Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu jäi re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta

41
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 24. ap­ril­li is­tun­gi päe­va­kor­ras oli re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me va­li­mi­ne.

Ta­nel Tom­son va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald te­gi et­te­pa­ne­ku see päe­va­kor­rast väl­ja jät­ta, sest va­li­mi­seks puu­dus va­ja­dus, re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud ja kol­meks kuuks oma vo­li­tu­sed pea­ta­nud Hei­no Ju­no­lai­ne­ni vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na taas­tu­sid järg­mi­sest päe­vast, 25. ap­ril­list ja ko­mis­jon saab tööd jät­ka­ta.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni lii­ge Siim Nurk va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du soo­vis va­li­mi­se jät­ta päe­va­kor­da ja va­li­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni uus lii­ge.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Maar­ja Mets­tak Re­for­mie­ra­kon­nast oli se­da meelt, et va­li­mi­ne ära jät­ta.

Päe­va­kor­rast väl­ja­võt­mi­ne ei leid­nud toe­tust, koa­lit­sioon oli 10 hää­le­ga vas­tu.

See­pea­le tea­tas re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Maar­ja Mets­tak, et as­tub esi­me­he ko­halt ta­ga­si. Ta lu­ges et­te aval­du­se, mil­les sel­gi­tas, et põh­ju­seks on ko­mis­jo­ni liik­me­te eriar­va­mu­sed seo­ses Siim Nur­ga aru­pä­ri­mi­se­ga, mis puu­du­tab Hei­no Ju­no­lai­ne­ni pos­ti­tust Fa­ce­boo­kis, ja Hei­no Ju­no­lai­ne­ni vas­tust aru­pä­ri­mi­se­le. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­med olid val­mis esi­ta­ma ühi­s­aval­dust, et vo­li­ko­gu liik­me­te­le po­le ko­ha­ne kut­su­da ela­nik­ke en­nast val­last väl­ja kir­ju­ta­ma, kuid Siim Nurk sõ­nas­tu­se­ga ei lep­pi­nud, soo­vis vii­ta­mist Fa­ce­boo­ki pos­ti­tu­se­le.

Maar­ja Mets­tak põh­jen­das, ta as­tub ta­ga­si, sest ko­mis­jo­ni töö on sel­les koos­sei­sus hal­va­tud, sel­lis­te eel­dus­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­ne rii­vab te­ma hin­nan­gul de­mok­raat­lik­ke põ­hi­mõt­teid.
Kui vo­li­ko­gu is­tun­gil jõu­ti re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me va­li­mi­se­ni, tea­tas ka ko­ha­peal is­tun­git jäl­gi­nud Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, et as­tub ko­mis­jo­ni liik­me ko­halt ta­ga­si. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon oli kol­me­liik­me­li­ne.

Kuu­sa­lu val­la 11-liik­me­lis­se koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du ja EK­RE, 8-liik­me­li­ses opo­sit­sioo­nis on va­li­mis­lii­dud Üks Kuu­sa­lu Vald ja Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu ning Re­for­mie­ra­kond.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la I li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te leid­mi­seks uue han­ke