Kuu­sa­lu koo­li abi­tu­rient AI­DI GER­DE TUISK ül­la­tas Ees­ti meist­riks tu­le­ku­ga

461
Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient AI­DI GER­DE TUISK kroo­ni­ti esi­mest kor­da täis­kas­va­nu­te Ees­ti meist­riks.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient Ai­di Ger­de Tuisk jät­tis möö­du­nud nel­ja­päe­val, 20. au­gus­til Kei­las toi­mu­nud jalg­rat­tas­por­di Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 63 km pik­ku­ses ühiss­tar­di­ga sõi­dus me­da­li­soo­si­kud sel­ja­ta­ha ja kroo­ni­ti esi­mest kor­da rii­gi meist­riks täis­kas­va­nu­te seas. 18aas­ta­ne neiu te­gi aja­lu­gu, ku­na­gi va­rem po­le nais­juu­nio­rid eliitk­las­sis kuldme­da­lit võit­nud.

Ai­di Ger­de Tuisk üt­les, et te­gu on kind­las­ti te­ma kõi­ge pa­re­ma saa­vu­tu­se­ga: „Kee­gi ei osa­nud mi­nu või­tu oo­da­ta. Ka tree­ner And­ré Adu­son oli meel­di­valt ül­la­tu­nud.”

Lõ­pus­pur­di­heit­lu­ses saa­vu­tas väi­ke­se edu­maa Me­ri­li Sir­vel Rak­ve­re rat­tak­lu­bist Sip­la­sed, ta juh­tis vii­ma­se kur­vi­ni. Siis asus liid­riks CFC esin­da­ja, va­rem kaks kor­da ühiss­tar­di­ga sõi­dus Ees­ti meist­ri tiit­li päl­vi­nud Kel­ly Kalm, kel­lest fi­ni­ši eel möö­dus klu­bi­kaas­la­ne Ai­di Ger­de Tuisk.

Kaks päe­va va­rem eral­di­star­dist sõi­dus üle­kaa­lu­kalt juu­nio­ri­de Ees­ti meist­riks tul­nud Ai­di Ger­de Tuisk rää­kis, et ühiss­tar­di­ga sõi­du esi­ko­ha­heit­lu­ses pin­gu­tas igaüks en­da eest ja CFC sport­la­sed võist­kond­lik­ku koos­tööd enam ei tei­nud: „Kel­ly tah­tis sa­mu­ti või­ta, aga suut­sin te­ma ta­gant tul­la kii­re­ma hoo­ga. See­kord oli mi­nu päev.”

Seits­meaas­ta­se­na Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bis Kai­do Laa­si käe all tree­nin­guid alus­ta­nud Ai­di Ger­de Tuisk või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lus­te esi­me­se me­da­li va­nu­sek­las­sis U14, kui al­les 12aas­ta­se tüd­ru­ku­na sai tei­se ko­ha. Te­ma sil­ma­paist­va­maid kor­da­mi­ne­kuid on ka 2017. aas­ta noor­te olüm­pia seits­mes koht.

Tree­ne­ri õpe­tus­test tõi Ai­di Ger­de Tuisk väl­ja soo­vi­tu­se: „Pi­gem har­ju­ta­da vä­hem kui roh­kem ja ta­gant­jä­re­le tree­ni­da ei saa. Va­hel olen ol­nud harjutades lii­ga usin ja üle pin­gu­ta­nud. Võist­lus­tel ta­han en­dast mak­si­mu­mi an­da ja sel­leks leian ala­ti mo­ti­vat­sioo­ni.”

Ai­di Ger­de Tui­su suu­re­mad fän­nid on ema ja isa, kes ela­sid ka te­ma värs­ke­te­le või­tu­de­le kaa­sa.