Kuu­sa­lu val­la­ma­jas tu­leb kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se tee­mal in­fo­päev

32
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab nel­ja­päe­va, 16. märt­si õh­tul Kiiu mõi­sas val­la­ma­ja saa­lis kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu ra­ja­mi­se tee­mal in­fo­päe­va, et an­da üle­vaa­de Kuu­sa­lu val­las ra­ja­tud ja ra­ja­mi­sel kii­re in­ter­ne­ti võr­ku­dest ning tut­vus­ta­da uut riik­lik­ku toe­tust ko­gu­kond­li­ku si­de­ta­ris­tu ehi­ta­mi­seks. Ko­gu­kon­da­del ava­neb lä­hia­jal või­ma­lus taot­le­da sel­lest meet­mest toe­tust kii­re in­ter­ne­ti juur­de­pää­su­võr­gu ja lii­tu­mis­või­ma­lus­te loo­mi­seks.

Et­te­võt­lus- ja teh­no­loo­gia­mi­nis­ter kin­ni­tas mää­ru­se „Ko­gu­kond­li­ku si­de­ta­ris­tu ra­ja­mi­se toe­tu­se tin­gi­mu­sed ja kord“ 1. märt­sil. Toe­tus­teks on ko­gu Ees­ti pea­le pla­nee­ri­tud 800 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la IT-aren­dus­ju­hi Peep Abe­li sõ­nul on uus mee­de tõe­li­ne väl­ja­kut­se ak­tiiv­se­le ko­gu­kon­na­le, kes on nõus tu­le­mu­se ni­mel pin­gu­ta­ma ja ole­ma val­mis ka või­ma­li­kuks ebaõn­nes­tu­mi­seks: „Toe­tu­se mak­si­maal­ne suu­rus on 200 000 eu­rot, ühe lii­tu­mis­või­ma­lu­se saa­va aad­res­si koh­ta an­tak­se toe­tust ku­ni 10 000 eu­rot. Aad­res­siob­jek­ti oma­ni­ku omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 300 eu­rot. Toe­tust on või­ma­lik taot­le­da ko­gu­kon­da­del ehk kü­la­selt­si­del ja MTÜ­del, kus kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust soo­vi­tak­se vä­he­malt pool­te­le neist kin­nis­tu­test, ku­hu se­ni po­le ra­ja­tud ega ha­ka­ta ka keh­ti­va­te ehi­tusp­laa­ni­de jär­gi ra­ja­ma in­ter­ne­tiü­hen­dust laa­di­mis­kii­ru­se­ga vä­he­malt 100 me­ga­bit­ti se­kun­dis. Abi­kõlb­lik­ke aad­res­siob­jek­te peab ole­ma vä­he­malt 5. Sel­gi­ta­me in­fo­päe­val põh­ja­li­ku­malt toe­tu­se taot­le­mi­se tin­gi­mu­si ja kor­da ning taot­lu­se esi­ta­mi­seks va­ja­lik­ke eel­töid. Mi­nis­tee­riu­mist on öel­dud, et abi­ra­ha ha­ka­tak­se ja­ga­ma tin­gi­mus­te­le vas­ta­va­te­le taot­lus­te­le saa­bu­mi­se jär­je­kor­ras. Mis tä­hen­dab, et toe­tust ja­gub kii­re­ma­te­le taot­le­ja­te­le.“

Ta li­sas, et in­fo­päe­va­le on kut­su­tud ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi ning Kuu­sa­lu val­las kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se võr­ku ehi­ta­va või ehi­ta­ma asu­va­te fir­ma­de Ene­fit Con­nect OÜ, Red­net OÜ ja Ci­ty­net OÜ esin­da­jad. Kü­la­va­ne­mad Mar­ti Hääl ja Ma­dis Praks on lu­ba­nud tul­la rää­ki­ma ko­gu­kon­da­de en­di init­sia­tii­vil ra­ja­tud kii­re in­ter­ne­ti pro­jek­ti­dest.

In­fo­päe­val osa­le­da soo­vi­ja­tel pa­lu­tak­se end re­gist­ree­ri­da Peep Abe­li e-pos­ti aad­res­sil.

Eelmine artikkelRaasiku vallas saavad tänavu tolmuvaba musta katte mitu külateed
Järgmine artikkelToetused Anija valla spordiklubidele