Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ta­ga­sias­tu­mi­se aval­dus

409
ENN KIRSMAN.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil oli aru­tu­sel re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he Enn Kirs­ma­ni esi­ta­tud eel­nõu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me­te ar­vu muut­mi­seks ja liik­me­te va­li­mi­seks. Se­ni­sest 5-liik­me­li­sest ko­mis­jo­nist on kaks vo­li­nik­ku ta­ga­si as­tu­nud. Pea­le te­ma on ko­mis­jo­nis Ühi­sest Ko­dust Ur­mo Ris­ti­saar ja Raul Val­gis­te.

Ko­mis­jo­ni esi­mees te­gi et­te­pa­ne­ku muu­ta ko­mis­jon 6-liik­me­li­seks ja lu­bas esi­me­he ko­halt ta­ga­si as­tu­da, kui opo­sit­sioon leiab ko­mis­jo­ni 3 ini­mest.

Kan­di­daa­ti­deks esi­ta­ti In­geld­rin Aug, Mar­gus Soom, Kai­do Tsel­ler ning re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ame­tist ja ka koos­sei­sust mõ­ni kuu ta­ga­si taan­du­nud Ma­dis Jõ­gi ja ko­mis­jo­nist lah­ku­nud Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li. Ma­dis Jõ­gi, Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li ja Kai­do Tsel­ler loo­bu­sid kan­di­dee­ri­mi­sest.

Ko­mis­jo­ni liik­me­teks kin­ni­ta­ti sa­la­ja­se hää­le­ta­mi­se tu­le­mu­se­na In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald 13 poolt­hää­le­ga ja Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast 11 poolt­hää­le­ga. Va­li­mis­tel osa­le­sid 18 vo­li­nik­ku, 3 va­li­mis­se­de­lit olid keh­te­tud.

Enn Kirs­man tea­tas, et as­tub ta­ga­si, vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil tu­leb va­li­da ko­mis­jo­ni­le uus esi­mees ja asee­si­mees ning võib va­li­da veel uu­si liik­meid.

Val­la­sek­re­tä­ri­le vo­li­ko­gu is­tun­gil saa­de­tud kir­ja­li­kus aval­du­ses pa­lub Enn Kirs­man end va­bas­ta­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­halt ala­tes 10. juu­nist 2020. Is­tun­gi lõ­pus tea­tas vo­li­ko­gu esi­mees, et järg­mi­ne is­tung toi­mub 10. juu­nil.

Vastavalt seadusele tuleb revisjonikomisjoni liikmed valida volikogu liikmete seast.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­tep­ro­jek­ti­de kon­kur­sist
Järgmine artikkelEndi­se rah­va­töön­du­set­te­võt­te Ko­du Keh­ra jaos­kon­na töö­ta­jad mee­nu­ta­vad