Kuu­sa­lu koo­li uus di­rek­tor on KRIS­TI TA­RIK

949
Kuu­sa­lu koo­li 14 aas­tat juh­ti­nud VEL­LO SATS ja sep­temb­rist alus­tav uus di­rek­tor KRIS­TI TA­RIK.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li uueks di­rek­to­riks va­li­ti 35aas­ta­ne Kris­ti Ta­rik, kes asub koo­li­ju­hi­na töö­le 7. sep­temb­rist.

Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud ava­li­kul kon­kur­sil Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le uue di­rek­to­ri leid­mi­seks oli 9 kan­di­dee­ri­jat, kel­lest 5 kut­su­ti vest­lus­voo­ru. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sõ­nul meel­dis vär­ba­mis­ko­mis­jo­ni­le Kris­ti Ta­ri­ku ener­gia ja vi­sioon kooli juhtimisest, energia ja põhjalikkus.

Rae val­las elav Kris­ti Ta­rik on ma­gist­rik­raa­di oman­da­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis kut­seõ­pe­ta­ja eria­lal, en­ne se­da lõ­pe­tas Tar­tu Üli­koo­li Pär­nu kol­ledžis tu­ris­mi- ja ho­tel­liet­te­võt­lu­se eria­la. Ta on töö­ta­nud pea­mi­selt tu­ris­mi- ja ho­tel­li­ma­jan­du­se vald­kon­nas ning kut­seõ­pe­ta­ja­na. Vii­ma­sed viis aas­tat oli Tal­lin­na Tee­nin­dus­koo­lis ma­ju­tus- ja ilu­tee­nin­du­se vald­kon­da­de juh­ti­võ­pe­ta­ja.

Kris­ti Ta­rik üt­les, et ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da, ku­na Kuu­sa­lu koo­li põ­hi­väär­tu­sed ja koo­li fi­lo­soo­fia, mis on koo­li aren­gu­ka­vas ja ko­du­le­hel, kat­tu­vad vä­ga suu­rel mää­ral sel­le­ga, mi­da ka te­ma peab ha­ri­du­ses ning ini­me­se ja ju­hi­na vä­ga olu­li­seks: „See kool kõ­ne­tas mind.“
Ta li­sas, et po­le koo­li­ju­hi­na töö­ta­nud, kuid õpib möö­du­nud aas­tast ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi koo­li­juh­ti­de jä­rel­kas­vup­rog­ram­mis.

„Ma tean, et Kuu­sa­lu koo­lil sei­sa­vad ees suu­red väl­ja­kut­sed ja loo­dan vä­ga, et nei­le ei tu­le li­sa Ees­ti koo­li­de uues­ti dis­tant­sõp­pe­le jää­mi­se näol. Koo­lie­lu kor­ral­da­mi­ne seo­ses lam­mu­ta­mi­stööde ja uue algklassiosa ehi­ta­mi­se­ga on kind­las­ti kee­ru­li­ne, aga olen kin­del, et koo­li­pe­re, las­te ja lap­se­va­ne­ma­te­ga leia­me kõi­gi­le so­bi­vad la­hen­du­sed. Ot­su­sed tu­leb te­ha eel­kõi­ge sel­le jär­gi, et see aeg oleks õp­pi­ja­te­le või­ma­li­kult va­lu­tu ning nad saak­sid oma õpiees­mär­gid täi­de­tud ole­ne­ma­ta va­he­peal tek­ki­vast ruu­mi­puu­du­sest,“ rää­kis Kris­ti Ta­rik.

Tal on hea meel, et se­ni­ne di­rek­tor Vel­lo Sats ot­sus­tas pä­rast di­rek­to­ri-a­me­tist loo­bu­mist jät­ka­ta koo­lis õpe­ta­ja­na: „Vel­lo Sats on ol­nud vä­ga hea juht ja kui ko­gu mees­kond te­da olu­li­sel mää­ral väär­tus­tab, siis olen kin­del, et te­ma tu­gi koo­li sis­see­la­mi­sel on olu­li­ne.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 12. augustil
Järgmine artikkelPenin­gi mõis avas aas­ta­küm­ne­te jä­rel taas uk­sed