Kuu­sa­lu kesk­koo­li ehi­tus­han­ge ja lae­nu võt­mi­ne

29
Kuusalu keskkool.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 15 poolt- ja 2 era­poo­le­tu hää­le­ga val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da ava­tud me­net­lu­se­ga rii­gi­han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ra­ja­mi­seks ja ener­gia­tõ­hu­saks muut­mi­seks ning 14 poolt- ja 3 era­poo­le­tu hää­le­ga lae­nu võt­mi­seks li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ja re­konst­ruee­ri­ta­va hoo­ne osa ehi­tu­se fi­nant­see­ri­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les, et ehi­ta­ja han­ke saab väl­ja kuu­lu­ta­da pä­rast se­da, kui pro­jek­tee­ri­ja on juu­nis esi­ta­nud li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­tus­pro­jek­ti. Ülejäänud hoone läheb rekonstrueerimisele pärast liginullenergiahoone valmimist. Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mi­sel toe­tab riik Kuu­sa­lu val­da 2,16 mil­jo­ni eu­ro­ga. Re­konst­ruee­ri­ta­va osa jaoks taot­le­tak­se rii­gilt toe­tust 1,18 mil­jo­nit eu­rot. Val­la omao­sa­lu­se jaoks võe­tak­se lae­nu. Kuu­sa­lu koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne peab ole­ma val­mis hil­je­malt 31. au­gus­til 2025. aas­tal.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis De­men­tia Gran­dio­sa
Järgmine artikkelRaa­si­ku en­di­ne val­la­va­nem va­li­ti Ko­se val­la­ju­hiks