Kuu­sa­lu kool on TV 10 olüm­pias­tar­ti sar­jas edu­kas

132

TV 10 olüm­pias­tar­ti sar­ja 51. hooa­ja kol­mas va­ba­riik­lik etapp toi­mus 26. märt­sil Tar­tu Üli­koo­li spor­di­hoo­nes. Seits­mel alal võist­les roh­kem kui 300 noort.

Pä­rast kol­man­dat etap­pi jät­kab Kuu­sa­lu kesk­kool tei­sel ko­hal. Esi­me­sel ko­hal on Rak­ve­re reaal­güm­naa­sium ning kol­man­dal ko­hal Peet­ri las­teaed-põ­hi­kool.

Koo­li­de­va­he­li­ses ar­ves­tu­ses and­sid punk­te noo­re­ma va­nu­se­rüh­ma pois­te kuu­li­tõu­ge ja kau­gus­hü­pe, va­ne­ma­te pois­te kuu­li­tõu­ge ja kõr­gus­hü­pe ning va­ne­ma va­nu­se­rüh­ma tüd­ru­ku­te kau­gus­hü­pe ja kõr­gus­hü­pe.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kon­da esin­da­sid Ats Aru­lo, Os­kar Ol­li, Ma­ri­liis Tiits, Sand­ra Na­rusk, Keit­lyn Vol­kov, Jarl Aa­ron Hol­mar, Hend­rik Ma­dis­son ja Ri­hard Soom. Kuu­sa­lu koo­li noo­ri ker­ge­jõus­tik­la­si tree­ni­vad Il­vard Ee­rik­soo ja Ing­rit Keer­ma.

Pa­ri­ma tu­le­mu­se saa­vu­tas Ma­ri­liis Tiits, kes sai tüd­ru­ku­te va­ne­ma va­nu­se­rüh­ma kau­gus­hüp­pes nel­jan­da ko­ha tu­le­mu­se­ga 4.92 meet­rit.

Järg­mi­ne va­ba­riik­lik etapp toi­mub 21. mail Tal­lin­nas Kad­rio­ru staa­dio­nil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­ra­ha­de ot­su­sest
Järgmine artikkelKehras pandi aastakümnete järel nurgakivi esimesele kortermajale