Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­ko­mis­jon kor­ral­das Sood­la har­ju­tus­väl­ja es­kii­si aru­ta­mi­seks ava­li­ku koo­so­le­ku

528

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni tei­si­päe­val, 28. veeb­rua­ri õh­tul toi­mu­nud koo­so­le­kul oli kõ­ne all Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi erip­la­nee­rin­gu de­tail­se la­hen­du­se es­kii­si ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se prog­ram­mi ava­lik väl­ja­pa­nek. Koo­so­le­ku päe­va­kor­ras oli sel­le tee­ma aru­te­lu jäe­tud vii­ma­seks ning kuu­lu­ta­tud ava­li­kuks, kõi­gil hu­vi­lis­tel oli või­ma­lus osa võt­ta. Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gust hu­vi­ta­tud ini­me­si ko­gu­nes Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­li üle 30. Koos ko­mis­jo­ni liik­me­te, val­la­juh­ti­de ja -spet­sia­lis­ti­de ning kut­su­tud esi­ne­ja­te­ga oli aru­te­lus osa­le­jaid üle poo­le­sa­ja.

Sel­gi­tu­si ja­ga­sid kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na­po­lii­ti­ka ja ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se juht Kad­ri Au­väärt ja pla­nee­ri­ja Kad­ri Va­her ning Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se ta­ris­tup­ro­jek­ti­de koos­töö koor­di­naa­tor Kau­po Kaa­sik.

Kad­ri Au­väärt rõ­hu­tas es­malt, et te­gu ei ole amet­li­ku ava­li­ku aru­te­lu­ga, vaid ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­ga, ku­hu neid kut­su­ti kü­si­mus­te­le vas­ta­ma. Et­te­pa­ne­ku­te täh­taeg es­kii­si ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se prog­ram­mi koh­ta oli 3. märts. Ava­li­kud aru­te­lud tu­le­vad 21. märt­sil Keh­ra rah­va­ma­jas ja 22. märt­sil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, seal tut­vus­ta­tak­se kõi­ki täh­ta­jaks esi­ta­tud et­te­pa­ne­kuid ning mi­da ja kui­das neist ar­ves­ta­tak­se.

„Rii­gi erip­la­nee­rin­gu ees­märk on laien­da­da soo­mus­ma­nöö­ver­dus­või­me har­ju­ta­mis­või­ma­lu­si. Pla­nee­ring on üp­ris ül­di­ne, ei si­sal­da de­tai­le, et mit­te pii­ra­ta ala ka­su­tus­või­ma­lu­si, sest õp­pu­sed on eri­ne­vad, po­le või­ma­lik neid täp­selt lah­ti kir­ju­ta­da,“ lau­sus Kad­ri Au­väärt.
„Prae­gu tut­vus­ta­me esi­me­ses eta­pis es­kii­si ja kaar­dis­ta­me tee­ma­sid, mis va­ja­vad mõ­ju­de hin­da­mist. Esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te põh­jal hak­ka­me koos­ta­ma la­hen­du­si, rää­gi­me lä­bi kait­se­väe­ga. Tei­ses eta­pis tut­vus­ta­me tu­le­mu­si. Kas ja mis sin­na tu­leb, ot­sus­ta­vad lõ­puks po­lii­ti­kud, see on va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­sus,“ üt­les ta.

Ko­ha­li­ke ela­ni­ke krii­ti­ka
Koo­so­le­ku­le tul­nud ini­mes­ed olid Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni se­ni­se ka­su­ta­mi­se osas krii­ti­li­sed. Te­gu on suu­res osas Põh­ja-Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­la­ga, kus on see­ne ja mar­ja­met­sad, mat­ka­ra­jad, puh­ke­ko­had.

