Kuu­sa­lu te­ha­se pla­nee­rin­gu pea­mi­sed aru­te­lu­tee­mad on liik­lus­kor­ral­dus ja bus­si­jaam

175
Akende ja uste restaureerimisettevõte Scandinor plaanib Kuusalu tehase peahoone ümber ehitada kaasaegseks tootmis­hooneks. Pildil on uue tootmishoone eskiis.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai möö­du­nud nä­da­lal trans­por­dia­me­tilt kir­ja sei­su­koh­ta­de­ga Kuu­sa­lu ale­vi­kus al­ga­ta­tud te­ha­se ala ja sel­le lä­hi­piir­kon­na de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks. Pla­nee­ring hõl­mab Kuu­sa­lu tee 41, 43 ja Teh­ni­ka tä­na­va kin­nis­tuid. De­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se tel­lis Kuu­sa­lu te­ha­se kin­nis­tu uus oma­nik, et ka­van­da­da toot­mis­hoo­ne­te üm­be­re­hi­tus ja püs­ti­ta­da ale­vik­ku Laa­ne tä­na­va kor­rus­ma­ja­de lä­he­dus­se kolm uut kor­te­re­la­mut. Pla­nee­rin­gu tei­ne tel­li­ja on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, kes laien­das pla­nee­rin­gua­la, et an­da la­hen­dus Kuu­sa­lu tee 43 kin­nis­tu­le, ka­van­da­da juur­de­pää­su­teed ja liik­lus­kor­ral­dus laie­mal alal ning ja kaa­lu­da või­ma­lu­si uue bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni ja sõi­da-par­gi park­la asu­ko­ha leid­mi­seks. Ku­na pla­nee­ri­ta­va ala ka­su­tus mõ­ju­tab olu­li­selt Laa­ne tä­na­va ja Kuu­sa­lu tee liik­lus­kor­ral­dust, ko­hus­ta­ti kaa­sa­ma pla­nee­rin­gu koos­ta­mis­se ka pä­dev tee­dein­se­ner. Pla­nee­rin­gu es­kii­si jär­gi on ka­vas uus bus­si­jaam ja park­la te­ha te­ha­se ning Emar­ti kaup­lu­se va­hel asu­va­le hal­ja­sa­la­le.

Trans­por­dia­me­ti kir­jas on loet­le­tud pla­nee­rin­gua­la liik­lus­kor­ral­du­se teh­ni­li­sed tin­gi­mu­sed. Mär­gi­tud on, et soo­vi­ta­valt võiks li­sa­da rii­gi­tee rist­mi­kua­la pla­nee­rin­gua­las­se. Ka on öel­dud, et rist­mi­kua­la­le ei saa park­lat ka­van­da­da ning kaa­lu­da tu­leks rist­mi­kua­la rii­gi­tee ole­ma­so­le­va (te­ha­se esi­se – toim.) ma­ha­sõi­du sul­ge­mist.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et teh­ni­li­sed tin­gi­mu­sed on edas­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­va­le fir­ma­le Gu­ru Pro­jekt OÜ: „Pla­nee­ri­jad hak­ka­vad vas­ta­valt teh­ni­lis­te­le tin­gi­mus­te­le koos­ta­ma täp­se­mat la­hen­dust. Prae­gu on eba­sel­ge, kas ja kui­das pai­gu­ta­da bus­si­jaam ning park­la, ka kerg­liik­lus­teed, ma­ha­sõi­dud. Kui on tea­da, mi­da tin­gi­mus­te­le vas­ta­valt saab ka­van­da­da, tu­leb ot­sus­ta­da, mil­li­se la­hen­du­se­ga eda­si min­na.“

De­tailp­la­nee­rin­gu ava­li­kul aru­te­lul, mis toi­mus 25. jaa­nua­ril, oli osalejaid kümmekond. Kohalike elanike kaks peamist küsimust olid bus­si­jaa­ma ja park­la asu­koht ning ka­van­da­ta­va­te kor­te­re­la­mu­te uus juur­de­pää­su­tee.

