Kuu­sa­lu val­la­va­nem lah­kub ame­tist

1327
Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI.

UR­MAS KIRT­SI asub juh­ti­ma tu­le­vast aas­tast loo­da­vat põl­lu­ma­jan­dus- ja
toi­dua­me­tit.

Es­mas­päe­val, 31. au­gus­til kin­ni­tas maae­lu­mi­nis­ter Ar­vo Al­ler ava­li­ku tee­nis­tu­se tipp­juh­ti­de va­li­ku­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku ja ni­me­tas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si 1. jaa­nua­rist 2021 loo­da­va põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­ti (PTA) pea­di­rek­to­riks. PTA moo­dus­ta­tak­se prae­gus­te põ­llu­ma­jan­du­sa­me­ti ning ve­te­ri­naar- ja toi­dua­me­ti liit­mi­sel.

Ur­mas Kirt­si üt­les, et saa­tis oma CV 3. au­gus­ti­ni kest­nud uue ame­ti ju­hi kon­kur­si­le ära viimasel päeval.

„Ma ei pidanud kuigi suureks tõenäosust, et osutun va­lituks, kuid mil­le­gi­pä­rast ik­ka­gi kan­di­dee­ri­sin ning juh­tus nii, et võit­sin kon­kur­si. Pi­da­sin see­jä­rel üs­na pal­ju­de ini­mes­te­ga nõu ning aru­ta­sin ka iseen­da­ga, kas võt­ta see väl­ja­kut­se vas­tu või ei. Ot­sus­ta­sin se­da te­ha, kui­gi siit ära min­na on üs­na ras­ke,“ sõ­nas ta.

Val­la­va­nem li­sas, et tal on ol­nud kaks pik­ka kar­jää­ri – 13 aas­tat töö­tas et­te­võt­lu­ses, enam-vä­hem sa­ma kaua on kok­ku ol­nud ka val­la­va­nem: „Ar­ves­ta­des kõi­ke eel­ne­vat ja saa­dud ko­ge­mu­si, siis rii­gia­met­ni­ku kar­jää­ri po­le ma veel ko­ge­nud, kuid mee­lel­di ko­gek­sin. Olen vä­ga tä­nu­lik, et osu­tu­sin va­li­tuks ja mul on või­ma­lik uue ame­ti kau­du ku­ree­ri­da nii­võrd olu­list vald­kon­da kui toi­duo­hu­tus ja toi­duai­ne­te toot­mi­ne. Mi­nu am­bit­sioon on an­da pa­nus, et loo­dav uus amet töö­taks veel pa­re­mi­ni kui kaks prae­gust.“

Ur­mas Kirt­si kin­ni­tas, et po­leks uut ame­ti­koh­ta vas­tu võt­nud, kui va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du tei­sed liik­med olek­sid leid­nud, et ta peab kind­las­ti val­la­ju­hi­na jät­ka­ma: „Val­la­va­ne­ma töö mul­le vä­ga meel­dib, mui­du ma se­da ei teeks. Aga va­li­mis­lii­du sei­su­koht oli, et loo­mu­li­kult mul tu­leb min­na ning lii­du üle­san­ne on lei­da uus val­la­va­nem ja kan­da eda­si po­lii­ti­list vas­tu­tust, mille ole­me va­li­ja­te ees võt­nud.“

Kas ot­sust mõ­ju­tas ka see, et Kuu­sa­lu vald on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud po­lii­ti­lis­tes tõm­be­tuul­tes ning võim on pi­de­valt va­he­tu­nud? Ur­mas Kirt­si: „Ei saa öel­da, et see mu ot­sust üld­se ei mõ­ju­ta­nud, aga pi­gem mit­te. Sest Kuu­sa­lu val­la prae­gu­ne koa­lit­sioon on tu­gev ja toi­miv, tões­tab, et val­da on vä­ga häs­ti või­ma­lik juh­ti­da ka vaid üheliikmelise ena­mu­se­ga. Nii et pi­gem on val­las prae­gu suh­te­li­selt ra­hu­lik aeg. Ning va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du on Kuu­sa­lus või­mul ol­nud peaae­gu ko­gu aeg, väl­ja ar­va­tud va­he­peal­sed kuus kuud 2018. aas­ta juu­nist det­semb­ri­ni. Meie part­ne­rid on küll va­he­tu­nud, kuid koa­lit­sioo­ni põ­hi­tuu­mik on ol­nud sa­ma ja val­laa­met­ni­ke­le on sel­le­ga töö­ra­hu ol­nud kind­lus­ta­tud.“

Kü­si­mu­se­le, miks ta lah­kub nüüd, kui val­las on poo­le­li kaks suurt tööd, Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­ne ja Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus, vas­tas val­la­va­nem, et et­te­val­mis­tu­sed on teh­tud, tööd käi­ma lü­ka­tud: „Ma ei üt­leks, et töö jääb poo­le­li. Sal­mis­tu sa­da­ma osas ole­me tei­nud küm­me aas­tat tööd, kõi­ge kee­ru­li­sem oli lei­da ra­has­tus. Nüüd on le­ping sõl­mi­tud, ehi­tus lä­heb käi­ma järg­mi­sest es­mas­päe­vast, ehi­ta­ja ka­vat­seb mai­kuu lõ­puks val­mis saa­da. Nii et järg­mi­ne etapp on lin­di lõi­ka­mi­ne. Koo­li­ ehitajaga on sa­mu­ti le­ping sõl­mi­tud, aja-
g­raa­fi­kud pai­gas.“

Ur­mas Kirt­si kin­ni­tas, et val­la juh­ti­mi­se juu­rest ta ei lah­ku, jät­kab edas­pi­di vo­li­ko­gu liik­me­na ja ka­vat­seb ka aas­ta pä­rast vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­da.

„Ma ei kao vas­tu­tu­se juu­rest ega jä­ta oma va­li­jaid ma­ha, nih­kun vaid val­la­va­ne­ma laua ta­gant vo­li­ko­gu laua ta­ha. Olen Kuu­sa­lu val­da pan­nud vä­ga pal­ju isik­lik­ku ener­giat ja ma elan siin. Loo­mu­li­kult ka­vat­sen siin­ses elus kaa­sa rää­ki­da ka tu­le­vi­kus,“ mär­kis ta.

Ur­mas Kirt­si on lu­ba­nud uu­de ame­tis­se asu­da ala­tes 1. no­vemb­rist, ok­toob­ri­kuu lõ­pu­ni on ta val­mis töö­ta­ma Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na: „Meie va­li­mis­liit hoo­lit­seb sel­le eest, et Kuu­sa­lu saaks uue val­la­va­ne­ma, kes suu­dab val­da häs­ti juh­ti­da. Ole­me prae­gu ot­sus­ta­nud, et kon­kurs­si väl­ja ei kuu­lu­ta, soo­vi­me vä­ga, et uus juht oleks ko­ha­lik ini­me­ne, tun­neks siin­set elu ja ko­gu­kon­da. Loo­da­me vä­ga, et ta jät­kab sel­les ame­tis ka pä­rast järgmisel sügisel toi­mu­vaid va­li­mi­si. Kan­di­daa­te on, kuid neist on va­ra rää­ki­da.“

Eelmine artikkelKuusalu koolivormist
Järgmine artikkelHead uut kooliaastat!