Soodla harjutusvälja eskiisi arutamise avalik koosolek Kuusalu vallamajas. Foto Raul Valgiste

Kir­jel­da­ti, et li­gi­pää­su­teed on kit­sad ja sõ­ja­väe­teh­ni­ka ko­lon­ni­de lii­ku­mi­sel po­le tur­va­li­ne jalg­si lii­ku­da. Räägiti, kui­das kait­se­väe­la­sed on ras­ke­teh­ni­ka­ga lõh­ku­nud met­saa­lu­seid ja teid, ning kur­de­ti häi­ri­va tu­ge­va mü­ra üle. Ka lei­ti, et õp­pus­te toi­mu­mi­sest peaks rah­vast in­for­mee­ri­ma pa­re­mi­ni ja va­ra­kult. Too­di näi­teid – õp­pus­tel sõi­de­ti üle era­maa met­sa­noo­ren­di­ku, har­ju­tu­sa­la pii­ril olid jäe­tud hoia­ta­vad li­pud tee­le väl­ja pa­ne­ma­ta ning loo­du­ses­se läi­nud pe­re­kond sat­tus sin­na la­hing­har­ju­tu­se ajal,

Kau­po Kaa­sik kin­ni­tas, et rik­ku­mi­sed re­gist­ree­ri­tak­se ja nen­de­le rea­gee­ri­tak­se, ning pa­lus neist tea­da an­da.

Aval­da­ti ar­va­must, et har­ju­tus­väl­ja pla­nee­rin­gu­le et­te­pa­ne­ku­te esi­ta­mi­sel ja aru­te­lu­de kor­ral­da­mi­sel po­le mõ­tet, sest ko­ha­li­ke soo­ve ei ar­ves­ta­ta. Kesk­po­lü­goo­ni­ga seo­tud ava­li­kel aru­te­lu­del olid vas­tu­sed ko­ha­li­ke ini­mes­te kü­si­mus­te­le üld­sõ­na­li­sed ning soo­vi­ti, et see­kord oleks koos­töö ko­gu­kon­na ja oma­va­lit­su­se­ga konst­ruk­tiiv­sem.

Oli ka ar­va­mu­sa­val­du­si, et Ees­tis on kait­se­väe har­ju­tus­väl­ja­kuid lii­ga pal­ju, nä­da­la­va­he­tus­tel võiks po­lü­goo­nil ja har­ju­tus­väl­jal mit­te pau­gu­ta­da, lask­mist võiks har­ju­ta­da si­mu­laa­to­ri­te abil, sa­ge­das­te õp­pus­te tõt­tu kin­nis­va­ra väär­tus lan­geb. Küsiti, kas peab en­di kait­seks moo­dus­ta­ma inim­ke­ti üm­ber har­ju­tus­väl­ja. Üt­le­mi­sed olid ko­ha­ti vä­ga emot­sio­naal­sed ning val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt pa­lus aus­ta­da in­fot ja­ga­ma tul­nud kü­la­li­si.

Ohua­lad, ühen­dus­teed, ka­su­tus­sa­ge­dus
Koo­so­le­kul esi­ta­tud kü­si­mus­te­le es­kii­sil mär­gi­tud ohu­ala­de koh­ta sel­gi­tas Kad­ri Au­väärt, et ohua­lad on ka­van­da­tud har­ju­tus­väl­ja sis­se, nen­de ja vä­lis­pii­ri va­he­le on jäe­tud poo­le ki­lo­meet­ri­ne puh­vert­soon, rel­vi ja las­ke­moo­na ka­su­ta­tak­se har­ju­tu­sa­la pii­rist sees­pool. Laien­da­tud ohua­la ka­van­da­tak­se har­ju­tus­väl­ja ja po­lü­goo­ni va­he­le.

Väl­jas­pool har­ju­tu­sa­la pii­ri on ki­lo­meet­ri ula­tu­ses moo­dus­ta­tud pii­ran­gu­vöönd, mis lä­bib ka kü­la­sid ning tä­hen­dab, et sel­les vöön­dis tu­leb ehi­tusp­laa­nid koos­kõ­las­ta­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga. Se­ni on kõik ko­ha­li­ke ini­mes­te ehi­tusp­laa­nid koos­kõ­las­ta­tud, pii­ran­gud või­vad tek­ki­da kõr­ge­te tor­ni­de ja muu sel­li­se ra­ja­mi­sel.

