Kuu­sa­lu val­la uus jäät­me­hool­du­sees­ki­ri: toi­du­jäät­med tu­leb se­gaol­me­jäät­me­test la­hus hoi­da

175

Kuu­sa­lu val­las al­gab uus kor­ral­da­tud jäät­me­veo pe­riood ala­tes 1. juu­nist 2023, see­ga tut­vus­ta­me jäät­me­te ko­gu­mi­se uu­si nõu­deid.

Uue kor­ral­da­tud jäät­me­veo han­ke või­tis AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed, mis tä­hen­dab, et jäät­me­te ve­da­ja jääb sa­maks. Jäät­me­ve­da­ja edas­tab mai­kuu jook­sul kõi­ki­de­le val­la jäät­me­val­da­ja­te­le e-pos­ti või pos­ti teel in­fo jäät­me­veo uu­test tin­gi­mus­test ja või­ma­lus­test. Täien­da­vat in­fot jäät­me­veo kor­ral­du­se ja tin­gi­mus­te, sa­mu­ti jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se reeg­li­te osas aval­da­tak­se val­la ko­du­le­hel ja Sõ­nu­mi­too­jas.

Lii­gi­ti ko­gu­mi­se ma­hu ja kva­li­tee­di tõst­mi­ne on riik­lik prio­ri­teet. Praegu pan­nak­se vä­ga suur hulk toi­du­jäät­meid se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­tis­se. Köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te ehk toi­du­jäät­me­te üm­ber tööt­le­mi­seks tu­leb nad eral­da­da se­gaol­me­jäät­me­test.

Kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga on edas­pi­di hõl­ma­tud 7 jäät­me­lii­ki: bio­la­gu­ne­vad köö­gi- ja söök­la­jäät­med ehk toi­du­jäät­med, bio­la­gu­ne­vad aia- ja hal­jas­tu­jäät­med, se­ga­pa­kend, klaas­pa­kend, pa­be­ri- ja kar­ton­gi­jäät­med, se­gaol­me­jäät­med ning rõi­va- ja teks­tii­li­jäät­med. Kõi­ki neid jäät­meid tu­leb tek­ke­ko­hal lii­gi­ti ko­gu­da, eri­su­sed hak­ka­vad keh­ti­ma nen­de üleand­mi­se tin­gi­mus­tes jäät­me­ve­da­ja­le. Ju­hend jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se reeg­lite ja või­ma­lus­te osas, sa­mu­ti bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kom­pos­ti­mi­se tin­gi­mu­sed, aval­da­tak­se val­la ko­du­le­hel.

Köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te ehk toi­du­jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se ma­hu ja kva­li­tee­di tõst­mi­ne on riik­lik prio­ri­teet, sest vä­ga suur hulk toi­du­jäät­meid pan­nak­se praegu se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­tis­se ja need jäät­med ei jõua enam ma­ter­ja­li­na ring­lu­ses­se. Toi­du­jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­ne on ko­hus­tus­lik kõi­ki­de­le jäät­me­val­da­ja­te­le (ela­ni­kud, et­te­võt­ted, asu­tu­sed). Eri­su­sed on toi­du­jäät­me­te üleand­mi­se või­ma­lu­se osas:
• et­te­võt­ted ja asu­tu­sed, kus ei te­ki toi­du­jäät­meid, puu­dub jäät­me­te üleand­mi­se ko­hus­tus.
• kui jäät­me­val­da­ja soo­vib toi­du­jäät­med en­da kin­nis­tul kom­pos­ti­da, siis on see või­ma­lus ole­mas. Jäät­me­te kom­pos­ti­ja ei pea toi­du­jäät­meid jäät­me­ve­da­ja­le üle and­ma.
Toi­du­jäät­meid tu­leb jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da ko­gu­mis­ma­hu­ti­ga ja nen­de üleand­mi­ne on ta­su­ta.

