Kuu­sa­lu val­la li­sa­tu­gi lap­se­va­ne­ma­te­le

179
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on koos­töös val­la koo­li­de ja Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se­ga al­ga­ta­nud e-kir­ja­de ja te­le­fo­ni teel abi and­mi­se või­ma­lu­se nei­le lap­se­va­ne­ma­te­le, kes soo­vi­vad nõu ja tu­ge seo­ses õpi­las­te dis­tant­sõp­pe­ga. Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se juh­tivs­pet­sia­list Anu Kirs­man sel­gi­tab, et ha­ka­tak­se pak­ku­ma abi lap­se­va­ne­ma­te­le, kes on oma las­te ko­dus õpe­ta­mi­sest vä­ga vä­si­nud või va­ja­vad nõuan­deid: „Val­la­maj­ja on jõud­nud in­fo, et on lap­se­va­ne­maid, ke­da oleks tar­vis toe­ta­da. Nen­de las­te õp­pi­mi­se­ga võib kõik ol­la vä­ga kor­ras, mõ­ni­kord koo­lid ei näe ega tea lap­se­va­ne­ma­te prob­lee­me, nen­de ras­ku­si las­te ju­hen­da­mi­sel. Ava­li­kus­ta­me toe pak­ku­ja­te mei­liaad­res­sid ja te­le­fo­ni­numb­rid, et emad-isad saak­sid va­ja­du­sel kir­ju­ta­da või he­lis­ta­da, kü­si­da nõu.“

Eelmine artikkelEhi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­me­te käit­le­mi­ne Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelInimeselt inimesele