Ühen­dus­tee­de tee­mal kõ­nel­di li­gi­pää­su­dest Nar­va maan­teelt ning har­ju­tus­väl­ja ja po­lü­goo­ni ühen­da­va­test tee­dest. Nar­va maan­teelt saab har­ju­tus­väl­ja­le kol­mest ko­hast – Kur­si teelt, Liia­pek­si teelt ja Kem­ba teelt. Need teed on prae­gu har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gust väl­jas. Ko­ha­li­ke soov on, et pla­nee­ring võiks hõl­ma­ta ka li­gi­pää­su­teid Nar­va maan­teelt, neid teid tu­leks laien­da­da, pan­na mus­ta kat­te al­la, ra­ja­da ohu­tu­se ta­ga­mi­seks kerg­liik­lus­teid.

Po­lü­goo­ni ja har­ju­tus­väl­ja ühen­dus­teid on mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja sõ­nul pla­nee­ri­tud kait­se­väe soo­vil kolm, nen­de ka­su­ta­mi­se in­ten­siiv­sus võib ol­la eri­nev.

Har­ju­tus­väl­ja ka­van­da­tud ka­su­tus­koor­mu­se koh­ta rää­kis Kad­ri Au­väärt, et erip­la­nee­rin­gu es­kii­sis mär­gi­tud 300 päe­va aas­tas on mak­si­mum ega tä­hen­da, et sel­li­ses ma­hus ka­su­ta­taks kõi­ge suu­re­maid rel­vi, sest nen­de las­ke­moon on kal­lis ja las­ke­har­ju­tus­te te­ge­lik sa­ge­dus olu­li­selt väik­sem. Laien­da­tud ohua­la ka­su­tus on ku­ni 90 päe­va aas­tas, su­vel on ka­su­tus har­vem kui teis­tel aas­taae­ga­del. La­hing­lask­mis­te ajal suu­na­tak­se mat­ka­jad loo­da­va­te­le al­ter­na­tiiv­se­te­le mat­ka­ra­da­de­le. Lu­ba­ti ka, et su­veks val­mib mü­ra­mu­del.

Sood­la vee­hoid­la koh­ta uu­ri­ti, et miks kul­geb har­ju­tus­väl­ja piir sel­le lõu­na­kal­dalt, kus on sup­lus­ko­had. Kad­ri Au­väärt tea­tas, et see on mää­ra­tud läh­tu­valt kait­se­väe prog­ram­mi­dest. Kau­po Kaa­sik li­sas, et vaa­da­tak­se, kui­das saaks seal pii­ri muu­ta.

Koo­so­le­kul öel­di veel, et ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le võiks maks­ta ta­lu­vus­ta­su, ning kü­si­ti kait­se­mi­nis­tee­riu­milt val­da­de­le eral­da­ta­va iga-aas­ta­se sum­ma koh­ta. Mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja sõ­nul vaa­da­tak­se ta­lu­mis­ta­su maks­mi­se põ­hi­mõt­ted üle, mil­li­seks ku­ju­neb, on po­lii­ti­li­ne ot­sus.

Kogukond asutab uue MTÜ
Pä­rast 1,5 tun­di kest­nud aru­te­lu jät­kus kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni koo­so­lek il­ma kü­la­lis­te­ta. Ko­mis­jon koos­tas et­te­pa­ne­kud, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas need nel­ja­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil ja saa­tis 3. märt­sil mi­nis­tee­riu­mi­le. Et­te­pa­ne­kud saa­de­ti ka Ani­ja val­la­va­lit­su­selt ning ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt – Ani­ja val­la kü­la­de ela­ni­ke sei­su­ko­had saa­de­ti 121 all­kir­ja­ga ja Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kelt 79 all­kir­ja­ga. Al­la­kir­ju­ta­nu­te sõ­nul te­gid ka­he val­la ko­ha­li­kud ini­me­sed et­te­pa­ne­ku­te koos­ta­mi­sel koos­tööd ning käe­so­le­val nä­da­lal on plaa­nis moo­dus­ta­da en­da hu­vi­de kait­seks ühi­ne MTÜ.