Jäät­me­te kom­pos­ti­mi­ne on ee­lis­ta­tud te­ge­vus, see ai­tab vä­hen­da­da jäät­me­veo­ki­te liik­le­mist meie tee­del ja või­mal­dab ela­ni­kel val­mis­ta­da en­da­le head kom­post­mul­da.
Kom­pos­ti­mi­seks peab ti­hea­sus­tu­ses ka­su­ta­ma kom­post­rit, ha­jaa­sus­tu­ses on lu­ba­tud ka­su­ta­da ka aun­kom­pos­ti­mist. Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu­le kuu­lu­vad ti­hea­sus­tu­se al­la Kuu­sa­lu ale­vik; Kiiu ale­vi­ku kom­pakt­selt hoo­nes­ta­tud ala; Valk­la kü­la kom­pakt­selt hoo­nes­ta­tud ala; Valk­la kü­las kom­pakt­selt hoo­nes­ta­tud ala val­la pii­ril; Sal­mis­tu kü­la kom­pakt­selt hoo­nes­ta­tud ala; An­di­nee­me kü­la kom­pakt­selt hoo­nes­ta­tud ala; Kol­ga ale­vi­ku kom­pakt­selt hoo­nes­ta­tud ala; Va­has­tu kü­la kom­pakt­selt hoo­nes­ta­tud ala. Üle­jää­nud osa Kuu­sa­lu val­last on ha­jaa­sus­tu­se piir­kond.

Kom­post­riks so­bib nii poest os­te­tav spet­siaal­ne kom­pos­ter ja võib ka ise val­mis­ta­da so­bi­va kom­pos­ti­mis­kas­ti. Olu­li­ne on, et kom­pos­ti­mis­kast on su­le­tud ja sel­les on või­ma­lik kom­pos­ti­mist lä­bi viia.

Mil­lis­tel kin­nis­tu­tel to­hib toi­du­jäät­meid tek­ke­ko­hal kom­pos­ti­da?
Jäät­meid to­hib tek­ke­ko­hal kom­pos­ti­da ti­hea­sus­tu­ses kor­ter­ma­ja­de, ük­sik- ja ri­dae­la­mu kin­nis­tu­tel ja ha­jaa­sus­tu­ses kõi­gi ela­mu­tüü­pi­de­ga kin­nis­tu­tel. Kom­pos­ti­mi­sel peab jär­gi­ma kind­laid nõu­deid. Kom­pos­ti­mi­se te­ge­vus ei to­hi te­ki­ta­da häi­rin­guid (nä­ri­lis­te le­vik, lõhn) ega asu­da naa­ber­kin­nis­tu­le lä­he­mal kui 2 meet­rit, sa­mu­ti asu­da puur­kae­vu hool­du­sa­las.

Kui on soov ka­su­ta­da kor­ra­ga nii jäät­me­te üleand­mist kui kom­pos­ti­mi­se la­hen­dust (näiteks tal­vel), siis see on või­ma­lik – soo­vist tu­leb jäät­me­ve­da­jat tea­vi­ta­da.

Toi­du­jäät­me­te eral­di ko­gu­mis­se tu­leb tõ­si­selt suh­tu­da, sest ju­hul, kui jäät­me­ve­da­ja tu­vas­tab toi­du­jäät­meid muu­de jäät­me­lii­ki­de hul­gast näiteks se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­tis, on tal õi­gus jäät­me­val­da­jat trah­vi­da lii­gi­ti ko­gu­mi­se reeg­li­te rik­ku­mi­se tõt­tu.

Bio­la­gu­ne­vaid aia- ja hal­jas­tus­jäät­meid saa­vad jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da kõik jäät­me­val­da­jad, te­gu on va­ba­taht­li­kult tel­li­ta­va tee­nu­se­ga. Kui jäät­meid jäät­me­ve­da­ja­le üle ei an­ta, tu­leb need oma kin­nis­tul kom­pos­ti­da või ise viia nõue­te­ko­ha­ses­se ko­gu­mis­koh­ta.

