Kuu­sa­lu val­la tee­de in­ves­tee­rin­gu­te ka­va­

509
Margus Soom.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saa­tis val­la kõi­gi­le kü­la­va­ne­ma­te­le Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­me­he ja tee­de töö­rüh­ma ju­hi Mar­gus Soo­mi pal­vel val­la­tee­de ja tä­na­va­val­gus­tu­se in­ves­tee­rin­gu­te ka­va aas­ta­teks 2020-2021. Ka­va koos­tas val­la­va­lit­sus, sel­le kii­tis veeb­rua­ri al­gu­ses heaks tee­de töö­rühm. Kü­la­va­ne­ma­te­le on saa­de­tud ka tee­de töö­rüh­ma 4. veeb­rua­ri koo­so­le­ku pro­to­koll.

Mar­gus Soom üt­les, et lu­bas kü­la­va­ne­ma­te koo­so­le­kul, kui tee­de in­ves­tee­rin­gu­te ka­va pro­jekt on kok­ku pan­dud, in­for­mee­rib neid sel­lest ja pa­lub ar­va­mu­si: „Töö­rüh­ma­ga leid­si­me, et re­mon­di­ka­vas esi­ta­tud teed va­ja­vad kor­da te­ge­mist ja kiit­si­me ka­va heaks.“

Ka­va jär­gi va­ja­vad ka­he­kord­set pin­da­mist ehk mus­ta ka­tet Si­gu­la ring­tee osa, Lok­sa kü­la tee Trii­nuaa­sa­ni, Kol­ga­kü­la tee Väl­ja­mi­ku­le, Mäe­pea-Al­li­ka tee, Va­has­tu-Kol­ga tee, Sõit­me tee Suu­re­puu­gi­ni, Ka­sis­pea-Kal­le­par­da tee ku­ni Al­li­ka­ni, Loh­ja tee Kol­ga­kü­last ning Valk­las Va­na­tam­me tee ja Par­gi tä­nav. Kok­ku on neid teid 12,2 ki­lo­meet­rit. Pin­da­mi­ne mak­saks kok­ku 412 000 eu­rot. Tä­na­vu võiks pan­na mus­ta kat­te Si­gu­la tee­lõi­gu­le, Mäe­pea-Al­li­ka, Ka­sis­pea-Kal­le­par­da ning Valk­la tee­le ko­gu­mak­su­mu­se­ga 201 400 eu­rot, üle­jää­nu jääks tu­le­vas­se aas­tas­se.

Käe­so­le­val aas­tal ühe­kord­set pin­da­mist ehk ju­ba ole­mas­o­le­va mus­ta kat­te üle­pin­da­mist va­ja­va­te tee­de ni­me­kir­jas on Lee­si poest tee ku­ni kü­la lõ­pu­ni, Kuu­sa­lu rah­va­ma­jast lii­va­kar­jää­ri­ni, Joa­ves­ki-Nõm­me­ves­ki tee, Ta­pur­la kü­la tee, Kur­si tee po­lü­goo­ni ris­ti­ni, Pä­ris­pea ka­la­kas­va­tu­se tee ja Saun­ja tee. Kok­ku on se­da 8 ki­lo­meet­rit, re­mont lä­heks maks­ma 52 800 eu­rot.

Veel on in­ves­tee­ring­ute ka­vas An­di­nee­me ran­na­park­la ehi­tus­tööd, mil­le prog­noo­si­tav hind on 50 000 eu­rot.

Tä­na­va­val­gus­tu­sest on ka­vas lisa­da sel aas­tal lam­bid Sal­mis­tul Pe­das­saa­re asumis, Laa­ne tä­na­val Kuu­sa­lus, Kol­ga poe kõn­ni­tee ää­res ning Kiius Mõi­sa al­leel. Tu­le­val aas­tal on plaa­nis lam­bid lisa­da Vii­nis­tul, Vi­ha­soos, Kur­si kü­las, ning Ka­ha­la, Ka­la­mäe ja Kol­ga­kü­las Lu­ha bus­si­pea­tu­ses.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­kis koos­ta­tud in­ves­tee­rin­gu­ka­va koh­ta: „Ole­me lä­bi vaa­da­nud kõik 120 et­te­pa­ne­kut, mis pool­teist aas­tat ta­ga­si kü­la­dest esi­ta­ti tee­de kor­da­te­ge­mi­seks. Va­li­kus on läh­tu­tud tee­de olu­kor­rast ja kor­da­te­ge­mi­se va­ja­du­sest.“

