Kuu­sa­lu noor­te et­te­pa­ne­kud ko­ha­li­ke­le po­lii­ti­ku­te­le järg­mis­teks va­li­mis­teks

92
Har­ju ja Tal­lin­na koo­li­noor­te osa­lus­koh­vi­ku pea­kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne SAN­NE SÄÄR on Kol­ga koo­li vi­list­la­ne. Taa­mal Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne.

Noor­teak­tii­vi plat­vorm 2021 on saa­de­tud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud ni­me­kir­ja­de ja era­kon­da­de esin­da­ja­te­le.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne ja õpi­la­se­sin­du­se lii­ge San­ne Säär osa­leb Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Lii­du koo­li­tus­tel ning sai sealt idee koos­ta­da ko­ha­li­ku noor­teak­tii­vi plat­vorm val­la- ja lin­na­vo­li­ko­gu­de va­li­mis­teks 2021. aas­ta sügisel.

Plat­vorm on väl­ja töö­ta­tud koos Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li va­li­mi­sea­lis­te noor­te­ga. Vei­di roh­kem kui nä­dal ta­ga­si saa­tis ta noor­te ühi­sed et­te­pa­ne­kud Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va­te ko­ha­li­ke po­lii­ti­lis­te jõu­du­de esin­du­si­si­ku­te­le.

Peale San­ne Sää­re kuu­lu­vad noor­teak­tii­vi veel Kuu­sa­lu koo­li 10. klas­si õpi­la­ne Juu­li Jo­han­na Aa­man ja 9. klas­sist Al­len La­rin. Ka ne­mad on koo­li õpi­la­se­sin­du­ses ning osa­le­nud noor­teü­hen­dus­te lii­du koo­li­tus­tel.

San­ne Säär kir­jel­dab, et tut­vus­tas noor­tep­lat­vor­mi koos­ta­mi­se plaa­ni Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li 9. ja 10. klas­si­de õpi­las­te­le ning kir­ja läk­sid need et­te­pa­ne­kud, mis kat­tu­sid: „Ole­me dis­tant­sõp­pes, noor­te­ga rää­ki­sin di­gi­taal­selt toi­mu­nud klas­si­ju­ha­ta­ja­tun­di­des. Sel­gi­ta­sin, mis on noor­teak­tii­vi plat­vorm, mi­da saab ko­ha­lik oma­va­lit­sus ära te­ha ja mis on noor­te va­li­ja­te või­mu­ses. Aru­te­lud ku­ju­ne­sid pä­ris ela­vaks, et­te­pa­ne­kuid tu­li pal­ju. Pa­nin nen­de põh­jal kok­ku noor­tep­lat­vor­mi 2021. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de esin­da­ja­te ni­med ning kon­tak­taad­res­sid leid­sin ko­du­leh­te­delt.“

Koos noor­tep­lat­vor­mi et­te­pa­ne­ku­te­ga saa­de­ti po­lii­ti­ku­te­le kaas­ki­ri. Sel­les aval­da­tak­se loo­tust, et noor­te soo­ve võe­tak­se ar­ves­se, kui era­kon­nad ja va­li­mis­lii­dud hak­ka­vad kok­ku pa­ne­ma oma va­li­mis­lu­ba­du­si.

Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­ni kuu­lu­va­test po­lii­ti­ku­test said noor­te koos­ta­tud plat­vor­mi EK­RE esin­da­ja­na Kuu­sa­lu piir­kon­naor­ga­ni­sat­sioo­ni juht Ran­no Pool ja Kes­ke­ra­kon­na Har­ju piir­kon­na juht Vla­di­mir Ar­hi­pov, kes on Maar­du lin­na­pea. San­ne Säär üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kes­ke­ra­kon­na vee­bi­le­hel Har­ju maa­kon­na tei­si ko­ha­lik­ke kon­tak­te ei ol­nud. Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du ko­du­le­he­le pos­ti­tas ta plat­vor­mi ot­se, ni­me­li­selt kel­le­le­gi ei saat­nud.

