Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja lä­he­da­le ra­ja­ta­va päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma pro­jekt

144

Kuu­sa­lu So­lar­par­ki on ka­vas pan­na üle 25 000 päi­ke­se­pa­nee­li.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas eel­mi­sel nä­da­lal Kuu­sa­lu kesk­koo­list üle tee põl­lu­le ka­van­da­ta­va päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ehi­tus­tin­gi­mus­te pro­jek­ti, mil­le alu­sel Kuu­sa­lu So­lar­park OÜ taot­leb ehi­tus­lu­ba. Val­la­va­lit­sus oo­tab ka­he nä­da­la jook­sul, ku­ni ree­de, 10. juu­ni­ni ehi­tus­tin­gi­mus­te pro­jek­ti koh­ta et­te­pa­ne­kuid ja ar­va­mu­si. Päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­se­ga seo­tud do­ku­men­did, ka asen­dip­laan ja se­le­tus­ki­ri on lei­tav Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel.

Päi­ke­see­lekt­ri­jaam ra­ja­tak­se Ku­re­põl­lu, Ku­re­nii­du ja Uue-Ku­re kin­nis­tu­te­le, mis aad­res­si jär­gi asu­vad Al­li­ka kü­las, kui­gi ula­tu­vad Jõe­läht­me-Kem­ba ehk Va­na-Tal­lin­na maan­tee­ni. Jaa­ma ko­gu­pin­da­la on 16,7 hek­ta­rit. Sel­le­le ala­le on plaa­nis pai­gal­da­da kok­ku 25 476 päi­ke­se­pa­nee­li ning 6 kesk­pin­ge ala­jaa­ma. Päi­ke­se­pa­nee­li­de ko­gu­võim­su­seks on ka­van­da­tud li­gi 14 me­ga­vat­ti. Pa­nee­li­de alu­mi­ne serv jääb maa­pin­nast 1 meet­ri ja üle­mi­ne 3,7 meet­ri kõr­gu­se­le ning need pai­gal­da­tak­se 35kraa­di­se nur­ga all suu­na­ga lõu­nas­se ehk Tallinna-Narva maantee poo­le.

Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­list En­no Tam­me­mäe üt­les, et eelp­ro­jek­tis on ar­ves­ta­tud kin­nis­tu­te naab­ri­te sei­su­koh­ta­de­ga, ain­sa­na po­le koos­kõ­las­tust and­nud põh­ja pool asu­va­te Ki­vi ja Ki­vi­põl­lu kin­nis­tu­te oma­nik, kuid ena­mik sei­su­koh­ti ja mär­ku­seid ei ta­kis­ta val­la­va­lit­su­sel ehi­tus­loa väl­jas­ta­mist, sest pii­ri­mär­ki­de taas­ta­mi­se alu­seks saavad ol­la pii­rip­ro­to­koll, ka­tast­riük­su­se plaan ja va­ra­se­ma­tel mõõ­dis­ta­mis­tel saa­dud and­med.

„Kui kü­si­si­me ehi­tus­tin­gi­mus­te jaoks rah­va ar­va­must, saa­de­ti sei­su­koh­ti, et te­gu on põl­lu­maa­ga ja sin­na ei to­hiks lu­ba­da päi­ke­se­jaa­ma ehi­ta­da. Aga see ar­gu­ment ei an­na keel­du­mi­seks sea­dus­lik­ku alust, vas­ta­vat sea­du­sand­lust, mis kee­lab päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma­de põl­lu­le ra­ja­mist, ei ole rii­gi­ko­gus vas­tu võe­tud ning need maad on viis aas­tat ol­nud põl­lu­ma­jan­dus­li­kust toot­mi­sest väl­jas,“ kom­men­tee­ris ta.

Ehi­tuss­pet­sia­lis­ti sõ­nul on Kuu­sa­lu So­lar­park OÜ esin­da­ja­te­ga saa­vu­ta­tud kok­ku­le­pe, et Ri­hu­mäe bus­si­pea­tu­se ta­ha kolm­nurk­se­le ala­le Va­na-Ku­re kin­nis­tule päi­ke­se­pa­nee­le ei tule, ka ei pan­da pa­nee­le met­sa­maa­le. Naa­ber­kin­nis­tu­te pii­ri­dest jääb päi­ke­see­lekt­ri­jaam igal pool vä­he­malt 4 meet­ri kau­gu­se­le ja tu­leb ümb­rit­se­da piir­deaia­ga. Jõe­läht­me-Kem­ba rii­gi­teest peab piir­deaed jää­ma 12 meet­ri kau­gu­se­le ning maan­tee poo­le tu­leb is­tu­ta­da 1,5 meet­ri kõr­gu­ne hekk.

Ku­na nei­le en­dis­te­le põl­du­dele on pai­gal­da­tud dre­naaž, tu­leb päi­ke­se­pa­nee­li­de pa­ne­kul jäl­gi­da, et ei kah­jus­ta­taks maa­pa­ran­dus­süs­tee­mi. Tu­le­vi­kus peab sa­ma ala saa­ma taas ka­su­ta­da põl­lu­ma­jan­dus­maa­na. Edas­pi­di on päi­ke­se­jaa­ma oma­ni­kul plaa­nis tuua sin­na lam­bad.
Täien­da­vat juur­de­pää­su­teed po­le tar­vis ra­ja­da, ala­le pää­seb Ka­da­pi­ku kin­nis­tu kau­du, li­gi­pää­su osas on Kuu­sa­lu So­lar­park OÜ sõl­mi­nud kok­ku­lep­pe kin­nis­tu oma­ni­ku­ga.

Ehi­tus­loa taot­lu­se se­le­tus­kir­jas on öel­dud, et päi­ke­se­pa­nee­lid ei ku­ju­ta pee­gel­du­se mõt­tes oh­tu rii­gi­teel lii­ku­ja­te­le ega naa­ber­kin­nis­tu­te­le, sest pa­nee­li­de pind ab­sor­bee­rib 90 prot­sen­ti nei­le lan­ge­vast päi­ke­se­kiir­gu­sest.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kas, mil­lal ja mis ma­hus on ka­vas päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ehi­ta­ma ha­ka­ta, kui val­la­va­lit­sus an­nab ehi­tus­loa, vas­tas Kuu­sa­lu So­lar­park OÜ esin­da­ja: „Ar­ves­ta­des vii­ma­se aas­ta kõr­geid elekt­ri hin­du an­na­me en­dast pa­ri­ma, et täien­dav taas­tu­ve­ner­gia tuua tar­bi­ja­te­ni või­ma­li­kult kii­res­ti. Ideaa­lis ta­hak­si­me päi­ke­se­par­gi ehi­tu­se­ga alus­ta­da järg­mi­se aas­ta ke­va­del. Ku­na aga pa­nee­li­de ja tra­fo­de tar­nea­jad on pi­kad, on prae­gu ras­ke öel­da, mis ajaks me kõik va­ja­li­kud sead­med kät­te saa­me.“

Eelmine artikkelUkrai­na lap­sed Ees­ti koo­lis
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­li hu­vi­rin­gis val­mis e-rol­ler