Kuu­sa­lu val­la esin­dus külastas Gruu­sias Gurjaani sõpruslinna

49
Gur­jaa­ni lin­na­pea ja vo­li­ko­gu esi­me­he vas­tu­võ­tul: is­tub Gur­jaa­ni vo­li­ko­gu esi­mees VA­NO BE­RID­ZISH­VI­LI, sei­sa­vad nõu­nik IRAK­LI SHAS­HIASH­VI­LI, RAN­NO POOL, vo­li­ko­gu liik­med EL­GU­JA KA­TA­MAD­ZE ja RA­MA­ZI UTIASH­VI­LI, UR­MAS KIRT­SI, vo­li­ko­gu lii­ge NA­NA RA­MA­ZASH­VI­LI, UL­VE MÄRT­SON, UL­VI RAND ja vo­li­ko­gu lii­ge LE­LA TEV­DO­RASH­VI­LI.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son, vo­li­ko­gu lii­ge Ur­mas Kirt­si, val­la­va­lit­su­se lii­ge Ran­no Pool ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand kü­las­ta­sid võõ­rus­ta­ja­te kut­sel 12.-17. ok­toob­rini Gruu­sias Gur­jaa­ni sõp­rus­linna.

Gruu­sias olid aas­ta ta­ga­si ko­ha­li­kud va­li­mi­sed, uued oma­va­lit­sus­ju­hid kut­su­sid ok­toob­ri tei­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Gur­jaa­nis kor­ral­da­ta­va­le vei­ni­fes­ti­va­li­le nüüd sõp­ru­so­ma­va­lit­sus­te esin­da­jad, et nen­de­ga tut­vu­da. Üle­rii­gi­li­se täht­su­se­ga vei­ni­fes­ti­val jäi aga oo­ta­ma­tult ära, sest Tbi­li­sis juh­tus äsja ­re­no­vee­ri­tud uju­las las­te­ga õn­ne­tus ja väl­ja kuu­lu­ta­ti lei­na­päev.

Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son rää­kis, et gru­sii­nid kor­ral­da­sid kü­la­lis­te­le amet­lik­ke koh­tu­mi­si ja vas­tu­võt­te, kü­las­ta­ti aja­loo­list lin­na Sigh­nag­hi, Nekresi kloostrit ja kahte vei­ni­mõi­sa: „Gruu­sia on prae­gu pal­ju puh­tam ja kor­ras­ta­tum, kui 2015. aas­tal, siis käi­si­me seal Kuu­sa­lu noor­te­koo­ri­ga. Gruu­sias on ela­nik­ke li­gi 3,8 mil­jo­nit, tu­ris­te käib aas­ta jook­sul roh­kem.“

Sõp­rus­suh­ted said al­gu­se 9 aas­tat ta­ga­si, kui Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor kü­las­tas Mart Laan­pe­re eest­ve­da­mi­sel Gur­jaa­nit. Aas­tal 2018 sõl­mi­sid Kuu­sa­lu vald ja Gur­jaa­ni linn sõp­rus­le­pin­gu. Ul­ve Märt­so­ni sõ­nul võiks gru­sii­nid vas­tu­kü­las­käi­gu­le kut­su­da taas tu­le­val su­vel, kui toimub koolinoorte laulu- ja tantsupidu.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu opo­sit­sioon kri­ti­see­ris Gruu­sias­se sõi­tu, vo­li­ko­gu lii­ge Hei­no Ju­no­lai­nen esi­tas val­la­va­ne­ma­le aru­pä­ri­mi­se, miks eral­da­ti val­la re­serv­fon­dist vei­ni­fes­ti­va­li­le sõi­duks 5000 eu­rot ja kui­das va­li­ti val­la esin­dus.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kut­se tuli külastada Gurjaani oblastit traditsioonilise veinifestivali ajal: „Vallavalitsuse korraldusega eraldati külaskäigu kuludeks kuni 5000 eurot ja märgiti delegatsiooni koosseis. Hiljem selgus, et pean osalemisest loobuma ning läks Ul­vi Rand Tor­mi­se-selt­sist. Lõp­lik sõi­du­ku­lu sel­gub aruand­lu­ses, aga jääb koos kol­me­le ini­me­se­le val­lalt maks­ta­va­te päe­va­ra­ha­de­ga va­he­mik­ku 2400-2500 eu­rot.“

Eelmine artikkelKivi­loo la­hin­gu mä­les­tus­märk on ära vii­dud
Järgmine artikkelJoaveskist plaanitakse teha kultuuriküla