu and­mist, seos­te leid­mi­ne re­vis­jo­ni ja sot­siaal­mee­dia va­hel on „mee­le­vald­ne ja sel­le ava­lik et­te­kand­mi­ne pa­ha­taht­lik“.

Siim Nur­ga aru­pä­ri­mi­se, Hei­no Ju­no­lai­ne­ni vas­tu­se sel­le­le ja Siim Nur­ga po­lii­ti­li­sed aval­du­sed on ava­li­kus­ta­tud Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel do­ku­men­di­re­gist­ris.

Mait Kröönst­röm kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le 15. mai is­tun­gilt lah­ku­mist sel­le­ga, et tra­dit­sioo­ni­li­selt on re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni va­li­mis­tel eel­ne­valt opo­sit­sioo­ni­ga kok­ku le­pi­tud, kes ja mil­li­se­le ko­ha­le kan­di­daa­te esi­tab: „Meie­ga va­rem ühen­dust ei võe­tud, ei taht­nud ol­la kaa­so­sa­li­ne, kui ko­mis­jo­ni va­li­tak­se koa­lit­sioo­ni ini­me­sed. Täies­ti aru­saa­ma­tuks jäi mei­le see, miks vo­li­ko­gu esi­mees li­sas eel­mi­se vo­li­ko­guis­tun­gi päe­va­kor­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me va­li­mi­se, ku­na val­la­sek­re­tär sel­gi­tas eel­mi­sel is­tun­gil vo­li­ko­gu­le, et on täies­ti sea­dus­pä­ra­ne, kui Hei­no Ju­no­lai­ne­ni vo­li­tu­sed taas­tu­vad vo­li­ko­gu liik­me­na ning re­vis­jo­ni­ko­mis­jon jät­kab oma tööd sa­mas koos­sei­sus. Siis oleks saa­nud poo­le­lio­le­vad re­vis­jo­nid lõ­pe­ta­da ning ka ma­jan­du­saas­ta aruan­de­le hin­nan­gu an­da. Se­da aga vo­li­ko­gu esi­mees ei soo­vi­nud ja ot­sus­tas re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni laia­li­saat­mi­se ka­suks, suut­ma­ta va­li­da ap­ril­li is­tun­gil re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le uut lii­get ega komp­lek­tee­ri­da vii­ma­ti toi­mu­nud is­tun­gil uut re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son üt­les, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ei ole si­su­li­selt tei­nud tööd ala­tes käe­so­le­va aas­ta al­gu­sest, lõ­pe­ta­da ei suu­de­tud üh­te­gi re­vis­jo­ni: „Uue re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni moo­dus­ta­mi­seks on opo­sit­sioo­ni­le an­tud mit­meid või­ma­lu­si li­gi pool aas­tat. On rää­gi­tud ot­se peaae­gu kõi­gi opo­sit­sioo­nis ole­va­te vo­li­ko­guliik­me­te­ga, saa­de­tud on e-kir­ju, he­lis­ta­tud kor­du­valt re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni eel­mi­se­le esi­me­he­le ja opo­sit­sioo­ni teis­te­le vo­li­ni­ke­le, kuid kõik tu­lu­tult. See­ga jutt, et opo­sit­sioo­ni­ga ei ole võe­tud ühen­dust, et kok­ku­le­pet sõl­mi­da, on as­ja­ko­ha­tu ja fak­ti­li­selt va­le. Sa­mu­ti ei kee­la­nud vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­nil kee­gi esi­ta­da üks­kõik mil­list kan­di­daa­ti, alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si või kü­si­da va­heae­ga, et koa­lit­sioo­ni­ga lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­da.“

Ta üt­les, et pa­neb re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni va­li­mi­se uues­ti vo­li­ko­gu 19. juu­ni is­tun­gi päe­va­kor­da: „Koa­lit­sioon esi­tas oma kan­di­daa­di ja esi­tab sa­ma kan­di­daa­di ka järg­mi­ne kord. Juu­nis tu­leb kin­ni­ta­da val­la ma­jan­du­saas­ta aruan­ne, mil­le­le li­sa­tak­se reeg­li­na van­deau­dii­to­ri aruan­ne ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni hin­nang. See­kord tu­leb vo­li­ko­gu liik­me­tel en­dil põh­ja­li­kult tut­vu­da ma­jan­du­saas­ta ja van­de­au­dii­to­ri aruan­de­ga, sest re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta ei ole ko­mis­jo­ni hin­nan­gut, mil­le­le toe­tu­da.“

