Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na jät­kab TER­JE KRAAN­VELT

130
Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Vo­li­ko­gu va­lis TER­JE KRAAN­VEL­TI val­la­va­ne­maks 11 poolt- ja 4 vas­tu­hää­le­ga, 4 va­li­mis­se­de­lit olid tüh­jad.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kol­ma­päe­val, 1. det­semb­ril olid päe­va­kor­ras val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne ning ka val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu ja koos­sei­su kin­ni­ta­mi­ne. Ko­hal olid kõik 19 vo­li­ko­gu­lii­get.

Ur­mas Kirt­si te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da val­la­va­ne­maks Ter­je Kraan­velt va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud.

Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pa­lus val­la­va­ne­ma kan­di­daa­dil end tut­vus­ta­da.

Ter­je Kraan­velt rää­kis, et on pä­rit Kuu­sa­lu val­la Liia­pek­si kü­last. Koo­li­teed alus­tas Kuu­sa­lu 8klas­si­li­ses koo­lis, lõ­pe­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8. len­nus. Kut­se- ja kõrg­ha­ri­du­se on oman­da­nud Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Se­mi­na­ris, Tal­lin­na Üli­koo­lis, Aka­dee­mia Nor­dis. Viis aas­tat ta­ga­si lõ­pe­tas Rä­pi­na aian­dus­koo­li aed­ni­ku eri­ala. Oma tööe­lust on 23 aas­tat pü­hen­da­nud hoo­le­kan­dea­su­tu­se juh­ti­mi­se­le – 10 aas­tat Valk­la hool­de­ko­dus ja 13 aas­tat Iru hool­de­ko­dus.

„Eel­mi­sel aas­tal sain va­li­mis­lii­dult Ühi­ne Ko­du oo­ta­ma­tult et­te­pa­ne­ku kan­di­dee­ri­da Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks. Võt­sin lü­hi­ke­se mõt­le­mi­sa­ja ja ot­sus­ta­sin et­te­pa­ne­ku vas­tu võt­ta. Te­gin üs­na suu­re jul­gu­tü­ki,“ lau­sus Ter­je Kraan­velt ja kin­ni­tas, val­la­va­ne­ma­na töö­ta­tud aas­ta on and­nud tun­nis­tust, et tal­le meel­dib se­da tööd te­ha.

„Ini­me­sed, kel­le­ga olen koh­tu­nud, on in­nus­ta­vad. Ka need, kes on pöör­du­nud val­la­va­lit­su­se poo­le, et la­hen­dus lei­da oma iga­päe­vap­rob­lee­mi­de­le. Ku­na olen pä­rit pi­si­ke­sest kü­last, os­kan mõis­ta, mil­lis­te väl­ja­kut­se­te­ga sei­sa­vad sil­mit­si ini­me­sed, kes ei ela val­la kes­kus­tes. Siin näen suurt töö­põl­du. Va­li­mis­te ajal tu­li mit­meid kor­di ju­tuks, kui­das val­la ää­rea­la­del ela­vad ini­me­sed olek­sid pa­re­mi­ni kaa­sa­tud val­lae­lus­se, et tun­nek­sid, nen­de eest seis­takse sa­mal moel na­gu kes­kus­tes ela­va­te ini­mes­te eest.“

Val­la­va­ne­ma kan­di­daat rää­kis veel, et järg­mi­se nel­ja aas­ta­ga on soov viia lõ­pu­le Kuu­sa­lu kesk­koo­li ehi­tu­se­ga seon­duv. Sa­mu­ti on olu­li­sed las­teaiad – tu­gi noor­te­le pe­re­de­le. Sal­mis­tu sa­dam oo­tab la­hen­du­si, en­ne va­li­mi­si jäi see tee­ma eriar­va­mus­te tõt­tu seis­ma, tu­leb lõ­pu­le viia lä­hia­jal. Seo­ses ro­he­pöör­de­ga peab 2023. aas­taks leid­ma la­hen­du­sed jäät­me­käit­lu­se vald­kon­nas.

Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald kü­sis, mil­list juh­ti­mist val­la­va­ne­ma kan­di­daat pool­dab, kas iga­päe­va­se toi­me­tu­le­ku või st­ra­tee­gi­list juh­ti­mi­st.

Ter­je Kraan­velt vas­tas, et ta ei vas­tan­daks neid, hea juht peaks val­da­ma mõ­le­mat: „Juh­ti­mi­sot­su­sed pea­vad ole­ma lä­bi mõel­dud, vaa­te­ga et­te­poo­le. Aga juht peab ole­ma val­mis ka kii­re­teks ot­sus­teks. Ini­mes­te­ga suht­le­mi­sel pool­dan lä­bi­rää­ki­mist ja tee­ma­de ra­hu­lik­ku aru­ta­mist.“

Mait Kröönst­röm kü­sis veel Ter­je Kraan­vel­tilt, kui heaks peab val­la fi­nants­või­me­kust ja lae­nu­koor­must ar­ves­ta­des koo­li­de ja las­teae­da­de­ga seo­tud plaa­ni­de el­lu­vii­mist.