Jäät­me­te ve­du toi­mub ko­gu­mis­rin­gi­de­na pe­rioo­dil 1. ap­rill ku­ni 30. no­vem­ber vä­he­malt kor­ra kuus. Jäät­me­te veo tel­li­mi­sel peab jäät­me­val­da­ja and­ma jäät­me­ve­da­ja­le tea­da äraan­ta­va­te jäät­me­te li­gi­kaud­se ko­gu­se. Jäät­med tu­leb üle an­da lä­bi­paist­va ko­ti­ga.

Jäät­me­te üleand­mi­ne on ta­su­li­ne, maks­tes 4,18 EUR/m3.

Pa­ber- ja kar­ton­gi­jäät­me­te üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on ko­hus­tus­lik ti­hea­sus­tu­s­alal asu­va­tes ala­tes nel­ja kor­te­ri­ga ela­mu­tes ning äri-, toot­mis- ja ühis­kond­li­ke hoo­ne­te kin­nis­tu­tel, kus te­kib pa­be­ri- ja kar­ton­gi­jäät­meid. Jäät­me­te üleand­mi­ne toi­mub ko­gu­mis­ma­hu­ti­ga. Sa­mas piir­kon­nas asu­vad muud jäätme­val­da­jad saa­vad tek­ke­ko­hal ko­gu­tud pa­be­ri ja kar­ton­gi an­da jäätme­ve­da­ja­le üle va­ba­taht­li­ku tee­nu­se­na. Kui jäätme­ve­da­ja­le jäätmeid üle ei an­ta, tu­leb need üle viia ava­li­kes­se ko­gu­mis­ma­hu­ti­tes­se.

Pa­be­ri ja kar­ton­gi­jäät­me­te üleand­mi­ne on ta­su­ta.

Klaas­pa­ken­di­te üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on va­ba­taht­lik tee­nus kõi­ki­de­le jäät­me­val­da­ja­te­le. Jäät­me­te üleand­mi­ne toi­mub ko­gu­mis­ma­hu­ti­ga. Kes klaas­pa­ken­dit jäät­me­ve­da­ja­le üle ei an­na, peab need vii­ma ava­li­kes­se ko­gu­mis­ma­hu­ti­tes­se või jäät­me­jaa­ma. Se­ga­pa­ken­di ja se­gaol­me­jäät­me­te hul­ka klaas­pa­ken­dit pan­na ei to­hi.

Klaas­pa­ken­di­te üleand­mi­ne on ta­su­ta.

Se­ga­pa­ken­di­te üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on va­ba­taht­lik tee­nus kõi­ki­de­le jäät­me­val­da­ja­te­le. Jäät­me­te üleand­mi­ne toi­mub ko­gu­mis­ma­hu­ti­ga, era­ma­ja­del ka ko­gu­mis­ko­ti­ga. Kes se­ga­pa­ken­dit jäät­me­ve­da­ja­le üle ei an­na, peab need vii­ma ava­li­kes­se ko­gu­mis­ma­hu­ti­tes­se või jäät­me­jaa­ma. Se­gaol­me­jäät­me­te hul­ka pu­hast pa­ken­dit pan­na ei to­hi.

Se­ga­pa­ken­deid saab jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da nii ko­gu­mis­ma­hu­ti­ga kui era­ma­ja­de osas ka ko­gu­mis­ko­ti­ga. Jäät­me­ve­da­ja an­nab sel­leks ta­su­ta ko­gu­mis­ko­ti, sa­mu­ti ei pea ta­su maks­ma uue tüh­ja ko­gu­mis­ko­ti eest. Uus ko­gu­mis­kott jäe­tak­se jäätme­val­da­ja­le kok­ku­le­pi­tud koh­ta ko­gu­mis­ko­ti veo­päeval.

