Kuusalu tegi Loksale ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks

1323

Ettepaneku esitamisega olid nõus Kuusalu vallavolikogu 29. juuni istungil osalenud kõik 15 rahvaesindajat.

Kuusalu vallavolikogu arutas möödunud kolmapäeval Kahalas Hiie turimitalus toimunud istungil volikogu esimehe Enn Kirsmani esitatud otsuse-eelnõud „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“: „Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja teha ettepanek Loksa linnale eesmärgiga moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise teel uus omavalitsusüksus kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks aastal 2017.“
Selle päevakorrapunkti arutamisel osalesid Kuusalu vallavolikogu 19 liikmest 15. Hääletamist ei nõutud, kõik olid otsuse vastuvõtmisega nõus.
Kuusalu valla ja Loksa linna vaheliste läbirääkimiste pidamiseks ja nende ühinemiseks olemasolevates piirides moodustati vallavolikogu töörühm: volikogu esimees Enn Kirsman valimisliidust Ühine Kodu, volikogu aseesimees Urmo Ristisaar Reformierakonnast, volikogu liige Mait Kröönström IRList, vallavanem Urmas Kirtsi valimisliidust Ühine Kodu ja vallavalitsuse liige Andres Paomees Reformierakonnast.
Töörühma ülesanne on teha Loksa linnavolikogule ettepanek käivitada ühinemisläbirääkimiste protsess, selgitada välja ühinemise võimalikud mõjud mõlemale omavalitsusele ning läbirääkimiste protsessi käigus vajalikuks peetavate uuringute läbiviimise vajadus, korraldada vallaelanike arvamuse väljaselgitamine ning valmistada ette vallavolikogule otsustamiseks vajalikud eelnõud. Töörühmal tuleb volikogu oma tegevusest informeerida kord kvartalis kuni ühinemislepingu esitamiseni volikogule.
Otsus saadeti Loksa linnavolikogule, Harju maavanemale, riigihalduse ministrile Arto Aasale ja rahandusministeeriumile.
KIRSMAN: ühinemine on kasulik mõlemale
Enn Kirsman selgitas istungil: „Teame, et Loksa linn ei vasta haldusreformi seadusega sätestatud miinimumkriteeriumile. Oleme varem kahel korral proovinud Loksaga ühinemisläbirääkimisi pidada. Esimesel korral kaotati meie vastus. Teisel korral ei saanud me Loksalt meile esitatud ettepanekut vastu võtta. Ise ei ole Kuusalu vald Loksale ettepanekut teinud.“
Ehituskomisjoni ja  keskkonnakomisjoni esimees Raul Valgiste kommenteeris: „Ühinemisläbirääkimisteks ei ole meil vajadust, kuid alustada tuleks neid selleks, et selgitada välja Loksa linna finantsmajanduslik olukord – et mis ootab meid ees. Riigilt ühinemise kompensatsiooniks lubatud 800 000 eurot võib olla väike summa korvamaks lisakulutusi – Loksa lasteaiatöötajate ja muusikakooli õpetajate töötasu tuleb tõsta samale tasemele, mis on juba Kuusalu vallas, ka sotsiaaltoetused tuleb ühtlustada. Samas, kui Loksa poolelt kaob riiklikust tasandusfondist saadav 200 000 eurot, mida see tähendaks? Meie ettepanek on sõbralik žest, et ennetada sundliitmist ja saada selge pilt olukorrast.“
Enn Kirsman lisas: „Usun, et läbirääkimised jõuavad eduka lõpuni. Selleks on vaja kahte partnerit, mõlemad pooled peavad osalema hea tahtega ja siiras usus. Ühinemine on kasulik mõlemale omavalitsusele.“
Raul Valgiste avaldas kahetsust, et istungil ei osalenud vallavolikogu liige Värner Lootsmann, kes on ametilt Loksa linnapea – oleks ehk aru saanud, milline on Loksa meelsus.
Margus Soom pakkus, et läbirääkimisi võiks pidada ka teiste naaberomavalitsustega. Volikogu esimees vastas, et on rääkinud naabervaldade juhtidega ega ole leidnud veel vastukaja, et võiks asuda liituma. Liitumiskõnelusteks on mõtet juhul, kui need võivad tulemusteni viia.
Vallavanem Urmas Kirtsi märkis: „Jõelähtme volikogu liikmetelt Toomas Kümmelilt ja Maido Pajolt on tulnud kirjalikult küsimus, kuidas toetame mõtet, et Jõelähtme valla võiks tükkideks lammutada. Jõelähtme valla koalitsioon seda seisukohta ei jaga. Sama seisukoht on ka Anija vallal.“
Avalik kiri linnavolikogule
Enn Kirsmani sõnul saadeti Kuusalu volikogu otsuse ametlik ärakiri Loksa linnavolikogule e-postiga istungile järgnenud päeval, 30. juunil. Seni vastust linnavolikogult saadud ei ole, ametlikult on aega vastata 2 kuu jooksul, mis tähendab, et Loksa linnavolikogu peab langetama otsuse Kuusalu volikogu ettepaneku kohta 1. septembriks.
Ta teatas, et läbirääkimiste töörühm pidas esimese töökoosoleku ja otsustas saata Loksa linnavolikogule ka eraldi kirja. See saadeti teele esmaspäeval, 4. juulil. Tegu on avaliku kirjaga, mis on edastatud ka Sõnumitoojale, Harju Elule ja Loksa Elule avaldamiseks. Sõnumitooja avaldab kirja lk 10.
HEINA: mingil hetkel
vaatame seda
Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina ütles esmaspäeval Sõnumitoojale, et Kuusalu volikogu otsus ja töögrupi kiri on Loksale kohale jõudnud: „Linnavolikogu järgmise istungi toimumisaega ei oska veel öelda. Mingil hetkel vaatame seda ja kui vaja, siis kutsun volikogu kokku. Püüame kahe kuu nõudest kinni pidada.“
Küsimusele, kuidas suhtub Kuusalu volikogu ettepanekusse, vastas ta, et mis neil muud üle jäi, kui Loksa ettepanek tagasi lükati.
Loksa linn tegi jaanuaris ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks Vihula, Haljala, Kadrina ja Kuusalu vallale, viimase puhul tingimusega, et loovutataks Lahemaa rahvuspargis asuvad külad ja Kolga alevik. Teine nõue oli, et loobutaks Kiiu mõisa renoveerimisest. Haljala ja Kadrina volikogud ei võtnud ettepanekut vastu. Vihula lubas hakata läbi rääkima pärast haldusreformi seaduse vastuvõtmist. Seni pole Vihula volikogu vastavasisulist otsust langetanud, Vihula volikogu järgmine istung tuleb augustis.
Kuusalu vallas oli 1. jaanuari 2016 seisuga 6597 elanikku, Loksa linnas 2746. Riigikogus 7. juunil vastu võetud haldusreformi seadus sätestab omavalitsuste minimaalseks suuruseks 5000 elanikku.

Eelmine artikkelRaasiku lasteaia hoovis on uus varjualune
Järgmine artikkelTantsija REELIKA TRAKS Arukülast läheb partneriga MMile