Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­lis tee­vad ko­kad sa­du toi­du­pak­ke

703
Aruküla kooli peakokk ESTER ILMETS ütleb, et söögitegemisega praegust tööd võrrelda ei saa, kuid palju parem, kui lihtsalt kodus istumine. Foto Mari Möls

PARANDATUD: Kuusalu keskkooli peakokk on ELGE LÄTT.

Koo­li­toi­tu pa­ki­vad Aru­kü­la, Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­li­ko­kad ning Ani­ja val­la sot­siaal­töö­ta­jad.

„Kui ko­roo­naaeg lä­bi saab, siis võ­tan aju­le nä­dal ae­ga puh­kust. Vä­ga vä­si­tav on ot­si­da koo­li­toi­du pak­ki­de jaoks suur­tes ko­gus­tes väi­ke­pa­ken­di­tes kui­vai­neid. Mit­me­ki­los­te pak­ki­de­na on neid pal­ju saa­da, aga üm­ber­pa­ken­da­mi­se õi­gust meil ei ole,“ sõ­nas Kuu­sa­lu kesk­koo­li pea­kokk E­lge Lätt möö­du­nud nä­da­lal, kui taas oli õpi­las­te­le ko­du­des­se ja­ga­mi­seks täi­de­tud üle 200 ki­le­ko­ti, igaü­hes 8 ki­log­ram­mi ja­gu toi­duk­raa­mi.

Sel ja järg­mi­sel nä­da­lal on Kuu­sa­lu val­la õpi­las­te­le ja­ga­ta­va­tes toi­du­pak­ki­des lii­ter pii­ma, või, vii­lu­ta­tud juust, värs­ke kurk, sea­li­ha­kon­serv ja -sink, vaa­ri­ka­moos, riis, ruk­ki­tas­ku, 2 ki­lo­gram­mi kar­tu­leid ning pool ki­log­ram­mi por­gan­deid, õu­nu ja kii­vi­sid. Ühe pa­ki toi­duk­raa­mi mak­su­mus on 15 eu­rot – kor­ra­ga ka­he nä­da­la ko­gus.

Kuu­sa­lu val­la koo­li­toit pan­nak­se erio­lu­kor­ra ajal las­te­le saat­mi­seks kok­ku Kuu­sa­lu koo­li söök­las, sel­le­ga te­ge­leb köö­gi ko­gu kuue­liik­me­li­ne kol­lek­tiiv – kolm pa­ken­da­vad ja tei­sed kolm ko­ris­ta­vad-de­sin­fit­see­ri­vad. Et oleks ta­ga­tud nen­de en­di ja ka kõi­gi pa­ki­saa­ja­te ohu­tus, töö­ta­tak­se kait­se­mas­ki­des ja kin­nas­tes.

Pea­kokk E­lge Lätt kõ­ne­les, et esi­me­sel nä­da­lal pak­ki­jad ai­na tõst­sid ja kum­mar­da­sid, järg­mi­sel päe­val oli selg hai­ge. Edas­pi­di olid tar­ge­mad, sead­sid kau­baau­to­de­ga too­dud kraa­mi so­bi­va­le kõr­gu­se­le. Esi­me­sed nä­da­lad olid ras­ked, nüüd on töö­rütm pai­gas.

„Kaup hak­kab kol­ma­päe­vi­ti saa­bu­ma ala­tes kel­la 6.30 ja kes­tab ku­ni kel­la 13. Kõik muu pa­ne­me kok­ku sa­mal päe­val, pii­ma li­sa­me nel­ja­päe­val pool tun­di en­ne laia­li­ve­du,“ kir­jel­das ta.

„Ta­va­lis­tel koo­li­päe­va­del ei too­da mei­le nii suu­ri ko­gu­seid. Üheks toi­du­kor­raks tel­li­me 80-90 ki­log­ram­mi õu­nu, aga möö­du­nud nä­da­lal oli pir­ne 160 ki­log­ram­mi.“

Toi­du­pa­ki si­su pa­ni pea­kokk pai­ka koos­töös val­la ha­ri­du­se peas­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni­ga, kes kon­sul­tee­ris es­malt toi­tu­mis­nõus­ta­ja­ga. Ka­he nä­da­la ta­gant osa va­li­kust va­he­ta­tak­se. Pea­kokk hak­kab toi­duai­neid tel­li­ma es­mas­päe­vast – e-poe kau­du ja te­le­fo­ni teel.

E­gle Lätt: „Kui oma kü­las toi­du­pak­ke pe­re­de­le laia­li ve­da­sin, siis mõt­le­sin, et ko­du­des käib dis­tant­sõp­pe tõt­tu iga päev suur söö­gi­te­gu. Kõi­gil on ras­ke sel­li­sel kee­ru­li­sel ajal.“

Ta li­sas, et ta­ga­si­si­de on po­si­tiiv­ne: „Ena­mik lap­se­va­ne­maid, kel­le­ga olen rää­ki­nud, on vä­ga ra­hul. Kui kae­ra­hel­ves­test po­le kom­met put­ru kee­ta, te­hak­se kae­ra­küp­si­seid. Kui po­le har­ju­must süüa juus­tu või­lei­val, olen soo­vi­ta­nud, ka­su­ta­ge juus­tu­vii­le vor­mi­roo­ga­del. Emad üt­le­vad, et lap­sed söö­vad ko­dus vä­ga pal­ju, toi­du­va­ja­dus on suu­rem. Kui lap­sed käi­sid koo­lis ja sõid ka koo­li­toi­tu, siis nä­da­la­va­he­tus­tel ko­dus ei teh­tud mi­tu kor­da päe­vas soo­ja söö­ki, nüüd ta­he­tak­se nä­da­la­lõp­pu­del­gi roh­kem süüa.“

Ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium eral­dab koo­li­lõu­na tar­beks õpi­la­se koh­ta 175 eu­rot aas­tas – 175 koo­li­päe­va jaoks õp­peaas­tas, iga päe­va koh­ta 1 eu­ro. Mõ­ni päev pä­rast üle­rii­gi­li­se erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mist märt­sis saa­tis ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium oma­va­lit­sus­te­le ju­hi­sed koo­li­lõu­na kor­ral­da­mi­seks dis­tant­sõp­pe pe­rioo­dil. Pa­lu­ti väl­ja sel­gi­ta­da, kas koo­li ni­me­kir­jas on õpi­la­si, kes va­ja­vad koo­li­lõu­nat.

Kuu­sa­lu val­las ot­sus­ta­ti ja­ga­da koo­li­toi­tu kõi­gi­le, kes sel­leks aval­da­vad soo­vi. Käe­so­le­va nä­da­la­ga on vä­he­malt kor­ra saa­nud koo­li­toi­du­pa­ki 595 õpi­last, sel nel­ja­päe­val on saa­jaid 224, neist 34 es­ma­kord­selt. Kok­ku on val­la kol­mes koo­lis 800 õpi­last. Lap­se­va­ne­ma­tel tu­leb tel­li­mus esi­ta­da ka­he nä­da­la ta­gant uues­ti. Toi­du­pak­ke saab kät­te Kol­ga koo­list, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­list ja Kiiust val­la­ma­jast. Kau­ge­ma­te­le pe­re­de­le viiak­se koo­li­toit ko­ju.

Osad Kuu­sa­lu val­las ela­vad õpi­la­sed saa­vad toi­du­pa­ki Lok­sa koo­li kau­du – ka Lok­sal ja­ga­tak­se toi­du­pak­ke kõi­gi­le soo­vi­ja­te­le, seal­gi tel­li­vad ja pa­ken­da­vad koo­li ko­kad. Töö­ta­tak­se üle nä­da­la. Pak­ki­de si­su on Kuu­sa­lu koo­lis komp­lek­tee­ri­ta­va­te­ga enam-vä­hem sa­ma. Eel­mi­sel nä­da­lal te­gid Lok­sa koo­li ko­kad kokku 277 toi­du­pak­ki.

Ku­na Keh­ra koo­li ko­kad tee­vad las­teaia­las­te­le süüa, komp­lek­tee­ri­vad Ani­ja val­las pak­ke pea­mi­selt sot­siaal­töö­ta­jad.

Raa­si­ku val­la las­te toi­du­pak­ke komp­lek­tee­ri­vad kord nä­da­las Aru­kü­la põ­hi­koo­li köö­gis pea­kokk Es­ter Il­mets ja kokk Eha Narg­la. Esi­me­sel kor­ral aru­tas pea­kokk val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja­ga, mis toi­duai­ned pa­kis võik­sid ol­la – üks li­ha- ja üks pii­ma­too­de, puu­vil­jad-juur­vil­jad, või, kui­vai­ned, leib.

„Kok­ku tel­lin 13 eri ni­me­tust, igal nä­da­lal na­tu­ke muu­dan – näi­teks li­ha­too­de­test on kord hakk­li­ha, vii­ne­rid või ka­na­kint­sud,“ sõ­nab Es­ter Il­mets.

Kui­gi koo­li tõid toi­duk­raa­mi mi­tu fir­mat, le­pi­ti kok­ku, et nüüd tel­li­tak­se kõik ASilt Pi­nus. Nii on kok­ka­del liht­sam, saab ühe kor­ra­ga pa­kid komp­lek­tee­ri­tud ning po­le oh­tu, et mõ­ni asi hak­kaks kva­li­tee­ti kao­ta­ma.

Esi­me­sel kor­ral tu­li komp­lek­tee­ri­da 41, eel­mi­sel nä­da­lal 85 pak­ki: „Kau­baau­to tu­leb hom­mi­kul 8 pai­ku, in­ten­siiv­set tööd on lõu­na­ni. Prae­gu saa­me hak­ka­ma, aga kui pa­ki­saa­jaid li­san­dub vä­ga pal­ju, pea­me hak­ka­ma ka­hel päe­val komp­lek­tee­ri­ma.“

Sa­mal ajal, kui ko­kad veel pak­ke kok­ku pa­ne­vad, hak­ka­vad val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­jad neid laia­li ve­da­ma. Toi­du­pak­i saa­mi­seks tu­leb te­ha Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le aval­dus. Pak­ke ja­ga­tak­se pe­re­de abi­va­ja­du­se jär­gi, näi­teks nei­le las­te­ga pe­re­de­le, kus kee­gi on kao­ta­nud töö, saa­de­tud pal­ga­ta puh­ku­se­le või on pe­res kolm koo­li­last ning täien­dav toi­du­kord on vä­ga suur li­sa­ku­lu.

Eelmine artikkelNeli sõp­ra Aru­kü­last tee­ni­vad ae­ga sa­mas väeo­sas
Järgmine artikkelSõnumitoojas 29. aprillil