Kuusalu lasteaed palub juurde pool õpetajakohta

1345

Õhtuti koguneb Kuusalu lasteaia Jussike ühte valverühma üle 30 lapse.

Kuusalu vallavalitsus sai nädala jooksul neli kirja palvega suurendada lasteaia Jussikese õpetajakohtade arvu.

Lasteaia õpetajad Maila Tamm ja Kaire Altosaar kirjutasid, et lasteaias on neli pikapäevarühma, kuhu pärast kella 17 kogutakse teiste rühmade lapsed.
Kolmes pikapäevarühmas on kahe rühma lapsed, kuid neljandas on lapsi koguni kolmest rühmast, mõnda aega on neid koos kuni 30 ja teinekord ka rohkem. Lastega jääb aga üks õpetaja, sest õpetaja abi tööpäev lõpeb kella 17st. 

Kõige suuremas pikapäeva- ehk valverühmas on Karu rühma 5-6aastased, Siili rühma 4-5aastased ning lisaks mõned Pääsukeste rühma 4aastased. Et õpetaja suudaks hoida lapsi kontrolli all, on nad ühes suures ruumis. Kuna aga poolt tuba eraldab vahesein, võib osa lapsi tegutseda õpetaja pilgu eest varjatult. Sellises saginas võib laps ka täiskasvanu loata rühmaruumist väljuda. Eriti raske on ühel õpetajal olla sügisel-kevadel nii suure seltskonnaga õhtupoole õues.

„Tunneme, et oleme võtnud endale vastutuse, mis on kohati üle jõu käiv ja millega me poleks tohtinud nõustuda,“ kirjutasid õpetajad ja märkisid, et teavad, kui keeruline on valla rahaline olukord ning kitsas lasteaia eelarve, kuid aeg on näidanud, et nii suur valverühm on lubamatu ja ohustab laste tervist.

Lahendus oleks, et Karu rühma õpetajad töötaksid täiskoormusega, rühm oleks avatud kella 7-19. Selleks oleks tarvis suurendada ühe õpetaja koormust, praegu töötab ta 0,5 kohaga. Siis oleks õpetajatel aega oma rühma lapsevanematega rohkem suhelda, lastega oleks võimalik teha õhtupoolsel ajal individuaalset tööd, lapsed ise saaksid olla rahulikumas keskkonnas ja nende turvalisus oleks paremini tagatud.      

Õpetajate märgukirjale saatsid omapoolse toetuse Karu rühma lapsevanemad, hoolekogu esimees Triin Lõhmus ja lasteaia direktor Astrid Meister.

Vaja oleks 2,5 kohta
Hoolekogu esimees kirjutas, et ühe õpetaja jaoks on liiga palju lapsi sageli ka teistes pikapäevarühmades ning kokku oleks vaja juurde 2,5 õpetajakohta: „Lasteaia personal ja hoolekogu on korduvalt juhtinud tähelepanu laste ebamugavale ja ebaturvalisele keskkonnale pikapäevarühmades, taotledes aastaid kõigi rühmade lahtiolekuaegade ühtlustamist kella 7-19. Lasteaia arengukavas on üleminek planeeritud ühe rühma kaupa õppeaastas. Kahjuks pole selleks finantse eraldatud ja volikogu majanduskomisjoni koosolekul 2011 juunis leiti selline vajadus olevat põhjendamatu.“

Ka Kuusalu lasteaia Jussike direktor Astrid Meister selgitab oma kirjas, et valverühmade süsteem ei ole hea lahendus lasteaia töö korraldamiseks. See jaotab õpetajate sisulise töö koormust ebaõiglaselt. Rühma täiskoormusega õpetaja on kogu õppeprotsessi vedaja, tema poole koormusega paariline peab võtma teise poole koormust mujalt rühmast, seega jagab tähelepanu kahe rühma vahel. Parim lahendus oleks käivitada ka viies rühm pikema  lahtioleku­ajaga, lisada pool õpetajakohta. Koos sotsiaalmaksuga läheks see vallale maksma 4700 eurot aastas.

Astrid Meister rääkis Sõnumitoojale, et Kuusalu lasteaias on 9 rühmast viie juurde kinnitatud 1,5 õpetajakohta, neljas pikapäevarühmas on kaks õpetajakohta. Korraga töötab rühmaga üks õpetaja ja õpetaja abi. Täiskohaga õpetaja on rühma juures olenevalt töögraafikust 3-4 päeva, poole kohaga õpetaja 1-2. Osad õpetajad käivad seega kahe rühma vahet, nad ei jõua kummaski põhjalikult sisulise tööga tegeleda, üritusi ette valmistada ega süveneda laste arengusse. Need ülesanded jäävad täiskoormusega õpetaja kanda.

Direktori sõnul on Harjumaa enamikes lasteaedades rühma juures kaks täiskoormusega õpetajat, vaid mõnes lasteaias on koormused jagatud teisiti: „Kuna järjekord on pikk, oleme aastaid suurendanud hoolekogu nõusolekul laste arvu rühmades. Teiselt poolt on õpetajate koosseise vähendatud, võrreldes teiste lasteaedadega. Meie õpetajatel pole kerge töötada, vastutus on suur.“

Paljud lapsevanemad Tallinnas tööl
Kuusalu lasteaias hakkas 2001. aastal tööle üks valverühm, kuhu pandi kokku lapsed, kellele ei olnud kell 17 järele tuldud. Nüüd on valverühmade arv järjest kasvanud, sest lapsevanemad töötavad valdavalt Tallinnas, mõned ka mujal kaugemal. Olenevalt sellest, kuidas tööpäev lõpeb ja kas pealinnas on ummikud, jõuavad emad-isad Kuusallu lastele järele kella 17.30-18 vahel, mõned ka hiljem. Hommikul tuuakse lapsed varakult lasteaeda, et olla tööaja alguseks linnas.

Astrid Meister tõdeb, et on päris palju lapsi, kes veedavad lasteaias pika aja, ja seda olulisem on nende jaoks stabiilsus – et lastega tegeleksid samad õpetajad.

Osade õpetajate liikumine kahe rühma vahet ning laste koondamine mõneks ajaks valverühmadesse pole tema sõnul  lasteaia töö korraldamises hea variant: „Lasteaias on oluline igapäevane vahetu kontakt rühma õpetajate ja lapsevanemate vahel, sellele on korduvalt tähelepanu juhitud.“

Vallavanem: katsume poole koha raha leida
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et valla 2012. aasta eelarve projekt on tasakaalus, kuid pool kohta püütakse juurde teha: „Katsume selle raha leida, kuigi peab tulema millegi arvelt, see tähendab, et kelleltki tuleb võtta raha sama summa võrra vähemaks. Pärast Kiiu lasteaia valmimist peaksid 2013. aasta sügisest Kuusalu lasteaias koormused langema.“  

Kuusalu lasteaia järjekorras on üle saja lapse, kes pandaks lasteaeda, kui koht vabaneks.

Eelmine artikkelKuusalu vallast 28 ja Loksalt 7 Leader-taotlust
Järgmine artikkelKuusalu vallas algab lairibakaablite ehitus kiireks internetiühenduseks