Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja no­mi­nen­ti­de vas­tu­võtt

717
Kuu­sa­lu koo­li õpe­ta­jad vas­tu­võ­tul: VIR­VE RAID­LA, TER­JE SATS, HIIE KIK­KAS, MA­RI KÄIS, SER­GO TREU­FELD, KER­TU PRII­LINN, ENE LÕO­KE, REET REIN­SA­LU ja VII­VE ABEL. Fo­to Ma­ris Mat­si

Kuu­sa­lu val­la koo­lid ja las­teaiad esi­ta­sid aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li­le ja aas­ta­pree­mia­le tä­na­vu kok­ku 21 no­mi­nen­ti. Aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja kuu­lu­ta­tak­se väl­ja ja pree­mia an­tak­se üle jaa­nua­ri al­gu­ses val­la tub­li­ma­te te­gi­ja­te tä­nuü­ri­tu­sel. Kõi­ki ha­ri­du­se aas­tap­ree­mia no­mi­nen­te on tra­dit­sioo­ni­li­selt tun­nus­ta­tud ok­toob­ri al­gu­ses õpe­ta­ja­te päe­va pai­ku Kuu­sa­lu val­la pe­da­goo­gi­de peol, kuid ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu see­kord õpe­ta­ja­te ühist pi­du ei pee­ta.

Nel­ja­päe­va, 1. ok­toob­ri õh­tul olid kan­di­daa­did kut­su­tud Kuu­sa­lu val­la­maj­ja. Neid võt­sid val­la­ma­jas Kiiu mõi­sas vas­tu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man. Kõi­gi­le kut­su­tu­te­le kin­gi­ti Va­na­kü­la kü­la­va­ne­ma Triin Põll­maa loo­dud ke­raa­mi­li­ne vaa­gen. Kae­tud oli suu­pis­te­laud. Mu­sit­see­ri­sid Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li viiu­li­õpe­ta­ja Va­le­ria Rju­mi­na, kes on ka pree­mia no­mi­nent, ja Ma­ria Nesterenko tea­ter Es­to­nia or­kest­rist. Soo­vi­ja­te­le teh­ti ring­käik re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sas.

Anu Kirs­man rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et es­ma­kord­selt sai no­mi­nen­ti­deks esi­ta­da li­saks koo­li­de ja las­teae­da­de õpe­ta­ja­te­le ka las­teae­da­de õpe­ta­ja­te abi­sid ja as­sis­ten­te: „Jär­gi­si­me tur­va­reeg­leid, is­tu­ti väiksemates laudkondades, ühis­pil­ti ei teh­tud. Sa­mas said eri asu­tus­te õpe­ta­jad oma­va­hel roh­kem su­hel­da, kui on ol­nud või­ma­lus õpe­ta­ja­te ühis­pi­du­del, kus on pal­ju rah­vast.“

Ha­ri­du­sa­su­tus­tel pa­lu­ti kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­sel li­sa­da põh­jen­du­sed, mis osa­de no­mi­nen­ti­de koh­ta on koos­ta­tud pi­kad ja põh­ja­li­kud. Tee­me neist lü­hiü­le­vaa­te.

Kuu­sa­lu koo­list 11 no­mi­nen­ti
Kuu­sa­lu kesk­kool esi­tas 11 kan­di­daa­ti. Klas­siõ­pe­ta­ja Reet Rein­sa­lu lõi dis­tant­sõp­pe ajal oma klas­si­le ko­du­le­he, mil­les ka fo­tod ja huu­mo­ri­nurk. Füü­si­ka- ja ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Ker­tu Prii­linn viib füü­si­ka­tun­di­des lä­bi hu­vi­ta­vaid prak­ti­li­si töid ning os­kab seos­ta­da teo­ree­ti­li­si vald­kon­di elu ja prak­ti­ka­ga.

Õpe­ta­ja Hiie Kik­kas on Kuu­sa­lu koo­lis töö­ta­tud 29 aas­ta jook­sul ol­nud algk­las­si­de ja põ­hi­koo­li õpe­ta­ja, ai­da­nud kaa­sa õpi­las­te ku­ju­ne­mi­se­le töö­ka­teks ja ak­tiiv­se­teks. Ve­ne- ja ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Ene Lõo­ke on töö­ta­nud Kuu­sa­lu koo­lis 42 aas­tat, te­ma õpi­la­sed on saa­nud olüm­piaa­di­del ar­vu­kalt au­hin­na­li­si koh­ti.

Tu­gi­teenuste ju­hi Bir­git Nur­mi­ku eest­ve­da­mi­sel on aas­ta­ga muu­de­tud töö õpi­las­te­ga tõ­hu­sa­maks. Aja­loo- ja fi­lo­soo­fiaõ­pe­ta­ja Vir­ve Raid­la on ju­hen­da­nud õpi­las­te aja­loo­rin­gi ning ol­nud hea giid väl­ja­sõi­tu­del-õp­pe­käi­ku­del nii õpi­las­te­le kui ka kol­lee­gi­de­le.