Ter­je Kraan­velt sõ­nas, et valla ee­lar­vest­ra­tee­gias on ar­ves­ta­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li re­no­vee­ri­mi­se jät­ka­mi­se­ga: „Hea­de juh­ti­mi­sot­sus­te kor­ral on või­ma­lik koo­li re­no­vee­ri­mi­se­ga eda­si min­na.“

Hääl­te­lu­ge­mis­ko­mis­jo­nis olid val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son, Es­ta Nurm­sa­lu ja Ve­ro­ni­ka Laen­de. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Ter­je Kraan­velt 11 poolt­häält. Vas­tu olid 4 vo­li­nik­ku, 4 hää­le­tus­se­de­lit olid tüh­jad. See­ga va­li­ti Ter­je Kraan­velt taas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus on koa­lit­sioo­nil 11 koh­ta: va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du 8, EK­RE-l 2 kohta ja Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast va­li­tud Olev Lõo­ke. Opo­sit­sioo­nis on va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 6 ning va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu ja Re­for­mie­ra­kond mõ­le­mad 1 ko­ha­ga.

Kuue­liik­me­li­ne val­la­va­lit­sus
Val­la­va­ne­maks ta­ga­si va­li­tud Ter­je Kraan­velt te­gi et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da Kuu­sa­lu uus val­la­va­lit­sus kuue­liik­me­li­se­na – li­saks te­ma­le veel Kau­po Par­ve ja Mart Laan­pe­re va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, EK­RE esin­da­ja­te­na Ran­no Pool ja San­der Vald­maa ning opo­sit­sioo­ni esin­da­ja­na Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.

Hei­no Ju­no­lai­nen kü­sis, miks kuus lii­get ja kui­das toi­mub val­la­va­lit­su­se liik­me­te va­hel töö­üle­san­ne­te jao­tus.

Ter­je Kraan­velt sel­gi­tas, et liik­me­te arv on vas­ta­valt koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­le. Töö­jao­tust val­la­va­lit­su­ses se­ni po­le ol­nud, aru­ta­tud on võrd­se­tel alus­tel.

Maar­ja Mets­tak Re­for­mi­era­kon­nast pa­lus tut­vus­ta­da val­la­va­lit­su­se liik­meid. Ter­je Kraan­velt üt­les, et Kau­po Par­ve on ol­nud val­la­va­lit­su­ses mi­tu koos­sei­su ja tun­neb häs­ti pla­nee­ri­mi­sa­la­seid tee­ma­sid: „Mart Laan­pe­re on vä­ga tu­gev ha­ri­dus­vald­kon­na, ka ha­ri­du­se IT-aren­dus­te spet­sia­list. Ran­no Pool teab ehi­tus­tee­ma­sid, ka kü­lae­lu ja ko­gu­kon­na te­ge­mi­si. San­der Vald­maa tun­neb ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri-, IT-vald­kon­da. Mait Kröönst­röm on ol­nud eri po­sit­sioo­ni­del ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses. Mi­na tun­nen end kõi­ge tu­ge­va­malt ha­ri­du­se- ja sot­siaal­vald­kon­nas.“

Val­la­va­lit­su­se koos­sei­su kin­ni­ta­mi­se poolt hää­le­ta­sid 15 vo­li­nik­ku, 3 olid era­poo­le­tud ja 1 ei hää­le­ta­nud.

Val­la­va­nem: „Va­li­mi­sed and­sid po­lii­ti­li­se toe.“
Ter­je Kraan­velt ko­gus ko­ha­li­kel va­li­mis­tel 188 häält ja sai isi­ku­man­daa­di. Kui aas­ta ta­ga­si asus val­la­va­ne­ma ame­tis­se, ei ol­nud va­li­ja­telt man­daa­ti. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et va­li­mi­sed an­na­vad ta­ga­si­si­de, kas oled oo­da­tud: „Va­li­ja­te an­tud hää­led an­na­vad roh­kem õi­gust kaa­sa rää­ki­da ja tu­ge. Nüüd tu­leb kõ­vas­ti tööd te­ha.“

Kuu­sa­lu val­la se­ni­se po­lii­ti­li­se olu­kor­ra koh­ta mär­kis val­la­va­nem, et töö­ta­da ol­nuks liht­sam, kui lä­bi­saa­mi­ne opo­sit­sioo­ni­ga oleks ol­nud mõist­li­kum, õhk­kond oli pin­ge­li­ne: „Opo­sit­sioo­ni üle­san­ne on kri­ti­see­ri­da ja vaa­da­ta as­ju tei­se nur­ga alt, aga pal­ju krii­ti­kat pa­neb ini­me­sed luk­ku ning lõ­pe­tab aru­te­lu.“

Nüüd on val­la­va­lit­su­ses ka opo­sit­sioo­ni esin­da­ja. Ter­je Kraan­velt lau­sus, et loo­de­ta­vas­ti an­nab see või­ma­lu­se lan­ge­ta­da või­ma­li­kult laia­põh­ja­li­si ot­su­seid: „Pool­dan koos­tööd ja mõist­lik­ku aru­te­lu.“

Vo­li­ko­gu liik­me­te tut­vus­tus­ring
Mih­kel Tiks va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pa­lus, et vo­li­ko­gu kõik liik­med tut­vus­tak­sid en­nast. Is­tu­gi lõ­pus teh­ti tut­vus­tus­ring.

Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son rää­kis, et on Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne, EPAs lõ­pe­tas ve­te­ri­naa­ria eria­la cum lau­de. Tu­li koos abi­kaa­sa­ga töö­le Kuu­sa­lu kol­hoo­si, neil on kaks täis­kas­va­nud last. „Olen aas­taid ol­nud Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­sis, vii­ma­sed 9 aas­tat ju­ha­tu­ses. Mul­le lä­heb häs­ti kor­da va­ba-ü­hen­dus­te ja rah­va­kul­tuu­ri rin­gi­de toe­ta­mi­ne.“

Ur­mas Kirt­si üt­les, et on Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas, küll väi­ke­se va­he­ga, aas­tast 1993.

Kris­ti Ve­te­maa sõ­nas, et on ol­nud nii val­la­va­lit­su­ses kui vo­li­ko­gus. Töö­tab eraet­te­võt­lu­ses, ju­hib üht ük­sust.

Mar­gus Soom tut­vus­tas end et­te­võt­ja­na. Kuu­sa­lu po­lii­ti­kas on möö­du­nud sa­jan­dist, juh­ti­nud vo­li­ko­gu ja eri ko­mis­jo­ne.

Il­vard Ee­rik­soo lau­sus, et on Kuu­sa­lu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja Kuu­sa­lu spor­di-
k­lu­bi eest­ve­da­ja.

Olev Lõo­ke üt­les, et on 60 aas­tat Kuu­sa­lus ela­nud, po­lii­ti­kas uus­tul­nuk.

Ain Pae sõ­nas sa­mu­ti, et on uus­tul­nuk po­lii­ti­kas, ko­gu elu Kuu­sa­lus ela­nud, lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Po­lü­teh­ni­ku­mi.

Ar­nold Tuur­maa: „Olen Ka­ha­la-Lii­va kü­last, esin­dan EK­REt ja oma va­li­jaid.“

Hei­no Ju­no­lai­nen üt­les, et on Kuu­sa­lus ala­tes 1959. aas­tast, Kuu­sa­lu kesk­koo­li esi­me­sest len­nust ning li­sas, et tut­vus­tab end kui Kuu­sa­lu val­la ini­mes­te hea käe­käi­gu eest huvi tund­vat isi­kut ala­tes eel­mi­sest va­li­mis­test.

Mih­kel Tiks: „Olen Kol­ga­kü­last, 22 aas­tat ta­ga­si olin 11 kuud Lok­sa val­la­va­nem, siis võe­ti ma­ha, mõ­ne aja pä­rast ka­dus ka vald.“

Maar­ja Mets­tak on juh­ti­mis­kon­sul­tant fi­nants­vald­kon­nas. Te­ge­leb et­te­võ­te­te efek­tiiv­su­se suu­ren­da­mi­se, di­gi­ta­li­see­ri­mi­se ja in­no­vat­sioo­nip­ro­jek­ti­de­ga.

Mait Kröönst­röm on Kol­ga-Aab­la kü­la­va­nem, vo­li­ko­gus aas­tast 1992, pääs­tea­me­tis töö­tab 1993. aas­tast.

Mar­ti Hääl: „Olen Tam­mis­tul sün­di­nud ja Tam­mis­tu kü­la­va­nem, Kuu­sa­lu val­las väi­ke­et­te­võt­ja eri­ne­va­tes pro­jek­ti­des, mui­du vei­di suu­rem et­te­võt­ja.“

Kris­to Pa­lu on Kuu­sa­lu val­la ela­nik 1977. aas­tast, elab va­hel­du­mi­si Kuu­sa­lus ja Sal­mis­tul.
And­res Hein­ver elab10 aas­tat Kol­gas, isa­pool­ne su­gu­võ­sa on Val­ge­jõe, Kol­ga, Kõn­nu kü­la­des. On töös­tu­set­te­võt­te juht ja Kolga MTÜde­ kaasamõtleja.

Ur­mo Ris­ti­saar on Al­li­ka kü­la­va­nem, lõ­pe­ta­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li, te­gut­se­nud in­se­ne­ri eria­la­del.

Kau­po Par­ve: „Olen lõ­pe­ta­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li, elan Sal­mis­tu kü­las.“
Mart Sest­verk on Kol­gast, iga­päe­va­selt te­ge­leb põl­lu­ma­jan­du­se­ga.

Eelmine artikkelAru­kü­la kool või­tis Bosch Ees­ti kon­kur­si
Järgmine artikkelAndineeme sadamateema