Aru­te­lul esi­ta­ti et­te­pa­nek ka­van­da­da Laa­ne tä­na­va kor­ter­ma­ja­de­le uus juur­de­pää­su­tee te­ha­se kin­nis­tu­le Kuu­sa­lu Soo­ju­se ta­gant, sest ju­ba prae­gu on Kuu­sa­lu pea­tee ja Laa­ne tä­na­va rist­mi­ku lä­he­du­ses asu­va kaup­lu­se ja söö­gi­ko­ha juu­res kit­sas, seal on sa­ge­li par­gi­tud pal­ju au­to­sid, ini­me­sed lii­gu­vad ma­si­na­te va­hel. Kui ela­nik­ke tu­leb seo­ses kol­me uue kor­ter­ma­ja­ga juur­de, muu­tub seal liik­le­mi­ne veel oht­li­ku­maks.

Bus­si­jaa­ma tee­mal oli ak­tiiv­ne aru­te­lu ka ko­ha­li­kus sot­siaal­mee­dias. Prae­gu­ne bus­si­pea­tus asub Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tä­na­va ää­res ter­vi­se­kes­ku­se park­la kõr­val. Pea­tu­ses seis­vad bus­sid var­ja­vad olu­li­selt näh­ta­vust, kui au­to­ga Laa­ne tä­na­valt pea­tee­le kee­ra­ta, ning bus­si­dest möö­da­sõi­dul on teel kit­sas. Suu­red lii­ni­bus­sid sõi­da­vad ta­ga­si­pöör­del lä­bi ter­vi­se­kes­ku­se esi­se park­la, te­ki­ta­des oht­lik­ke olu­kor­di – park­las on ter­vi­se­kes­ku­se klien­ti­de au­tod, seal lii­gu­vad ja­la­käi­jad. Prob­leem on ka sel­les, et park­las on sa­ge­li vähe ruumi, sin­na jä­ta­vad ko­gu päe­vaks oma au­to kü­la­dest tu­li­jad, kes lii­gu­vad eda­si ühist­rans­por­di­ga.

Bus­si­jaa­ma asu­ko­ha suh­tes ol­lak­se Kuu­sa­lus eri meelt.

Osad ela­ni­kud pea­vad õi­geks, et bus­si­jaam ni­hu­ta­da um­bes 160 meet­rit eda­si te­ha­se et­te, siis ei sõi­daks suu­red bus­sid enam ale­vik­ku sis­se ja need ini­me­sed, kes jä­ta­vad oma au­tod Kuu­sal­lu ko­gu päe­vaks, saa­vad need par­ki­da bus­si­pea­tu­se juur­de. Tei­sed on sei­su­ko­hal, et kui bus­si­pea­tus viiak­se kau­ge­ma­le, ku­ju­neks va­ne­ma­te­le ja teis­te­le lii­ku­mis­ras­kus­te­ga ini­mes­te­le tee­kond bus­si­le ja ta­ga­si mi­ne­kuks lii­ga pi­kaks – suur osa era­mu­test asub ale­vi­ku tei­ses ser­vas.

Ka­di Raud­la: „Te­gu on vä­ga olu­li­se küsimu­se­ga ning ru­ta­kalt ei saa mi­da­gi ot­sus­ta­da. Tu­leb kaa­lu­da eri­ne­vaid as­pek­te ning lei­da la­hen­dus, mis pi­kas pers­pek­tii­vis oleks ena­mu­se­le pa­rem. Sel­ge on see, et kui bus­si­jaam ot­sus­ta­tak­se viia ale­vi­ku ser­va, tu­leb sel­le­ga koos üle vaa­da­ta ka ter­vi­se­kes­ku­se esi­se ala ka­su­tus, jalg­tee­de ohu­tus ja muu sel­li­ne. Ka ot­si­me la­hen­du­si kor­ter­ma­ja­de juur­de­pää­su­tee osas. Kind­las­ti on veel ees ka ava­lik­ke aru­te­lu­sid neil tee­ma­del.“

Detailp­la­nee­rin­gu tel­li­ja Kuu­sa­lu Te­has OÜ ka­van­dab te­ha­se ala­le aken­de ja us­te toot­mi­se­ga te­ge­le­va Scan­di­nor OÜ pui­du­töös­tus­lin­na­kut. Tehase krun­di Kuu­sa­lu tee poolne kül­g avatakse, piir­deaed võe­tak­se ma­ha ning toot­mis­hoo­ne üh­te osas­se kavandatak­se ka äri- ja bü­roo­pin­nad. En­di­ses­se väravahoonesse plaanitakse teha bistroo.

Eelmine artikkelRiigi toetus valdadele
Järgmine artikkelEesti talvised meistrivõistlused kettagolfis peeti Kõrvemaa ja Kiiu radadel