Se­ga­pa­ken­di iga­päe­va­ne tek­ke­maht on suur ja see­tõt­tu ta­sub neid eral­di ko­gu­da ja tek­ke­ko­hal jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da.

Se­ga­pa­ken­di­te üleand­mi­ne on ta­su­ta.

Rõi­va- ja teks­tii­li­jäät­meid saab jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da ko­gu­mis­rin­gi­de raa­mes ja te­gu on va­ba­taht­li­ku tee­nu­se­ga. Kes ta­hab, see tel­lib. Jäät­me­te üleand­mi­se soov tu­leb jäät­me­ve­da­ja juu­res re­gist­ree­ri­da ja ko­gu­mis­päe­val viib jäät­me­ve­da­ja jäät­med ära. Ko­gu­mis­rin­ge te­hak­se üks kord kvar­ta­lis. Kes jäät­me­ve­da­ja­le jäät­meid üle an­da ei soo­vi, peab jäät­med vii­ma kas jäät­me­jaa­ma või muus­se ko­gu­mis­koh­ta.

Rõi­va- ja teks­tii­li­jäät­me­te üleand­mi­ne on ta­su­li­ne, maks­tes 6,95 EUR/m3.

Se­gaol­me­jäät­med on lii­gi­ti ko­gu­mi­sest üle­jää­vad jäät­med, mi­da pea­vad jäät­me­ve­da­ja­le üle and­ma kõik jäät­me­val­da­jad sõl­tu­ma­ta oma asu­ko­hast. Jäät­me­te üleand­mi­ne toi­mub ko­gu­mis­ma­hu­ti­ga, erand­juh­tu­del on era­ma­ja­de osas või­ma­lik ka­su­ta­da ka ko­gu­mis­kot­ti, kuid se­da val­la­va­lit­su­se nõu­so­le­kul.

Se­gaol­me­jäät­me­te tek­ke­maht hak­kab igal jäät­me­val­da­jal tä­nu muu­de jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se­le vä­he­ne­ma, mis oma­kor­da või­mal­dab ra­ha­list sääs­tu: ka­su­tu­se­le saab võt­ta väik­se­ma ja oda­va­ma tüh­jen­dus­hin­na­ga ma­hu­ti ja ka­su­ta­da ka har­ve­mat tüh­jen­dus­sa­ge­dust.

Se­gaol­me­jäät­me­te üleand­mi­ne on ta­su­li­ne, maks­tes 13,88 EUR/m3. Ma­hu­ti suu­ru­se­põ­hi­ne hin­na­ki­ri aval­da­tak­se mai­kuus val­la ko­du­le­hel, sa­mu­ti saa­dab jäät­me­ve­da­ja sel­le in­fo kõi­gi­le e-pos­ti­ga või pos­ti­ga.

Ko­gu­mis­ma­hu­ti­te ren­ti­mi­sest ja ost­mi­sest
Uuelt jäät­me­ve­da­jalt saab so­bi­va ma­hu­ti os­ta või ren­ti­da, kuid see ei ole ko­hus­tus­lik ning jäät­me­te ko­gu­mi­seks võib eda­si ka­su­ta­da en­da ole­ma­so­le­vaid nõue­te­le vas­ta­vaid ma­hu­teid. Sa­mu­ti võib ka­su­ta­da muu­delt et­te­võ­te­telt ren­di­ta­vaid ma­hu­teid või os­ta so­biv ma­hu­ti poest.

Soo­vi­ta­me tõ­si­selt hin­na­ta, mil­li­se suu­ru­se­ga ma­hu­ti vas­tab teie jäät­me­tek­ke va­ja­dus­te­le. Vas­ta­vaid nõuan­deid an­nab ka jäät­me­ve­da­ja.

