Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu ko­gu­nes val­la­ma­jas

497
Noortevolikogu liikmed SANNE SÄÄR, KLAARA SAAR, Kuusalu vallavolikogu esimees VÄRNER LOOTSMANN, JOOSEP MÜRK, MARIELLA SOOM, UKU AASRAND, SIIM SILLASTE ja Kuusalu vallavanem TERJE KRAANVELT.

Nel­ja­päe­val, 17. juunil ko­gu­nes Kuu­sa­lu val­la­maj­ja val­la noor­te­vo­li­ko­gu, ku­hu kuu­lu­vad 9 noort, kes va­li­ti 4. ja 5. juu­nil toi­mu­nud va­li­mis­tel. Kan­di­daa­te oli kok­ku 11.

Val­la­ma­jas käi­sid San­ne Säär, Ma­riel­la Soom, Klaa­ra Saar, Joo­sep Mürk, Uku Aas­rand, Siim Sil­las­te. In­ter­ne­ti suht­lus­kesk­kon­na Zoom va­hen­du­sel osa­le­sid kok­ku­saa­mi­sel Kert­tu Saag­pakk, Ja­rek Hein­maa ja Jarko Toomvap. Ena­mik õpi­b Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, Klaa­ra Saar on Tar­tu Üli­koo­li tu­deng ja Kert­tu Saag­pakk on Tal­lin­na 32. kesk­koo­li õpi­la­ne.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann tut­vus­ta­sid noor­te­le val­la­ma­ja tööd. Le­pi­ti kok­ku, et noor­te­vo­li­ko­gu­ga ha­ka­tak­se koos­tööd te­ge­ma noo­ri puu­du­ta­va­te kor­da­de, mää­rus­te ja kor­ral­dus­te koos­ta­mi­sel – saa­de­tak­se ma­ter­ja­lid ja oo­da­tak­se nen­de koh­ta ar­va­must.

Eda­si jät­kus koo­so­lek noor­te­vo­li­ko­gu liik­me­tel oma­va­hel. Noor­te­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti San­ne Säär, asee­si­me­heks Klaa­ra Saar.

Aru­ta­ti, mi­da hak­kab noor­te­vo­li­ko­gu tu­le­vi­kus te­ge­ma, kes ja mil­li­se vald­kon­na eest vas­tu­tab. Kõ­nel­di ka, mil­li­seid te­ge­vu­si ja üri­tu­si noor­te­vo­li­ko­gu kor­ral­da­ma hak­kab – koh­tu­mi­ne tei­se noor­te­vo­li­ko­gu­ga, ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mis­te de­batt ja muu­si­ka­fes­ti­val tu­le­val su­vel.

Rää­gi­ti veel, kui­das tõs­ta tead­lik­kust noor­te­vo­li­ko­gu koh­ta ning se­da rek­laa­mi­da – te­hak­se noor­te­vo­li­ko­gu lo­go ning ühe­su­gu­sed pu­sad. Li­saks lo­go­le, noo­re ni­me­le ja teks­ti­le „Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu 2021-2023“ pan­nak­se pu­sa­le mo­to, iga noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge esi­tab mo­to va­rian­di, mil­lest va­li­tak­se so­bi­vaim. Plaa­nis on kor­ral­da­da sü­gi­sel uue õp­peaas­ta al­gu­ses Kuu­sa­lu val­la noor­te seas kü­sit­lus, et ko­gu­da ideid edas­pi­di­seks te­ge­vu­seks ja aru­te­lu­tee­ma­deks.

Val­la­va­lit­su­se­le edas­ta­tud pro­­to­kol­li mär­gi­ti veel, noor­te­vo­li­ko­gu on tä­he­le pan­nud, et Kor­de­jaa­ni ja Tam­mis­tu kü­la-p­lats on hal­vas sei­sus ning plat­si­de tin­gi­mu­sed tu­leks muu­ta esin­dus­li­ku­maks ja Kuu­sa­lu ale­vik­ku tu­leks pai­gal­da­da ava­li­kud WCd. „Kuu­sa­lu noo­red soo­vi­vad kerg­liik­lus­teid Kuu­sa­lu-An­di­nee­me, Kuu­sa­lu-Kol­ga, Kuu­sa­lu-Sal­mis­tu suun­da­del,“ on veel kir­jas pro­to­kol­lis.

Eelmine artikkelRII­VO NOOR Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se nõu­kogus
Järgmine artikkelRan­na­kee­le män­gu­le ko­gu­tak­se toe­tust Hooand­jas