Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus lä­heb kal­li­maks ja val­mib hil­jem

250
Kuu­sa­lu uue algk­las­si­ma­ja ehi­tu­sel käi­vad nüüd­seks si­se­tööd ja soo­jus­ta­tak­se fas­saa­di.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 10 poolt­hää­le­ga nõu­so­le­ku muu­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue algk­las­si­ma­ja ehi­ta­jaks va­li­tud fir­ma­ga Mont­re­co OÜ sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gut ning suu­ren­da­da han­ke mak­su­must 300 000 eu­ro võr­ra ehk li­gi 8 prot­sen­ti. Sa­ma ot­su­se­ga pi­ken­da­ti han­ke­le­pin­gu täh­tae­ga 28. veeb­rua­ri­ni 2022. Opo­sit­sioo­nist olid ne­li vo­li­ko­gu­lii­get ot­su­se vas­tu, kolm ei hää­le­ta­nud, üks jäi era­poo­le­tuks.

Vas­ta­valt mul­lu augusti­kuus sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gu­le pi­did koo­li­ma­ja söök­lao­sa üm­be­r­ehi­tus ja uue algk­las­si­ma­ja ra­ja­mi­ne maks­ma 3,5 mil­jo­nit eu­rot koos käi­be­mak­su­ga, töö­de lõ­pe­ta­mi­se täh­taeg oli 12. jaa­nuar 2022.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li sõ­nul soo­vis ehi­ta­ja li­sa­ra­ha li­gi 465 000 eu­rot ehk 12 prot­sen­ti, sel­lest suu­re­ma osa seo­ses ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se­ga ning 72 000 eu­ro ula­tu­ses tel­lis val­la­va­lit­sus li­sa­töid. Sta­tis­ti­kaa­me­ti and­me­tel kas­vas ehi­tus­ma­ter­ja­li­de hind tä­na­vu tei­ses kvar­ta­lis 8,7 prot­sen­ti võr­rel­des aas­ta ta­ga­si sa­ma aja­ga. Lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na suu­re­neb ehi­tus­töö­de mak­su­mus seo­ses ehi­tus­ma­ter­ja­li­de hin­na­tõu­su­ ja muutunud ehitustöödega 228 000 eu­ro võr­ra ja 72 000 eu­rot ta­su­tak­se tel­li­tud li­sa­töö­de eest.

Aren­duss­pet­sia­list tõ­des vo­li­ko­gu is­tun­gil, et sel­le­gi­poo­lest jääb Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se ruut­meet­ri hind tun­du­valt ma­da­la­maks, kui on hil­ju­ti han­ge­tes ol­nud koo­li­del mu­jal Ees­tis: „Rak­ve­re rii­gi­güm­naa­siu­mi ehitushan­ge lõp­pes käe­so­le­val su­vel, suletud netopinna ühe ruut­meet­ri mak­su­mu­seks ku­ju­nes 2083,22 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Pai­de rii­gi­güm­naa­siu­mi ehitusel mak­sab üks ruut­mee­ter vastavalt 2019,47 eu­rot. Kuu­sa­lu keskkooli juur­dee­hi­tu­sel oli se­ni ruut­meet­ri hind 1057,10 eu­rot, nüüd tõu­seb 88,70 eu­ro võr­ra ja on 1145,80 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Ehi­ta­ja on lu­ba­nud, et taot­leb veeb­rua­ri lõ­puks juur­dee­hi­tu­se ka­su­tus­loa ja alates 1. märt­sist saab kool alus­ta­da õp­pe­töö­ga.“

Val­la­va­lit­su­se tel­li­tud li­sa­töö­de koh­ta üt­les Kair Tam­mel Sõ­nu­mi­too­ja­le, et täien­da­valt tu­li tu­gev­da­da va­na koo­li­ma­ja vun­da­men­ti, sest ühe­kor­ru­se­li­se­le söök­la­le ehi­ta­ti paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si pea­le tei­ne kor­rus, kuid vun­da­men­ti ei täien­da­tud. Nüüd tu­li see töö ära te­ha, sest uus osa ühen­da­tak­se va­na­ga, mis ei to­hi tu­le­vi­kus ha­ka­ta va­ju­ma. Veel laien­da­ti söök­la ka­na­li­sat­sioo­ni ning es­kii­sis ei ol­nud et­te näh­tud põ­ran­dag­raa­fi­kat, sest si­se­ku­jun­dus val­mis tä­na­vu ap­ril­lis – algk­las­si­ma­ja põ­ran­da­le te­hak­se kek­su­kas­te, meel­de jät­mi­seks va­le­meid ja muud sel­list.

