Kuu­sa­lu uus val­la­va­lit­sus on pi­da­nud Zoo­mi-is­tun­geid

168
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus: MAIT KRÖÖNST­RÖM, KAU­PO PAR­VE, TER­JE KRAAN­VELT, RAN­NO POOL ja SAN­DER VALD­MAA. Pil­dilt puu­dub Mart Laan­pe­re.

Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Kes­ke­ra­kon­na (EK­RE) ni­me­ki­ri ja Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Olev Lõo­ke. Val­la­vo­li­ko­gu uus 19liik­me­li­ne koos­seis, kus koa­lit­sioo­nil on 11 koh­ta, kin­ni­tas 1. det­semb­ri is­tun­gil kuue­liik­me­li­se val­la­va­lit­su­se: va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ning Kau­po Par­ve ja Mart Laan­pe­re, EK­REst Ran­no Pool ja San­der Vald­maa, opo­sit­sioo­ni esin­da­ja­na Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Val­la­va­lit­sus koos­neb taas po­lii­ti­ku­test, ain­sa­na on val­la­ma­ja iga­päe­va­töö­ga seo­tud val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Eri­ne­valt va­ra­se­ma­test koos­sei­su­dest on val­la­va­lit­su­ses ka opo­sit­sioo­ni po­lii­tik – va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald võt­tis koa­lit­sioo­ni pak­ku­mi­se vas­tu ja osa­leb val­la­va­lit­su­se töös.

Val­la­va­lit­su­se is­tun­gid toi­mu­vad reeg­li­na nel­ja­päe­va hom­mi­kul. Det­semb­ris oli kaks is­tun­git, mõ­le­mad pee­ti Zoo­mi kesk­kon­nas.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­rib, et sel­li­ne töö­kor­ral­dus on tõ­hu­sam ja prae­gu kind­las­ti ka as­ja­ko­ha­ne: „Õhk­kond on se­ni ol­nud töi­ne. Järg­mi­ne is­tung on pla­nee­ri­tud 6. jaa­nua­riks.“

Ter­je Kraan­velt on pä­rit Kuu­sa­lu val­last Liia­pek­si kü­last. Ta va­li­ti es­ma­kord­selt Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks no­vemb­ris 2020. Vii­mas­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ris va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du esi­numb­ri­na ja oli va­li­mis­lii­du kan­di­daat val­la­va­ne­ma ko­ha­le. Ta on va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel ol­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, töö­ta­nud Valk­la ja Iru hool­de­ko­du ju­hi­na.

Staažikaim val­la­va­lit­su­ses on Kau­po Par­ve, OÜ Ve­mus ju­ha­ta­ja Sal­mis­tu kü­last. Ta on ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas 1996. aas­tast, töö­ta­nud ka Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­na, ol­nud vo­li­ko­gu nel­jas koos­sei­sus ning kuu­lu­nud val­la­va­lit­su­se mit­mes­se koos­sei­su ala­tes aas­tast 2009.

Mart Laan­pe­re on Tal­lin­na Üli­koo­li Di­gi­teh­no­loo­gia­te Ins­ti­tuu­di ma­te­maa­ti­ka ja in­for­maa­ti­ka di­dak­ti­ka pro­fes­sor. Aas­ta­tel 1992-1996 ja 2002 oli Kol­ga kesk­koo­li di­rek­tor ning aas­taid töö­tas Tal­lin­na Üli­koo­li õp­pe­jõu ame­ti kõr­valt Kol­ga koo­li ar­vu­tiõ­pe­tu­se õpe­ta­ja­na. Ta on ol­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu nel­ja koos­sei­su lii­ge, val­la­va­lit­sus­se kuu­lub ala­tes 31. det­semb­rist 2018. Aas­tal 2017 päl­vis Val­ge­tä­he tee­ne­te­mär­gi ja 2020 riik­li­ku tea­dusp­ree­mia. Ta on Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne, ela­nud Kuu­sa­lus, Kol­gas ja nüüd on ko­du Soo­rin­na kü­las.

Ka­ha­la-Lii­va kü­la ela­nik Ran­no Pool töö­tab ehi­tus­fir­mas OÜ Si­mi­lar ja on et­te­võt­te üks juh­te. Ko­ha­lik­ku po­lii­ti­kas­se tu­li ne­li aas­tat ta­ga­si, kui EK­RE osa­les esi­mest kor­da Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel ja ta osu­tus va­li­tuks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses on ta ol­nud ala­tes mai­kuust 2020.

Fu­jit­su Es­to­nia ana­lüü­tik San­der Vald­maa on ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas uus­tul­nuk, va­li­mis­tel kan­di­dee­ris es­ma­kord­selt. Ta va­ne­ma­te­ko­du on Ka­ha­la-Lii­va kü­las, põ­hi­koo­li lõ­pe­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, kesk­ha­ri­du­se oman­das Georg Ot­sa muu­si­ka­koo­lis trom­pe­ti eria­lal. Ka Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li lõ­pe­tas ta trom­pe­ti eria­lal ning on män­gi­nud Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ris. Ta on Es­to­nia Di­xie­land Ban­di lii­ge.

Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik ja Kol­ga-Aab­la kü­la­va­nem Mait Kröönst­röm on ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas ol­nud 28 aas­tat – ala­tes aas­tast 1993. Ta on ol­nud Lok­sa val­la­vo­li­ko­gu mit­mes koos­sei­sus, pä­rast Lok­sa ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mist Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus. Juu­nist ku­ni det­semb­ri­ni 2018 oli Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees.

Eelmine artikkelVal­la toe­tus Ani­ja mõi­sa­le ja Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi­le
Järgmine artikkelLas­te vakt­si­nee­ri­mi­sest