Sa­mal tee­mal saa­tis toi­me­tu­se­le kom­men­taa­ri ka Hei­no Ju­no­lai­nen. Ta kir­ju­tas, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jon esi­tas oma tööst aruan­de vo­li­ko­gu­le, kin­ni­ta­tud tööp­laa­ni jär­gi ei ole täh­ta­jad saa­bu­nud: „Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul on ka osa­le­nud vo­li­ko­gu esi­mees, et­te­hei­teid ko­mis­jo­ni te­ge­vu­se­le ei ole ol­nud. Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald on jär­je­kind­lalt po­sit­sioo­nil, et ko­mis­jo­ni te­ge­vus oli le­gi­tiim­ne ega pi­da­nud see­tõt­tu va­ja­li­kuks uu­si liik­meid ni­me­ta­da. Koa­lit­sioon on põh­jen­da­ma­tu­te et­te­hei­de­te­ga ko­mis­jo­ni ja te­ma liik­me­te te­ge­vu­se­le ning sea­du­se mõt­te mee­le­vald­se ka­su­ta­mi­se­ga loo­nud pa­ha­taht­li­kult olu­kor­ra, kus toi­miv ko­mis­jon on läi­nud laia­li. Koa­lit­sioon on oma­va­lit­su­se ot­sus­tu­sau­to­noo­miat ku­ri­tar­vi­ta­des te­ki­ta­mas en­da­le mee­le­pä­rast olu­kor­da, mil­le ta­ga­järg on re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni töö tead­lik seis­ka­mi­ne sel­leks, et mit­te te­ki­ta­da liig­set tä­he­le­pa­nu val­la hal­dus­suut­ma­tu­se­le.“

Toi­me­tu­se­le saa­tis kom­men­taa­ri sa­mu­ti Siim Nurk, kes oli re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni asee­si­mees: „Hei­no Ju­no­lai­ne­ni ot­si­tud põh­jen­du­sed ja et­te­hei­ted on pu­has de­ma­goo­gia. Vo­li­ko­gu esi­mees on osa­le­nud vaid ühel re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul det­semb­ris 2023, kus aru­ta­ti, et si­su­li­selt üh­te­gi re­vis­jo­niak­ti po­le suu­de­tud val­mis saa­da ja see­tõt­tu pi­ken­da­tak­se täh­t­aegu. Pä­rast se­da po­le ko­mis­jon pool aas­tat saa­nud tööd te­ha ega koo­so­le­kuid pi­da­da, sest Hei­no Ju­no­lai­nen pea­tas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na ja opo­sit­sioon ter­vi­ku­na ei ol­nud nõus leid­ma re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni asen­da­jat. Süü­dis­ta­da koa­lit­sioo­ni re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni töö­või­me­tu­ses on mee­le­vald­ne.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon lak­kas ole­mast, kui Maar­ja Mets­tak ja Hei­no Ju­no­lai­nen as­tu­sid ta­ga­si. Uue ko­mis­jo­ni kok­ku­pa­ne­kul ei esi­ta­nud koa­lit­sioon vo­li­ko­gus kan­di­daa­ti­de osas üh­te­gi nõud­mist. Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald oleks või­nud liik­meks esi­ta­da ka sa­ma kan­di­daa­di, Hei­no Ju­no­lai­ne­ni. Väi­de, et koa­lit­sioon oo­tas teist kan­di­daa­ti, ei vas­ta tõe­le.

Val­la­sek­re­tär soo­vi­tas vo­li­ko­gu 27. märt­si is­tun­gil, et õi­gem ja soo­vi­tus­li­kum on va­li­da uus re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni lii­ge, sest see on va­li­tav ame­ti­koht. Ar­van, et sel­li­selt toi­mi­des te­kib vä­hem se­ga­dust ja vaid­lu­si ning sel­li­sest põ­hi­mõt­test võik­sid kin­ni pi­da­da kõik, kes soo­vi­vad au­sat ja sea­dus­pä­rast va­lit­se­mist.“

Eelmine artikkelMARI PA­JU Kol­gast või­tis TV10 Olüm­pias­tar­ti IV eta­pil ket­ta­hei­tes esi­ko­ha
Järgmine artikkelEVE VENDT Aru­kü­last on Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja no­mi­nent