Ela­ni­ke et­te­pa­ne­kud on pi­ke­mad ja põh­ja­li­ku­mad kui val­la­va­lit­sus­telt saa­de­tu. Rõ­hu­ta­tak­se, et te­gu on suu­re asus­tus­ti­he­du­se­ga piir­kon­na­ga, mis on olu­li­ne tu­ris­mi-, loo­dus­kait­se- ja puh­kea­la Tal­lin­na kül­je all ning puu­du­ta­tud osa­poo­li on olu­li­selt roh­kem, kui ai­nult ko­ha­li­kud. Mär­gi­tud on, et lä­bi tu­leks viia uus asu­ko­ha­va­lik, prae­gu­ne ala jät­ta tak­ti­ka­lis­te õp­pus­te jaoks, mit­te ka­su­ta­da soo­mus­ma­si­naid ja ras­ke­rel­vas­tust.

Mõ­le­ma ko­gu­kon­na et­te­pa­ne­ku­te seas on ka soov, et li­gi­pää­su­teed olek­sid teh­tud laie­maks ja li­sa­tud jalg­teed ning või­ma­lu­sel ra­ja­da uued teed, mis ei lä­biks kü­la­sid. Las­kea­la­de­le peaks sead­ma ta­lu­de poo­le mü­ra­tõk­ked ning mü­ra mõ­ju vä­hen­da­mi­seks jät­ta kü­la­de ja las­kea­la­de va­he­le laie­mad met­sa­ri­bad, juu­nist ku­ni sep­temb­ri­ni võiks ol­la rel­va­ra­hu pe­riood. Ta­lu­vus­ta­su oma­va­lit­sus­te­le peab ole­ma pro­port­sio­nis te­ki­ta­ta­va mõ­ju­ga ning hü­vi­ti­sed si­hi­tud, mõist­li­kud ja õig­la­sed.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kud
1. Sood­la har­ju­tus­väl­ja asu­ko­ha pii­ri täp­sus­ta­mi­ne. Prae­gu­ses pla­nee­rin­gu es­kii­sis on asu­ko­ha piir Sood­la vee­hoid­la tam­mi ko­has eba­sel­ge. Asu­ko­ha piir on muut­ma­ta, kuid pla­nee­rin­gua­la on suu­re­ne­nud. Ole­me lä­bi­rää­ki­mis­tel tei­nud et­te­pa­ne­ku ni­hu­ta­da asu­ko­ha pii­ri Sood­la vee­hoid­la lõu­na­kal­da osas. Jä­ga­la-Kä­ra­ve­te maan­tee­ga pa­ral­leel­selt kul­gev osa vee­hoid­last peab jää­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja asu­ko­ha pii­rist väl­ja­poo­le.
2. Sood­la har­ju­tus­väl­ja lõu­na­pool­se tee­ga sel­li­ses asu­ko­has lä­bi loo­dus­kait­sea­la ei nõus­tu, eel­kõi­ge ku­na tan­ki­tee­de ehi­tus muu­dab olu­list rek­reat­sioo­nia­la. Kõr­ve­maa on se­ni ol­nud Ani­ja val­la olu­li­ne mai­ne­ku­jun­du­se vald­kond. On olu­li­ne ava­lik ter­vi­se­ra­da­de võr­gus­tik. Ole­me va­ra­se­malt tan­ki­tee­de et­te­pa­ne­ku tei­nud, seal­hul­gas en­ne erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mist. Sa­mu­ti kesk­po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu käi­gus. Puu­dub ana­lüüs, mis juh­tub, kui lõu­na­pool­set tan­ki­teed ei ole. Kui il­ma lõu­na­pool­se tee­ta ei saa, siis pla­nee­ri­da tan­ki­tee kesk­po­lü­goo­ni ohua­la­le või mak­si­maal­selt si­hi­ga sa­ma­le ko­ri­do­ri­le, kust on mets na­gu­nii raa­da­tud.
3. Uus tee­ma on pla­nee­rin­gus laien­da­tud ohua­lad, mis se­le­tus­kir­ja ko­ha­selt ühen­da­tak­se kesk­po­lü­goo­ni ohua­la­ga ja 70-90 päe­va aas­tas on su­le­tud. Täies­ti sul­ge­mi­sest ei ole va­rem aru­ta­tud ja sel­le­ga ei saa kui­da­gi nõus­tu­da. Mi­da tä­hen­dab see era­kin­nis­tu­te­le ja lä­bi­pää­su­tee­de­le (Oan­du-Ik­la mat­ka­tee, ava­lik Pi­ka­jär­ve tee)?
4. Häi­rin­gu­te lee­ven­dus­meet­me­na pa­ren­da­da kerg­liik­lus­tee­de võr­gus­tik­ku Jä­ga­la-Kä­ra­ve­te maan­tee ää­res (Pil­la­pa­lust-Sood­la­ni ja Aeg­vii­dus bus­si­pea­tus „Aeg­vii­du“ – „Meie pood“ va­he­li­ne lõik). Piir­kon­na kü­la­tee­dest va­ja­vad re­konst­ruee­ri­mist eel­kõi­ge Här­ma­ko­su kü­la tee.
5. Lei­da la­hen­du­sed efek­tiiv­sei­ma­te mü­ra­tõ­ke­te ra­ja­mi­seks las­kea­la­de äär­de, näi­teks pin­na­se­val­lid, päi­ke­se­pa­nee­lid või muu tao­li­ne.
6. Et­te nä­ha mü­ra­mõõt­jad ela­mu­te piir­kon­da­des­se. Mü­ra­mõõt­jad pea­vad ole­ma kva­li­teet­sed ja vaa­del­da­vad ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le, kui neil on soo­vi.
7. Säi­li­ta­da kõrg­hal­jas­tus har­ju­tus­väl­ja ja ela­mu­te va­hel. Või­ma­lu­sel vä­he­malt 500 meet­ri ula­tu­ses.
8. Rii­gi­kait­se­li­ne väl­jaõ­pe ei to­hiks toi­mu­da kü­la­de asus­ta­tud ala­del ja ela­mu­te lä­he­du­ses.
9. Tun­gi­valt pa­lu­me kaa­lu­da lõu­na­pool­se las­kea­la pla­nee­rin­gust väl­ja jät­mist. Sel­li­ne la­hen­dus vä­hen­daks olu­li­selt prob­lee­me ja häi­rin­guid ko­gu­kon­na­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kud
1. Ta­ga­da elu­kond­li­ke­le hoo­ne­te­le 1000 meet­ri raa­diu­ses las­ke­kee­lua­lad ning mü­ra ja vib­rat­sioo­ni osas puh­vert­soo­nid. Puhv­ri mää­ra­mi­ne on va­ja­lik nii ohu­tu­se kui ka mü­ra ja vib­rat­sioo­ni väl­ti­mi­seks tsi­viil­hoo­nes­tu­se­le ja ela­ni­ke­le.
2. Kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se käi­gus kaa­lu­da põh­ja­li­ku­malt sot­siaal­ma­jan­dus­lik­ke mõ­ju­sid ning töö­ta­da väl­ja õig­la­selt hel­ded lee­ven­dus- ja kom­pen­sat­sioo­ni­meet­med.
3. Ta­ga­da, et pla­nee­ri­ta­val alal toi­muks met­sa­ma­jan­da­mi­ne mi­ni­maal­se in­ten­siiv­su­se­ga ning rii­gi­met­sas luuak­se kait­se­vöönd. Pla­nee­rin­gu­ga sea­da tin­gi­mu­sed met­sa kait­seks pla­nee­rin­gua­la pii­ri­vöön­dis pla­nee­rin­gua­la pii­rist sis­se­poo­le. Se­le­tus­kir­jas tuua väl­ja tin­gi­mu­sed, mil­le ko­ha­selt ei to­hi an­tud alal teos­ta­da la­ge­raieid ja raa­da­mi­si.
4. Vä­hen­da­da Sood­la har­ju­tus­väl­ja pii­ri Sood­la vee­hoid­la põh­ja­kal­dast ja ta­ga­da erai­si­ku­te­le väl­ja ku­ju­ne­nud puh­kea­la­de ka­su­tus.
5. Ta­ga­da Oan­du-Ik­la mat­ka­ra­ja aas­ta­ring­selt ava­tu­na hoid­mi­ne, mit­te või­mal­da­da Sood­la har­ju­tus­väl­ja ning kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ohua­la­de liit­mist ning Sood­la har­ju­tus­väl­ja ning kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ala va­he­le ka­van­da­da ühen­dus­teid vaid põh­jen­da­tud va­ja­dus­teks ning pi­gem ala lõu­naos­sa. Es­kii­sis too­dud tee­de­võr­gus­tik ei ole põh­jen­da­tud.
6. Teos­ta­da lii­ku­mi­suu­ring, saa­maks in­fot, kui pal­ju käib ini­me­si pla­nee­ri­ta­val alal puh­kas/mat­ka­mas.
7. Tal­linn-Nar­va maan­teest läh­tu­vad juur­de­pää­su­teed ka­van­da­da pla­nee­rin­gu osa­deks ja põh­jen­da­da va­li­kuid, ar­ves­ta­des tee­de laien­da­mi­se ning liik­lu­s-o­hu­tu­se ta­ga­mi­se või­ma­lu­si. Kaa­lu­da ka või­ma­lust eral­di uue juur­de­pää­su­tee ka­van­da­mi­seks, et vä­lis­ta­da ras­ke­teh­ni­ka lii­ku­mi­ne lä­bi ela­mua­la­de.
8. Pla­nee­rin­gus tuua väl­ja juur­de­pää­su­tee­de pa­ra­meet­rid ning teh­ni­li­sed tin­gi­mu­sed. Juur­de­pää­su­teed har­ju­tus­väl­ja­le ja kesk­po­lü­goo­ni­le ka­van­da­da mus­ta kat­te­ga ning ja­la­käi­ja­te liik­lu­so­hu­tu­se ta­ga­mi­seks pla­nee­ri­da ka kerg­liik­lus­teed.
9. Pla­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­se ma­ter­ja­li­des vii­da­ta keh­ti­va­le Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu­le, mit­te es­kii­si staa­diu­mis ole­va­le üldp­la­nee­rin­gu pro­jek­ti­le.
10. Mü­ra hin­nan­gus tu­leb tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta, et las­ke­te­ge­vu­se mü­ra on kuul­da ka öö­sel ja puh­ke­päe­va­del. See olu­kord võib mõ­ju­ta­da ini­mes­te iga­päe­vae­lu mär­ga­ta­valt. Li­saks võib ol­la va­ja­lik lä­he­ma­te kin­nis­tu­te juu­res teos­ta­da eral­di mõõ­dis­tu­sed ak­tiiv­se har­ju­tus­väl­ja ka­su­tu­se juu­res.
11. Hin­nan­gus kaa­lu­da eri­ne­vaid lee­ven­dus­meet­meid. Se­da nii loo­dus­kesk­kon­na säi­li­ta­mi­seks kui ka las­ke­väl­ja mõ­ju vä­hen­da­mi­seks ümb­rit­se­va­te­le ela­ni­ke­le.

Eelmine artikkelLok­sa jäät­me­jaa­mas on raa­ma­tu­te ja­ga­mis­punkt
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la krii­si­ko­mis­jo­ni uus koos­seis