Kuu­sa­lu algk­las­si­ma­ja­le pan­di nur­ga­ki­vi ja pee­ti ka sa­ri­ka­pi­du

524
Kuu­sa­lu kesk­koo­li uus algk­las­si­ma­ja. Foto Kuusalu Kroonika

Juur­dee­hi­tu­se gar­de­roo­bi põ­ran­da nur­ga al­la müü­ri­ti aja- ehk mä­les­tus­kap­sel.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se esi­me­ne etapp jõu­dis tei­si­päe­val, 29. juu­nil sa­ri­ka­peo­ni. Ehi­ta­ja­te sea­tud pär­ja tõi uue algk­las­si­ma­ja ka­tu­selt al­la Kuu­sa­lu eel­mi­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si.

Kui­gi ma­ja­karp on val­mis, pan­di sa­ri­ka­peol hoo­ne­le süm­bool­ne nur­ga­ki­vi. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik, eel­mi­ne di­rek­tor Vel­lo Sats ja Ur­mas Kirt­si müü­ri­sid val­mi­va gar­de­roo­bi põ­ran­da­nur­ka teh­tud avas­se aja- ehk mä­les­tus­kaps­li. Sel­les on 16. juu­ni Sõ­nu­mi­too­ja, mil­le esi­kül­jel on lu­gu algk­las­si­ma­ja ehi­tu­sest. Veel on kaps­lis äs­ja­lõp­pe­nud õp­peaas­ta õpe­ta­ja­te pilt, koo­li töö­ta­ja­te ja õpe­ta­ja­te ni­med ning Vel­lo Sat­si koos­ta­tud kir­jel­dus kol­mel le­hel sel­lest, kui­das jõu­ti algk­las­si­ma­ja ehi­ta­mi­se­ni. Prae­gu­se Co­vi­di-pe­rioo­di ise­loo­mus­ta­mi­seks pan­di kaps­lis­se ühe­kord­ne mask, li­saks hel­kur koo­li lo­go­ga ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li tee­ne­te­märk. Di­rek­tor Kris­ti Ta­rik sel­gi­tas, koo­li tee­ne­te­märk an­tak­se uue­le algk­las­si­ma­ja­le et­te­rut­ta­valt, sest hak­kab kand­ma olu­list rol­li.

Koo­li di­rek­tor KRIS­TI TA­RIK tut­vus­tas nur­ga­ki­vi aja­kaps­li si­su. Fo­to Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Ta tõ­des, on ta­va­pä­ra­tu, et sa­ri­ka­peol pan­nak­se nur­ga­ki­vi: „See on nur­ga­ki­vi kõi­ge­le järg­ne­va­le ja ko­gu koo­li­le. Loo­da­me, et ehi­tus lä­heb eda­si, sest güm­naa­siu­mi ja põ­hi­koo­li osa va­ja­vad sa­mu­ti kaa­saeg­seid õpi­tin­gi­mu­si. Soo­vin, et kool tee­niks meid häs­ti ja an­naks õp­pi­mis­rõõ­mu.“

Vel­lo Sats lau­sus nur­ga­ki­vi pa­ne­kul, et tul­gu sel­lest õn­ne­lik ma­ja. Ur­mas Kirt­si soo­vis, et ma­ja oleks nii tu­gev, et vä­he­malt sa­da aas­tat ei peaks aja­kaps­lit väl­ja võt­ma.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt lau­sus, et Kuu­sa­lus on koo­li ol­nud 265 aas­tat ja ha­ri­dus pee­tak­se olu­li­seks: „Hea meel on tõ­de­da, et õn­ne­tust va­re­me­hun­ni­kust on saa­nud pal­ju­lu­bav hoo­ne. Tä­nan koos­töö­part­ne­reid. Aeg ei soo­si kah­juks ehi­tus­te­ge­vust, aga usun, et pin­gu­ta­me ja saa­me ma­ja val­mis.“

Ehi­tus­fir­ma Mont­re­co pro­jek­ti­juht Rai­do Toop üt­les, ehi­ta­jal tu­leb pin­gu­ta­da, et lap­sed saak­sid sü­gi­sel koo­li­ma­ja va­nas osas soo­ja söö­ki – li­saks uue­le algk­las­si­hoo­ne­le uuen­da­tak­se koo­li se­nist söök­lat ja laien­da­tak­se söö­gi­saa­li. Uuen­da­tud söök­la tu­leb üle an­da hil­je­malt 25. au­gus­til.

Algk­las­si­ma­ja on ra­ja­tud en­di­se õpi­las­ko­du ko­ha­le. Ehi­ta­ja sai pä­rast õpi­las­ko­du lam­mu­ta­mist töö­le asu­da tä­na­vu jaa­nua­ris. Eri­li­selt kül­ma tal­ve­ga ei ol­nud või­ma­lik esial­gu pin­na­se­töid te­ha.

Sa­mas kin­ni­tas pro­jek­ti­juht, et kui­gi tal­vel kao­ta­ti ae­ga, on edas­pi­di töö­ta­tud plaa­ni­pä­ra­selt, et aja­li­selt graa­fi­kus ol­la, töö­ta­takse ka nä­da­la­va­he­tus­tel. Hoo­ne karp on teh­tud ja ka­tus vett­pi­dav. Esi­me­se kor­ru­se be­toon­põ­ran­dad on val­mis, te­hak­se tei­se kor­ru­se põ­ran­daid.

Juur­dee­hi­tus­se tu­leb 12 ta­va­mõõt­me­tes klas­si­ruu­mi 1.-4. klas­si­de kol­me­le pa­ral­leel­klas­si­le, neli väi­kek­las­si ja õuesõppealad ning tua­lett­ruu­mid. Li­saks söök­la laien­du­se­le ra­ja­tak­se uus gar­de­roob ning va­na koo­li­ma­ja ja uue hoo­ne ühen­du­se­na aat­rium koos ro­ni­mis­sei­na ja laia­de tre­piast­me­te­ga, mi­da saab ka­su­ta­da is­tu­mi­seks.

Ehi­tus lä­heb Kuu­sa­lu val­la­le maks­ma koos käi­be­mak­su­ga 3 574 888 eu­rot, ehi­ta­ta­vat pin­da on kok­ku li­gi 3200 ruut­meet­rit. Ehi­ta­ja peab algk­las­si­ma­ja Kuu­sa­lu val­la­le üle and­ma hil­je­malt jaa­nua­ri al­gu­ses, et koo­li­pe­re saaks tal­ve­va­hea­jal ha­ka­ta sin­na sis­se ko­li­ma.

 

Eelmine artikkelKeh­ra muu­seu­mis ava­ti pü­si­näi­tus lin­na aja­loost
Järgmine artikkelHar­ju­maa tä­nuü­ri­tus või­du­pü­hal