Jäät­meid te­kib vä­he – ka­su­ta­ge ühis­ma­hu­tit!
Kui jäät­me­val­da­jal soov või­ma­li­kult pal­ju lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­meid jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da, kuid po­le so­bi­vat ruu­mi, ku­hu need ma­hu­tid kõik pai­gu­ta­da või on soov vä­hen­da­da ma­hu­ti­te os­tu/ren­di­ku­lu, on või­ma­lik te­ha koos­tööd oma naab­ri­te­ga ja võt­ta ka­su­tu­se­le ühis­ma­hu­ti. Ühis­ma­hu­ti ka­su­ta­ja­te arv ei ole pii­ra­tud ja se­da võib ka­su­ta­da kõi­ki­de jäät­me­lii­ki­de osas, mi­da saab ma­hu­ti­ga üle an­da. Ka lä­hes­tik­ku aset­se­vad kor­te­riü­his­tud saa­vad ühis­ma­hu­tit ka­su­ta­da. Ühis­ma­hu­ti ka­su­ta­mi­seks tu­leb esi­ta­da vas­tav taot­lus val­la­va­lit­su­se­le. Taot­lus­vorm on ala­tes mai­kuust lei­tav val­la ko­du­le­helt.

Va­bas­tu­se taot­le­mi­ne jäät­me­veost
Jäät­me­val­da­jal on õi­gus esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le kir­ja­lik taot­lus kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga täh­ta­ja­li­selt mit­te­lii­tu­nuks lu­ge­mi­seks, kui kin­nis­tul ei ela­ta või kin­nis­tut ei ka­su­ta­ta. Näi­teks ju­hul, kui jäät­me­val­da­ja vii­bib oma kin­nis­tul vaid su­ve­pe­rioo­dil, on või­ma­lik va­bas­tust taot­le­da vas­ta­vaks pe­rioo­diks. Taot­lus­vorm on ala­tes mai­kuust lei­tav val­la ko­du­le­helt. Va­ra­se­mad keh­ti­vad va­bas­tu­sed jää­vad uue han­ke­ga keh­ti­ma.

In­fo­päev ja ju­hend­ma­ter­ja­lid
Mai­kuus on tu­le­mas val­la­va­lit­su­se ja jäät­me­ve­da­ja kor­ral­da­tav in­fo­päev, kus saa­vad osa­le­da kõik hu­vi­li­sed ja sel­gi­ta­tak­se jäät­me­veo toi­mi­mi­se reeg­leid ja vas­ta­tak­se kü­si­mus­te­le. In­fo­päe­va toi­mu­mi­se in­fo aval­da­tak­se val­la ko­du­le­hel ja Sõ­nu­mi­too­jas. Jäät­me­ve­da­ja saa­dab kõi­ki­de­le jäät­me­val­da­ja­te­le e-pos­ti­ga või pos­ti­ga nii jäät­me­veo­le­pin­gu, jäät­me­veo­tee­nus­te loe­te­lu ja hin­na­kir­ja, li­sa­tee­nus­te hin­na­kir­ja kui ka lii­gi­ti ko­gu­mi­se ju­hen­di.

Kui uue ma­hu­ti ka­su­tu­se­le­võt­mi­ne va­jab uue asu­ko­ha et­te­val­mis­ta­mist (ta­sa­ne kõ­va kat­te­ga pind), siis soo­vi­ta­me sel­le et­te­val­mis­ta­mi­se­ga ju­ba nüüd alus­ta­da.

In­fot uue jäät­me­veo kor­ral­du­se osas saa­te ka val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­tilt: Mar­gus Kirss, margus.kirss@kuusalu.ee, 606 6391.

Vaata Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirja:
https://www.riigi­teataja.ee/akt/413112012007.

Eelmine artikkelVälis­hin­da­ja­te et­te­pa­ne­kud Ani­ja val­la noor­soo­töö pa­ran­da­mi­seks
Järgmine artikkelPääs­tea­me­ti abil Moh­ni saa­re­le ge­ne­raa­tor