Kuu­sa­lu val­la opo­sit­sioo­nist said plat­vor­mi va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald esin­da­ja­na Kris­to Pa­lu ja Re­for­mie­ra­kon­na esin­da­ja­na Kuu­sa­lu pii­rkonna or­ga­ni­sat­sioo­ni juht Maar­ja Mets­tak. Va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald on tea­ta­nud, et järg­mis­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ei osa­le ja see­tõt­tu esin­da­ja­le noor­te et­te­pa­ne­kuid ei saa­de­tud.

San­ne Säär: „Va­li­mis­lii­te või­dak­se veel moo­dus­ta­da ja ka mõ­ned tei­sed era­kon­nad tul­la Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­te­le oma ni­me­kir­ja­ga, kuid neid me prae­gu ei tea. Loo­da­me, et ka uued tu­li­jad ar­ves­ta­vad noor­tep­lat­vor­mi et­te­pa­ne­ku­te­ga.“

Ta üt­les, et kol­melt esin­da­jalt on ju­ba tul­nud vas­tu­sed: „Vla­di­mir Ar­hi­pov Kes­ke­ra­kon­nast kir­ju­tas, et võiks meie­ga edas­pi­di koh­tu­da ja saa­da täien­da­vat in­fot. Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald lu­bas ühen­dust võt­ta, kui va­li­mi­lii­du liik­med hak­ka­vad va­li­mis­teks oma sei­su­koh­ti koos­ta­ma. Maar­ja Mets­tak Re­for­mie­ra­kon­nast lu­bas ar­ves­ta­da noor­te idee­de­ga va­li­misp­rog­ram­mi kok­ku­pa­ne­mi­sel.“

Kuu­sa­lu val­la noor­te­lat­vor­mi 2021 et­te­pa­ne­kud:

• Tur­va­li­selt jalg­si, ru­la­ga, rat­ta­ga jms lii­ku­mis­va­hen­di­te­ga lii­ku­mi­se või­ma­lus val­la sõi­du­tee­de ää­res.
• Roh­kem kerg­liik­lus­teid Kuu­sa­lu, Kol­ga ning muu­de suu­re­ma­te asu­la­te juu­res.
• Kuu­sa­lu ja Kol­ga kü­la­tee­de ning ale­vist väl­jas ole­va­te tee­de pa­ran­da­mi­ne ning sõi­du­kor­da te­ge­mi­ne.
• Ühist­rans­por­di graa­fi­ku­te loo­mi­sel ja pea­tus­te pai­ka pa­ne­mi­sel roh­kem ar­ves­ta­da ka­su­ta­ja­te­ga.
• Kol­ga ja Kuu­sa­lu korv­pal­lip­lat­si­de, vä­li­jõu­saa­li­de jms spor­di­ra­ja­tis­te kor­da te­ge­mi­ne ning uu­te loo­mi­ne.
• Spor­di­ra­ja­tis­te juur­de pan­na kraa­nid, kust saaks pu­hast joo­gi­vett.
• Pa­rem in­ter­ne­tiü­hen­dus väik­se­ma­tes kü­la­des.
• Pa­ran­da­da Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu­le li­gi­pää­se­ta­vust.
• Val­la bus­si­pea­tus­tes­se rat­ta­hoid­lad, ku­hu saaks lu­kus­ta­da jalg­ra­tast.
• Pai­gal­da­da roh­kem prü­gi­kas­te kerg­liik­lus­tee­de­le.
• Toe­ta­da suu­re­mal mää­ral noor­te hu­vi­te­ge­vust ja omaal­ga­tust, luua või­ma­lus noor­tel osa­le­da eri­ne­va­tes hu­vi­te­ge­vus­tes ole­ne­ma­ta nen­de elu­ko­hast või ra­ha­lis­test va­hen­di­test.

Eelmine artikkelHa­ra Sei­la­mi­se Selt­si uus buss
Järgmine artikkelVee­bi­leht „Ran­na­kie­le ko­du“