Kuu­sa­lu koo­li esi­me­ne õp­pe­nä­dal erio­lu­kor­ras

563
Kuusalu keskkooli direktor VELLO SATS.

VEL­LO SATS

Sõ­nu­mi­too­ja pea­toi­me­ta­ja pa­lus kir­ju­ta­da esi­me­sest õp­pe­nä­da­last erio­lu­kor­ra tin­gi­mus­tes. Nä­da­la jook­sul on pal­ju toi­mu­nud, teh­tud ja lä­bi ela­tud, lu­ba­tud ruu­mist jääb kind­las­ti puu­du.

13. märt­si koo­li­päev al­gab mul­le ema­kee­le­päe­va ter­vi­tu­se­ga koo­li­raa­dio kau­du. Koo­li­pe­re saab tea­da, et on na­tu­ke teist­moo­di ree­de – õpe­ta­ja­te­le on pikk in­fo­va­he­tund ja nel­jas tund on kõi­ki­de­le klas­si­de­le klas­si­ju­ha­ta­ja­tund. Järg­neb juht­kon­na nõu­pi­da­mi­ne, koos­ta­me esi­me­se in­fo dis­tant­sõp­pe­le üle­mi­ne­ku koh­ta õpi­las­te­le, õpe­ta­ja­te­le ja va­ne­ma­te­le. Koo­li on kut­su­tud ka need õpe­ta­jad, kel­lel ree­de­ti tun­de po­le. Klas­si­ju­ha­ta­ja­tun­nis on õpi­las­tel pal­ju kü­si­mu­si, püüa­me nen­de­le vas­ta­ta, na­gu os­ka­me.

Koos ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja­ga pa­ne­me pai­ka abi­per­so­na­li töö-ü­le­san­ded. On töi­ne ja ra­hu­lik päev, igaüks saab aru olu­kor­ra tõ­si­du­sest ja püüab an­da pa­ri­ma. Nä­da­la­va­he­tu­sel ole­me juht­kon­na­ga kir­ja­va­he­tu­ses, ot­sus­ta­me alg­selt pla­nee­ri­tud es­mas­päe­va­se õpe­ta­ja­te kok­ku­saa­mi­se koo­lis ära jät­ta ja suht­le­me edas­pi­di õpe­ta­ja­te­ga eKoo­li ja mei­li­lis­ti va­hen­du­sel.

Juht­kond as­tub Zoo­mi plat­vor­mi­le ja pü­ha­päe­val koos­ta­me vir­tuaal­se nõu­pi­da­mi­se käi­gus koo­li­pe­re­le do­ku­men­di „Ko­dus õp­pi­mi­se kor­ral­dus dis­tant­sõp­pe kor­ral“. Kee­ru­li­ne on kõi­ki­de­le kü­si­mus­te­le vas­tu­seid lei­da, olu­kord on kõi­gi­le üht­vii­si uus ja tund­ma­tu. Pa­ne­me pai­ka esialg­sed reeg­lid, kui­das koo­li­töö peaks toi­mu­ma. Le­pi­me kok­ku, et edas­pi­di on iga koo­li­päev kell 14 juht­kon­na nõu­pi­da­mi­ne, aru­ta­me lä­bi päe­val juh­tu­nu ja koos­ta­me koo­li­pe­re­le kok­ku­võt­te. Pü­ha­päe­val vas­tan lap­se­va­ne­ma­te esi­mes­te­le mu­ret­se­va­te­le ja tä­he­le­pa­nu juh­ti­va­te­le kir­ja­de­le. Koos­tan en­da­le päe­vap­laa­ni, kui­das töö­päe­va­del hak­ka­ma saa­da.

Kät­te jõuab es­mas­päe­va hom­mik. Üks esi­me­ne eh­ma­tus ko­gu Ees­tis on tõ­sia­si, et eKool on suu­rest üle­koor­mu­sest ri­vist väl­jas. Usun siis­ki, et eKool suu­dab suu­re koor­mu­se­ga hak­ka­ma saa­da, ja nii õn­neks on­gi. Sel­lest het­kest toi­mib kõik pal­ju pa­re­mi­ni. Ka edas­pi­di on kü­si­mu­si ja kõhk­lu­si – õpi­las­te­le tun­dub tööd lii­ga pal­ju ole­vat või ei saa­da hak­ka­ma eri õpi­kesk­kon­da­de­ga, kui­das toi­mub ta­ga­si­si­des­ta­mi­ne. Mi­da aeg eda­si, se­da roh­kem kõik sel­gub. Õpe­ta­jad ja õpi­la­sed suh­tu­vad olu­kor­da kui või­ma­lus­se ot­si­da, kat­se­ta­da, õp­pi­da ja aren­da­da loo­vust. Nüüd on või­ma­lus õpi­kesk­kon­di ja­ga­da, koos uut ja põ­ne­vat avas­ta­da.
Vas­tan las­te­va­ne­ma­te kir­ja­de­le. Ühes on et­te­pa­ne­kuid, kui­das tööd pa­re­mi­ni kor­ral­da­da.

Tei­ne soo­vib jõu­du ja jak­su õp­pe­töö kor­ral­da­mi­sel ning mees­kon­na toe­ta­mi­sel. Kol­mas on õn­ne­lik, et ta lap­sel on nii tub­li õpe­ta­ja. Nel­jas on mu­res kuu­lu­ju­tu pä­rast.

