Kuu­sa­lu vald toe­tab ra­ha­li­selt 5 spor­dik­lu­bi tree­ning­rüh­mi

214
Kuusalu spordikeskus.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­las te­gut­se­va­te­le spor­dik­lu­bi­de­le an­ta­va 2022. aas­ta te­ge­vus­toe­tu­se tei­se, va­le­mi alu­sel ar­ves­ta­tud osa. Toe­tust saa­vad viis spor­dik­lu­bi, kus kok­ku 18 tree­ning­rüh­mas tree­ni­vad 245 noort. Esi­me­ne osa toe­tu­sest oli spor­dik­lu­bi­de­le ühe­su­gu­ne – iga­le klu­bi­le 1350 eu­rot, mis maks­ti väl­ja veeb­rua­ri al­gu­ses. Tei­ne osa kin­ni­ta­ti märt­si al­gu­ses, pä­rast tä­na­vu­se val­laee­lar­ve keh­tes­ta­mist. Val­laee­lar­ves spor­dik­lu­bi­de te­ge­vus­toe­tu­seks eral­da­tud 50 000 eu­rost ja­ga­tak­se 30 prot­sen­ti võrd­se põ­hi­sum­ma­na, 30 prot­sen­ti ka tree­ning­rüh­ma­de ar­vu jär­gi ning 40 prot­sen­ti ehk tei­si­sõ­nu pea­ra­ha tree­nin­gu­tes osa­le­va­te noors­port­las­te ar­vu põh­jal. Pea­ra­ha maks­tak­se Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ris ole­va­te noors­port­las­te eest.

Spor­dik­lu­bi Kei­la Swimc­lub saab li­saks va­rem maks­tud 1350 eu­ro­le te­ge­vus­toe­tust 15 139,80 eu­rot. Klu­bil on 6 tree­ning­rüh­ma, mil­les tree­ni­vad 104 noors­port­last.

Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi­le an­ta­va toe­tu­se tei­ne osa on 7578,57 eu­rot. Klu­bi 3 tree­ning­rüh­mas on kok­ku 42 noort Kuu­sa­lu val­last.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si­le eral­da­tak­se tei­se osa­na 7758,84 eu­rot. Klu­bi 4 tree­ningg­ru­pis on 34 noort, kel­le amet­lik elu­koht on Kuu­sa­lu vald.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi toe­tu­se tei­ne osa on 3299,66 eu­rot. Klu­bis tree­ni­vad 10 noort Kuu­sa­lu val­last.

Jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev saab toe­tu­se tei­se osa­na 9473,13 eu­rot. Tree­ning­rüh­mi on 4, neist osa­le­vad 55 noort.

Toe­tust taot­le­sid 6 spor­dik­lu­bi, val­la­va­lit­sus ot­sus­tas Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li­le tree­ning­rüh­ma toe­tust mit­te maks­ta. Põh­jen­du­ses on mär­gi­tud, et Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li tree­nin­guid ei vii lä­bi nõue­te­le vas­tav tree­ner ja tree­nin­gud ei toi­mu nõu­tud ma­hus.

Toe­tus 14 an­de­ka­le noors­port­la­se­le
An­de­ka­mad noors­port­la­sed va­nu­ses 12-26 eluaas­tat saa­vad val­laee­lar­vest ka ni­me­list toe­tust. See­kord esi­ta­ti taot­lu­sed mär­ki­mis­väär­seid tu­le­mu­si saa­vu­ta­nud 14 sport­la­se toe­ta­mi­seks. Tin­gi­mus on, et noors­port­la­ne peab kuu­lu­ma spor­dia­la­lii­tu, kus on vä­he­malt sa­da sport­last, või kuu­lu­ma oma ala esin­dus­koon­di­ses­se, on saa­vu­ta­nud oma va­nu­sek­las­sis üle­rii­gi­lis­tel võist­lus­tel või Ees­ti või Eu­roo­pa või maail­ma meist­ri­võist­lus­tel ka­he aas­ta jook­sul 1.-3. ko­ha.

Taot­lu­sed lä­bi vaa­da­nud ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon lei­dis, et kõik toe­tust taot­le­nud noor­sport­la­sed on an­de­kad, vää­ri­vad toe­tust ning te­gi val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku maks­ta nei­le kõi­gi­le võrd­selt. Val­laee­lar­ves toe­tu­seks eral­da­tud 5000 eu­rost ja­gus iga­le sport­la­se­le 357 eu­rot.

Toe­tust saa­vad ka­ra­te­ka Mikk Tein­lum, ker­ge­jõus­tik­la­sed Hend­rik Ma­dis­son ja Keit­lyn Vol­kov, pur­je­ta­jad Ott Ric­hard Hääl ja Jo­han­na Sü­da, uju­ja Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, jalg­rat­tu­rid Evar Saul, Ru­ben Käärst, And­reas Vil­bas­te, Mau­ro Erik Saar, Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo, Ai­di Ger­de Tuisk ja Ar­tur Kapp.

Eelmine artikkelToe­tus Kuu­sa­lu val­la ko­gu­dus­te­le
Järgmine artikkelKehra ja Kose päästekomandol on ühine juht