Kuu­sa­lu valla amet­ni­kud sõit­sid erio­lu­kor­ra eel Soo­me

450
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja val­la­ma­ja 7 töö­ta­jat olid möö­du­nud nä­da­la lõ­pus ala­tes nel­ja­päe­vast, 12. märt­sist mo­ti­vat­sioo­ni­rei­sil Soo­mes Hi­mo­se suu­sa­kes­ku­ses Län­si­suo­mi maa­kon­nas. Amet­ni­ke­le oli vor­mis­ta­tud lä­he­tus, val­la­va­nem võt­tis sõi­du ajaks kaks ko­du­kon­to­ri­päe­va.

Ree­de, 13. märt­si hom­mi­kul tea­tas pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­sest kuu­lu­ta­da seo­ses ko­roo­na­vii­ru­se kii­re le­vi­ku­ga rii­gis väl­ja erio­lu­kord. Sa­mal päe­val il­mus in­ter­ne­ti­por­taa­lis Del­fi uu­dis „Kui mu­jal Ees­tis on krii­si­koo­so­le­kud, siis Kuu­sa­lu val­la­va­nem ja 9 val­laa­met­nik­ku läk­sid ei­le Soo­me mo­ti­vat­sioo­ni­rei­si­le“. Uu­dist ja­ga­ti ja kom­men­tee­ri­ti sot­siaal­mee­dias, val­laa­met­ni­ke Soo­me-rei­si hoo­li­ma­ta krii­si­o­lu­kor­rast kri­ti­see­ri­sid vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni po­lii­ti­kud ja ka osad val­lae­la­ni­kud.

„Sõit oli ka­van­da­tud kaks kuud ta­ga­si, ta­gant­jä­re­le tu­leb tun­nis­ta­da, et see oli vä­ga va­le ajas­tus,“ sel­gi­tas val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si Sõ­nu­mi­too­ja­le. „Nel­ja­päe­va hom­mi­kul oli val­la­va­lit­su­se is­tung, sel­le jä­rel asu­si­me tee­le, raa­diost kuu­la­si­me pea­mi­nist­ri esi­ne­mist rii­gi­ko­gu ees.“

Ta kin­ni­tas, et erio­lu­kor­ra nii kii­ret keh­tes­ta­mist ei osa­nud et­te nä­ha: „Nel­ja­päe­val hak­ka­si­me koos juh­ti­va ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni­ga suht­le­ma al­la­su­tus­te juh­ti­de­ga, sa­mal õh­tul rää­ki­si­me lä­bi val­la­va­lit­su­se liik­me­te ja vo­li­ko­gu esi­me­he­ga. Ree­del all­kir­jas­ta­sin pä­rast erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mist kor­ral­du­sed val­la asu­tus­te sul­ge­mi­se ja töö­kor­ral­du­se koh­ta. Lau­päe­va hom­mi­kul sõit­si­me koos Anu Kirs­ma­ni­ga Ees­tis­se ta­ga­si, tei­sed tu­lid pü­ha­päe­val. Lau­päe­va õh­tul oli krii­si­ko­mis­jo­ni koo­so­lek. Ole­me kaks nä­da­lat ko­du­kon­to­ris ka­ran­tii­nis.“

Val­la­vo­li­ni­kud Kris­to Pa­lu ja Mar­ti Hääl kri­ti­see­ri­vad toi­mu­nut ka Sõ­nu­mi­too­ja­le saa­de­tud kom­men­taa­ri­des. Kris­to Pa­lu mär­kis, et te­ma hin­nan­gul ha­ka­ti nel­ja­päe­val te­gut­se­ma pä­rast ta kir­ja­lik­ku kü­si­must val­la­va­ne­ma­le ja vo­li­ko­gu esi­me­he­le krii­si­ko­mis­jo­ni töö koh­ta. Mar­ti Hääl juh­tis pü­ha­päe­val vo­li­ni­ke­le saa­de­tud kir­jas tä­he­le­pa­nu, mi­da jät­tis krii­si­ko­mis­jon lau­päe­val ot­sus­ta­ma­ta, ja tun­nus­tas es­mas­päe­val, et järg­mi­sel päe­val mõ­ned neist va­ja­ka­jää­mis­test vä­he­malt al­ga­ta­ti: „Kuid val­la ea­ka­te kui suu­re­ma ris­kig­ru­pi osas on veel pal­ju te­ge­ma­ta.“

Oma sei­su­ko­ha lä­ki­tas toi­me­tu­se­le sa­mu­ti Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom: „Tau­nin val­la­va­ne­ma ja amet­ni­ke suu­sa­rei­si, kui ju­ba oli väl­ja kuu­lu­ta­tud hä­dao­lu­kord. Kuid nüüd tu­leb unus­ta­da opo­sit­sioo­ni ja koa­lit­sioo­ni si­se­tü­lid, kes­ken­du­da ko­gu­kon­na kaits­mi­se­le vii­ru­se eest ja koos­ta­da krii­siee­lar­ve.“

Eelmine artikkelValdade abi abivajavatele peredele
Järgmine artikkelKol­ga raa­ma­tuk­lu­bi tä­his­tas 40. koh­tu­mi­sõh­tul ERIC STEN­BOC­KI sün­niaas­ta­päe­va