Ala­tes es­mas­päe­vast toi­mu­vad re­gu­laar­selt val­la ha­ri­dus­juh­ti­de koo­so­le­kud, kus saan val­la­va­ne­malt hea üle­vaa­te val­las toi­mu­vast ja sel­lest, mi­da ot­sus­tas krii­si­ko­mis­jon, mil­le­ga tu­leb mul ko­he te­ge­le­ma ha­ka­ta, mil­list ta­ga­si­si­det an­da ja ala­ti on hea kuu­la­ta, kui­das lä­heb teis­tel ha­ri­du­sa­su­tus­tel.

Juht­kon­na es­mas­päe­va­sel koo­so­le­kul aru­ta­me ja tee­me plaa­ni, kui­das õpi­la­si, õpe­ta­jaid ja lap­se­va­ne­maid toe­ta­vad sot­siaal­pe­da­goog, psüh­ho­loo­gid, eri­pe­da­goo­gid ja hu­vi­juht ning aru­ta­me lä­bi õpe­ta­ja­telt saa­bu­nud ta­ga­si­si­de ko­dus õp­pi­mi­se kor­ral­du­se­le.

Olen ka õpe­ta­ja kol­me­le väi­kek­las­si õpi­la­se­le, kel­lel puu­dub hu­vi koo­li ja õp­pi­mi­se vas­tu, sest iga­päe­va­ne õp­pe­töö on nei­le erio­lu­kord. Elu lä­heb eda­si, teen toi­min­guid Om­ni­va ja Amp­ho­ra kesk­kon­nas, suht­len val­la­va­lit­su­se ja mi­nis­tee­riu­mi ini­mes­te­ga. Vas­tan vii­ma­se­le kir­ja­le kell 19.58, esi­me­ne töö­päev dis­tant­sõp­pe tin­gi­mus­tes on vist lõp­pe­nud.

Eda­si toon väl­ja olu­li­se. Mul on vä­ga hea meel eKoo­lis õpe­ta­ja­te ta­ga­si­si­det lu­ge­da, kus rää­gi­tak­se, et õpi­la­sed on tub­lid ja saa­vad hak­ka­ma, tun­tak­se las­te­va­ne­ma­te tu­ge. Tun­nen rõõ­mu ja uh­kust õpe­ta­ja­te üle – kõik töö­ta­vad pal­ju ja püüa­vad pa­ri­mat. Olen rõõ­mus, et õp­pi­mi­se lai­nel on nii õpi­la­sed kui ka lap­se­va­ne­mad.

Ik­ka tek­kib kü­si­mus, kui­das tõ­hu­salt õpe­ta­da. Sel­leks on hea või­ma­lus: õpe­ta­jad saa­vad ko­ge­mu­si, uut ja hu­vi­ta­vat ja­ga­da eKoo­li vest­lus­tes. On või­ma­lus ka õpi­kesk­kon­di ja­ga­da ja te­ha koos­tööd. E-koo­li või­ma­lus­te ka­su­ta­mi­ne ja e-õpe saa­vad nüüd uue hoo sis­se.

Uu­ri­me, mil­li­seid e-õp­pe kesk­kon­di ja va­hen­deid ka­su­ta­vad õpe­ta­jad. Ees­märk on koon­da­da in­fo, mis või­mal­dab ana­lüü­si­da, kui suu­re hul­ga õp­pe­tööst soo­ri­tab õpi­la­ne e-õp­pe kesk­kon­nas ja mil­li­seid kesk­kon­di ka­su­ta­tak­se. Saa­me tea­da, mil­li­ses kesk­kon­nas toi­mub õpi­las­te ja klas­si­ju­ha­ta­ja va­he­li­ne suht­lus. Ot­sus­ta­me, et edas­pi­di on igal nä­da­lal üks nu­ti­va­ba päev, õpe­ta­ja an­nab õpi­la­se­le ko­du­sed üle­san­ded, mi­da saab soo­ri­ta­da e-õp­pe kesk­kon­di ka­su­ta­ma­ta. Li­saks ai­ne­tead­mis­te­le on nüüd olu­li­ne õpe­ta­da õpi­las­te­le os­kust ae­ga pla­nee­ri­da, ju­hen­deid lu­ge­da, mõis­ta ja aru saa­da.

Koos­ta­si­me ta­ga­si­si­de kü­sit­lu­se õpe­ta­ja­te­le ja õpi­las­te­le, mõist­lik on nä­da­la möö­du­des saa­da in­fot, kui­das pa­re­mi­ni eda­si min­na. Püüan la­hen­da­da kõik olu­kor­rad inim­li­kult ja mõist­valt. Üks fakt töö­ma­hust – sel nä­da­lal saat­sin 121 e-kir­ja. Sil­mad on vä­si­nud.

Eelmine artikkelAren­dus­ko­ja õp­pe­reis Lee­du­maa­le – Ku­ra sää­re lii­va­düü­nid ja jõ­ge­de­ga pii­ra­tud Rus­ne saar
Järgmine artikkelKoo­liõ­pi­las­te ka­ran­tii­ni­päe­vi­kud