Ha­ri­dus­teh­no­loog-in­fo­juht Vii­ve Abel toe­tas dis­tant­sõp­pe ajal kol­lee­gi­de ja õpi­las­te IT-alast te­ge­vust ning koo­li­ta­nud nii oma kui ka val­la teis­te koo­li­de õpe­ta­jaid. Klas­si­õpe­ta­ja Ter­je Sats on Kuu­sa­lu koo­lis töö­ta­tud 10 aas­ta jook­sul alg­klas­siõ­pi­la­si vä­ga häs­ti et­te val­mis­ta­nud põ­hi­koo­liks.

Ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja jalg­pal­lit­ree­ner Ser­go Treu­fel­di ju­hen­da­mi­sel on koo­li rah­vas­te­pal­li võist­kon­nad saa­vu­ta­nud me­da­leid ning kool ol­nud edu­kas Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­ses komp­lek­sar­ves­tu­ses. Ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Ma­ri Käis ra­ken­dab tun­di­des nu­ti­kaid di­gi­la­hen­du­si ja kau­gõp­pe­või­ma­lu­si, ol­nud alus­ta­va­te­le õpe­ta­ja­te­le hin­na­tud men­tor.

Ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Os­kar Hel­de ka­su­tab kaa­saeg­seid õpi­me­too­di­kaid ja ra­ken­das neid ka dis­tant­sõp­pel, õpi­las­te hul­gas on saa­nud po­pu­laar­seks te­ma ju­hen­da­tav laua­män­gu­de ring, mis töö­tas ka ko­duõp­pe ajal.

Teis­te koo­li­de, las­teae­da­de ja kuns­ti­de koo­li kan­di­daa­did
Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia õpe­ta­ja Ly Tam­berg on ak­tiiv­selt osa­le­nud las­teaia pe­da­goo­gi­li­ses aren­dus­töös ja kor­ral­da­nud ühi­sü­ri­tu­si, päl­vis las­teaias aas­ta 2020 kol­lee­gi pree­mia õpe­ta­ja­na. As­sis­tent Kät­lin Sepp on osa­le­nud ak­tiiv­selt õp­pe­te­ge­vu­se pla­nee­ri­mi­sel, lä­bi­vii­mi­sel ja ana­lüü­si­mi­sel ning päl­vis aas­ta 2020 kol­lee­gi pree­mia kui as­sis­tent.

Kol­ga las­teaia õpe­ta­ja, koos­loo­me prog­ram­mi raa­mes AL­PA Kids idu­fir­ma­ga koos­tööd koor­di­nee­ri­nud Sig­ne Pa­ju­la on ak­tiiv­ne eest­ve­da­ja Kol­ga las­teaia di­gi­maail­ma aval­da­mi­sel.
Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke õpe­ta­ja abi Sii­ri Ee­sa­lu tun­nus­ta­vad kol­lee­gid ko­hu­se­tund­li­ku ja hool­sa osa­le­mi­se eest rüh­ma õp­pe- ja kas­va­tus­töös. Õpe­ta­ja abi Eve Lui­te ju­hen­dab va­ja­du­sel lap­si ka in­di­vi­duaal­selt, pa­kub ideid õp­pe­te­ge­vu­se si­su­ka­maks muut­mi­sel.

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li viiu­liõ­pe­ta­ja Va­le­ria Rju­mi­na on kor­ral­da­nud mi­tu suurt kont­ser­ti Kuu­sa­lu val­las ja ol­nud neis üks olu­li­se­maid so­lis­te. Kla­ve­ri- ja lau­luõ­pe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken on loo­nud muu­si­ka­koo­li õpi­las­te­ga fol­kan­samb­li Uu­ri­kad. Paa­ri aas­ta­ga on Uu­ri­kad sal­ves­ta­nud vi­deoid, esi­ne­nud kont­ser­ti­del ja fes­ti­va­li­del, raa­dio- ja te­le­saa­de­tes.

Kol­ga koo­li eri­pe­da­goog, väi­kek­las­si ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja ja ve­ne kee­le õpe­ta­ja Reet Soo­saar on koo­li­ma­jas õpe­ta­nud sel­le ava­mi­sest 1986. aas­tal, ol­nud ka hu­vi­juht. Vii­ma­sed 10 aas­tat on töö­ta­nud eri­pe­da­goo­gi­na ja hin­na­tud oma kol­lek­tii­vis kui ka väl­jas­pool.

Ka Kol­ga koo­li raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja Vir­ve Talts on töö­ta­nud koo­li­ma­jas ala­tes sel­le ava­mi­sest, staažika ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja­na pü­hen­dus ta koo­li raa­ma­tu­ko­gu aren­da­mi­se­le. Nüüd an­nab ta klas­si­de­le raa­ma­tu­ko­gu­tun­de.

Abiõ­pe­ta­ja Maa­ri­ka Ro­hi on edu­kalt õpe­ta­nud eri­va­ja­dus­te­ga õpi­la­si ja ta­ga­nud nen­de­le ha­ri­du­se oman­da­mi­se.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jad on CRIS­TI­NA KAS­KA, AI­RA JÕÕTS ja MAAR­JA-LY TEI­NO
Järgmine artikkelMAR­JE VIIR­MANN tu­li taas Ees­ti meist­riks