Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te leid­mi­seks uue han­ke

41

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 14 poolt- ja 3 era­poo­le­tu hää­le­ga val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da val­la koo­li­bus­si­lii­ni­de­le ve­da­ja leid­mi­seks viieks aas­taks ava­tud han­ke­me­net­lu­se­ga rii­gi­han­ge. Se­ni­ne viieaas­ta­ne han­ke­pe­riood lõ­peb koos käes­o­le­va õp­peaas­ta lõ­pu­ga.

Koo­li­bus­si­lii­ni­de tee­nin­da­ja va­li­tak­se aja­va­he­mi­kuks 1. sep­tem­ber 2024 ku­ni 30. au­gust 2029. Rii­gi­han­ge kor­ral­da­tak­se 14 osas ehk lii­ni­de kau­pa. Han­ke eeldatavaks ko­gu­mak­su­mu­seks on vo­li­ko­gu ot­su­se pream­bu­lis mär­gi­tud 1,5 mil­jo­nit eu­rot.

Koo­li­bus­sid sõi­du­ta­vad õpi­la­si Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Kol­ga koo­li ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li ning ka Lok­sa güm­naa­siu­mis­se, mis on sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­la õpi­las­te piir­kon­na­kool.

Vo­li­ko­gu­liik­med tut­vu­sid ka han­ke teh­ni­li­se kir­jel­du­se­ga – ve­du­de ma­hu­ga, nõue­te­ga bus­si­de­le ja teh­ni­lis­te­le tin­gi­mus­te­le, lii­ni­veo le­pin­gu pro­jek­ti­ga.

Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li sõ­nul sõi­da­vad Kuu­sa­lu val­las koo­li­bus­sid päe­vas kok­ku 894 ki­lo­meet­rit. Kui li­sa­da Põh­ja-Ees­ti Ühis­trans­por­di­kes­ku­selt tel­li­tud õpi­las­lii­nid Jõe­läht­me val­last Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja ta­ga­si, on ko­gu­maht üle 900 ki­lo­meet­ri päe­vas. Uue hanke maht on 766 kilomeetrit päevas.

Kuu­sa­lu val­las ei ole kin­ni­ta­tud koo­li­de tee­nin­dus­piir­kon­di, koo­li­bus­sid vii­vad õpi­la­si igas piir­kon­nas lä­hi­mas­se koo­li, kuid ta­ga­tud on ka või­ma­lus sõi­ta soo­vi kor­ral koo­li­bus­si­ga kau­ge­mas­se koo­li ja ta­ga­si.

Kair Tam­mel tõ­des, et Ar­la Sõi­dud ju­ha­tu­se lii­ge Olev Ar­vis­to on tea­ta­nud, et et­te­võ­te järg­mi­sel õp­peaas­tal enam ei jät­ka õpi­las­veo­ga ning uu­de rii­gi­han­kes­se pak­ku­mist ei esi­ta. OÜ Arla Sõidud on seni vedanud õpilasi 8 liinil. OÜ Re­va­lia­link buss sõi­dab ku­ni käe­so­le­va õp­peaas­ta lõ­pu­ni Kuu­sa­lu val­la 4 õpi­las­lii­nil, OÜ Tu­li­silm ja OÜ Aluk­vik mõ­le­mad 2 lii­nil.

Kair Tam­mel: „Ole­me uueks han­keks koo­li­bus­si­de lii­ne veel­gi op­ti­mee­ri­nud, ana­lüü­si­nud koos koo­li­juh­ti­de­ga ja arvesse võtnud ka õpi­las­te elu­ko­had. Lii­ni­del peak­sid sõit­ma hak­ka­ma ena­mas­ti minimaalselt 19ko­ha­li­sed bus­sid. Suuremad, minimaalselt 49kohalised bussid peaksid teenindama Ko­da­soo-Valk­la piir­kon­da, aga ka Si­gu­la-Hirv­li lii­ni­, sest lä­bib Kuu­sa­lu ale­vik­ku ning pal­jud seal­sed õpi­la­sed sõi­da­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja ta­ga­si sa­mu­ti bus­si­ga.“

Ta li­sas, et han­ke­do­ku­men­te veel täp­sus­ta­tak­se, ar­ves­ta­tak­se ka vo­li­ko­gu­liik­me­te et­te­pa­ne­kuid. Han­ge kuu­lu­ta­tak­se väl­ja lä­hia­jal, eel­ne­valt tu­leb val­la­va­lit­su­sel an­da kor­ral­dus han­ke väl­ja­kuu­lu­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu jäi re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta
Järgmine artikkelOldo­ja pump­la kin­nis­tu MTÜ-le Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts