Kuu­sa­lu val­la ju­ris­ti kor­dus­kon­kurss

207
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­da­tud kon­kur­si­le ju­ris­ti-jä­re­le­val­vea­met­ni­ku leid­mi­seks esi­ta­ti täh­ta­jaks, 4. sep­temb­riks 5 aval­dust. Ko­mis­jon kut­sus vest­lu­se­le 4 kan­di­daa­ti, kuid ot­sus­tas pä­rast koh­tu­mi­si, et ühe­gi kan­di­daa­di töö­ko­ge­mus, tead­mi­sed ja os­ku­sed ei vas­ta­nud nõue­te­le, mis või­mal­daks tee­nis­tu­sü­le­san­deid täi­ta pa­ri­mal või­ma­li­kul vii­sil. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas lu­ge­da ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul kon­kur­si luh­tu­nuks ja kuu­lu­ta­da väl­ja uus kon­kurss. Aval­du­si oo­da­tak­se 2. ok­toob­ri­ni. Kuu­sa­lu val­la se­ni­ne ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik Jaan Var­ter on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, tema viimane tööpäev oli 11. septembril.

Eelmine artikkelRaasiku vallaametnike vastuvõtul peab kandma kaitsemaski
Järgmine artikkelKa­rud murd­sid Soo­rin­na kü­las 7 lam­mast