Kuu­sa­lu val­la juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list on KAIR TAM­MEL

202
KAIR TAMMEL.

Ala­tes es­mas­päe­vast, 12. sep­temb­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la juh­ti­va kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­lis­ti­na Kair Tam­mel (pil­dil), kes roh­kem kui kaks kuud ta­ga­si lah­kus omal soo­vil val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti ame­tist. Ka se­ni juh­ti­va kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­lis­ti­na töö­ta­nud Pee­ter Na­rusk lah­kus omal soo­vil. Kair Tam­mel kan­di­dee­ris val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil ning va­li­ti uu­de ame­tis­se. Juh­ti­va kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha­le oli kan­di­daa­te kok­ku 4. Kair Tam­mel töö­tas Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti­na no­vemb­rist 2019. Ta sõ­nas nüüd: „Aren­dus­spet­sia­lis­ti­na tu­li kir­ju­ta­da ilu­said lau­seid, mi­na ta­han val­da ra­ja­tut kor­ras hoi­da või kor­da te­ha, et need olek­sid ilu­sad ega la­gu­neks. Te­ge­len val­la oman­du­ses ole­va­te hoo­ne­te ja ra­ja­tis­te üle vaa­ta­mi­se­ga, et väl­ja sel­gi­ta­da, mil­list hool­dust või in­ves­tee­rin­guid va­ja­vad.“ Kair Tam­me­li pea­mi­sed tööü­le­san­ded on val­la­le kuu­lu­va kin­nis­va­ra hal­da­mi­se kor­ral­da­mi­ne ja le­pin­gu­te sõl­mi­mi­ne, Kuu­sa­lu Soo­ju­se ja val­la­va­lit­su­se va­he­li­se koos­töö koor­di­nee­ri­mi­ne, ühist­rans­por­di ja val­la õpi­las­veo ning val­la liik­lus­re­gu­lee­ri­mi­se kor­ral­da­mi­ne, ka vald­kon­na aren­gu­ka­va­de koos­ta­mi­ne. Aren­duss­pet­sia­lis­til al­lu­vaid ei ol­nud. Nüüd on ame­ti­ni­me­tust muu­de­tud, Kuu­sa­lu val­la aren­dus­ju­hi­na asus sep­temb­ris töö­le Mee­li Kuul, juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list on aren­dus­ju­hi al­lu­vu­ses.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 7. septembril
Järgmine artikkelPIIA HAAB ja REE­SI KUS­LAP on Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja no­mi­nen­did