Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de su­vi­ne val­ve­rühm

402
Kiiu Kiigepõnni lasteaed.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus hak­kas ko­gu­ma lap­se­va­ne­ma­telt in­fot, kes ta­hab lap­se pan­na juu­li­kuuks las­teae­da valverühma. Val­la ha­ri­du­se juh­tivs­pet­sia­list Anu Kirs­man kom­men­tee­rib, et soo­vi aval­da­mi­seks tu­leb täi­ta le­ping, mil­le saab val­la ko­du­le­helt di­gi­taal­selt või las­teae­da­dest ja val­la­ma­jast pa­be­ril: „Täi­de­tud le­ping tu­leb saa­ta val­la­va­lit­su­se­le. Sel­li­seid le­pin­guid on sõl­mi­tud ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, val­las on puh­kus­te pe­rioo­dil juu­lis töö­ta­nud üks val­ve­rühm, kuid käe­so­le­val aas­tal seo­ses erio­lu­kor­ra­ga võib soo­vi­jaid ol­la ta­va­pä­ra­sest roh­kem. Kui­das val­ve­rüh­ma ava­me, sõl­tub lap­se­va­ne­ma­te soo­vist ning ka sel­lest, kas tu­leb rii­gilt li­sa­kor­ral­du­si. Tee­me ot­su­sed paind­li­kult, ole­ne­valt olu­kor­rast. Ka­hel nä­da­lal juu­li­s on ka­vas pan­na val­ve­rühm töö­le Kiiu las­teaias, ka­hel järg­mi­sel nä­da­lal Kuu­sa­lu las­teaias. Kol­ga las­teae­da me val­ve­rüh­ma ei ka­van­da, aga ole­me val­mis te­ge­ma muu­da­tu­si.“ Mul­lu juu­lis käis las­teaia val­ve­rüh­mas 20 last.