Mont­re­co OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Jaak Lõh­mus tõ­des Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ehi­tus­ma­ter­ja­li­de tu­rul hin­na­tõus jät­kub, ehk­ki loo­de­ti, et pä­rast su­ve lõp­pu sta­bi­li­see­rub: „Prae­gu­ne tu­ruo­lu­kord on tões­ti ras­ke. Esi­ta­si­me val­la­va­lit­su­se­le koos kal­ku­lat­sioo­ni­de­ga suu­re­ma ra­ha­taot­lu­se, lä­bi­rää­ki­mis­tel jõud­si­me komp­ro­miss­kok­ku­lep­pe­le. Ehi­tus tu­leb val­mis te­ha ja suu­re tõe­näo­su­se­ga jää­me kah­ju kand­ma. Pea­me edas­pi­di vä­ga täp­selt ku­lu­sid jäl­gi­ma ja pilt­li­kult öel­des en­ne ot­sus­ta­mist seit­se kor­da mõõt­ma.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on ehi­tu­se ajal ruu­mi­puu­du­se tõt­tu kor­ral­da­tud õp­pe­töö nii, et ala­tes seits­men­da­test klas­si­dest õpi­tak­se vas­ta­valt graa­fi­ku­le ne­li nä­da­lat koo­lis ja igal viien­dal nä­da­lal ol­lak­se e-õp­pel. Di­rek­tor Kris­ti Ta­ri­ku sõ­nul jät­ka­tak­se uuel aas­tal sa­ma­moo­di, ku­ni kool saab val­mis. Uu­de algk­las­si­maj­ja ha­ka­tak­se ko­li­ma Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pai­ku, kui on õp­pe­töös tei­ne tal­ve­va­heaeg.
„Rää­ki­si­me ju­ba siis, kui ehi­tus al­gas, et jät­ka­me e-õp­pe süs­tee­mi­ga, ku­ni koo­li­ma­ja on val­mis. Kuu­leb ju igalt poolt, kui­das ehi­tus­te täh­ta­jad on eda­si lük­ku­nud, ning eri­ti veel siis, kui te­gu on ka va­na ma­ja re­no­vee­ri­mi­se­ga. Hea­meel on, söök­la on kor­da teh­tud, sai­me ko­he 2. sep­temb­ril alus­ta­da toit­lus­ta­mi­se­ga. Va­na koo­li­ma­ja söö­gi­saa­lil on uus mü­ra sum­mu­tav la­gi. Kui en­ne oli söö­gi­saal just­kui kõ­la­ko­da, siis nüüd on seal söö­gi­va­he­tun­di­de ajal vä­ga pal­ju vaik­sem. Söö­gi­saa­lil on ka uus põ­rand, fua­jees roh­kem kraa­ni­kaus­se,“ sõ­nas di­rek­tor Kris­ti Ta­rik.
Kuu­sa­lu koo­li­hoo­ne osa­li­se lam­mu­ta­mi­se, üm­be­re­hi­tu­se ja laien­da­mi­se­ga seo­tud pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­töö­de rii­gi­han­ge lõp­pes mul­lu juu­li­kuus. Koo­li õpi­las­ko­du hoo­net ha­ka­ti lam­mu­ta­ma eel­mi­se aas­ta lõ­pus ja lõ­pe­ta­ti jaa­nua­ris. Ob­jekt an­ti ehi­tus­fir­ma­le OÜ Mont­re­co üle 1. veeb­rua­ril.

Eelmine artikkelKehras 80 aastat peidus olnud käsikiri „Vapside vandeselts“ ilmus raamatuna
Järgmine artikkelAni­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­ne­ma kor­dus­va­li­mi­ne