Tee­de töö­rüh­ma pro­to­kol­lis on kir­jas, et Kuu­sa­lu val­la tee­des­se on pik­ka ae­ga vä­he in­ves­tee­ri­tud. Val­la­va­lit­su­se­le ning vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni­le ot­sus­ta­ti te­ha et­te­pa­nek suu­na­ta kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­selt po­lü­goo­ni eest maks­ta­vast iga-aas­ta­sest toe­tu­sest 50 prot­sen­ti tee­de in­ves­tee­rin­gu­tes­se, seal­hul­gas po­lü­goo­ni mõ­ju­piir­kon­na tee­des­se. Tei­ne et­te­pa­nek on suu­na­ta igal aas­tal ka val­la­le lae­ku­vast maa­va­ra­de kae­van­dus­tu­lust 50 prot­sen­ti val­la­tee­de in­ves­tee­rin­gu­tes­se.

Mar­gus Soom kom­me­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Kuu­sa­lu val­las on val­la­teid üle 300 ki­lo­meet­ri, pilt­li­kult öel­des on se­da sa­ma pal­ju, kui on ki­lo­meet­reid Kiiust Lu­ha­maa pii­ri­punk­ti. Tu­leb lei­da ra­ha ja ha­ka­ta teid süs­teem­selt kor­da te­ge­ma. Töö­rüh­ma et­te­pa­nek on, et li­saks tee­de­le ka­van­da­tud ta­va­pä­ra­se­le sum­ma­le, mi­da tä­na­vu on ee­lar­ves 250 000 eu­rot, suu­na­ta tee­des­se igal aas­tal ka pool kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se toe­tu­sest ja maa­va­ra­de kae­van­dus­tu­lust ehk veel um­bes 150 000 eu­rot.“

Mar­gus Soom sõ­nas veel, et tee­de töö­rüh­mas oli jut­tu töö­de kva­li­tee­dist: „Tõ­de­si­me, et hoia­tav näi­de on Saun­ja tee, ku­hu on must ka­te pea­le pan­dud, kuid see mu­re­neb, alus­põ­hi jäi liig­niis­keks. Ka Uu­ri-Muuk­si tee mus­ta ka­tet ju­ba re­mon­di­tak­se.“

Ma­dis Praks: „Ole­me sel­lest õp­pi­nud, et kui pan­na must ka­te, siis vä­ga kor­ra­li­ku­le alus­põh­ja­le, mis teeb need tööd olu­li­selt kal­li­maks. Saun­jas on ma­da­lad maad ja põl­lu­ma­jan­dus­piir­kond, ras­ke­veo­keid lii­gub teel pal­ju. Sel­lis­tes põl­lu­ma­jan­dus­piir­kon­da­des lõ­hu­vad suu­red ma­si­nad teed, olu­kord on hoo­pis mi­da­gi muud, kui on Vir­vel või Ta­pur­las, kus on kü­la­tee pan­dud mus­ta kat­te al­la. Ole­me Si­gu­la kü­las sel­gi­ta­nud sa­ma as­ja – kui seal pan­na kruu­sa­tee­le mus­ta ka­te, ku­lub sel­leks roh­kem ra­ha, tu­leb te­ha tu­gev alus ja kor­ra­li­kud kraa­vid niis­ku­se ära­juh­ti­mi­seks.“

Tee­de töö­rühm hak­kab in­ves­tee­rin­gu­ka­va koh­ta esi­ta­tud et­te­pa­ne­kuid Mar­gus Soo­mi sõ­nul aru­ta­ma ju­ba veeb­rua­ri lõ­pus. Lõpp­kok­ku­võt­tes peab ka­va saa­ma val­la­vo­li­ko­gus ena­mu­se toe­tu­se.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­ma palk 2750 eu­rot
Järgmine artikkelEM­MA SO­FIA LOO­TUS tu­li uju­mi­se noor­te­sar­jas 2. ko­ha­le