Küü­nal­de­sä­ras Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki kü­las­tas üle 400 ini­me­se

104
Pikavere mõisapark oli 3. advendi õhtul tuledesäras. Puid ja hooneid kaunistasid elektriküünlad, lumel põlesid 1003 õueküünalt. Foto Kattri Ivanov

„See on võr­ra­tu ja ime­li­ne, sai­me siit oma jõu­lu­tun­de,“ kiit­sid pü­ha­päe­val, 11. det­semb­ril Pi­ka­ve­re mõi­sa kü­las­ta­nud ini­me­sed.

Kol­man­da ad­ven­di­pü­ha õh­tul oli mõi­sa­park kolm tun­di tu­le­de­sä­ras – tee­ra­jad ja puud olid ää­ris­ta­tud põ­le­va­te õue­küü­nal­de­ga, küü­nal­dest oli lu­me­le ot­se­kui joo­nis­ta­tud ku­jun­deid ning mõi­sa­par­gi sis­se­pää­su juu­res sä­ti­tud küün­lad nii, et neist moo­dus­tus põ­lev ki­ri „Pi­ka­ve­re“. Par­gi­puud, aia­ma­ja­ke ning koo­li vä­li­köök olid kau­nis­ta­tud elekt­ri­küü­nal­de­ga, mõi­sa­koo­li ees oli val­gus­ti­test suur ka­ru­mõmm.

Pi­ka­ve­re koo­li õpe­ta­ja Ali­ce Suur­kuu­se al­ga­tu­sel toi­mus 3. ad­ven­di­pü­ha õh­tul küü­nal­de- ja tu­le­de­pi­du „Val­gus kõn­nib Pi­ka­ve­res“ teist aas­tat.

„Ole­me aas­taid süü­da­nud mõi­sas koos esi­mest ad­ven­di­küü­nalt, see on ol­nud ilus ja jõu­lu­tun­net loov üri­tus. Eel­mi­sel aas­tal olid sel ajal ko­roo­na­pii­ran­gud ning si­seü­ri­tu­si te­ha ei saa­nud. Siis tu­li mõ­te, et õues ja ha­ju­ta­tult saa­me ju ol­la ning ot­sus­ta­si­me kut­su­da ini­me­sed kol­man­dal ad­ven­dil mõi­sa­par­ki, et te­ha kui­da­gi teist­moo­di hin­ge­le pai. Kü­si­sin meie ma­ja val­gus­tus­te üles­pa­ni­jalt Mark­ko Maa­si­kult, kas tu­leb mi­nu hul­lu­meel­se idee­ga kaa­sa. Ta oli ko­he nõus ning kut­su­sin ka Fa­ce­boo­ki kau­du ini­me­si ap­pi,“ ju­tus­tas Ali­ce Suur­kuusk.

Sel aas­tal oli te­ma sõ­nul liht­sam, sest pal­jud eel­mi­sel aas­tal käi­nud ja et­te­võt­mist kiit­nud ini­me­sed pak­ku­sid end tä­na­vu ise ap­pi: „Meid oli küm­me­kond, küün­laid oli 1003. Poo­le­tei­se tun­ni­ga olid küün­lad pak­ki­dest väl­ja võe­tud, 50 kau­pa kel­gu­le ja­ga­tud, mõi­sa­par­ki laia­li vii­dud ning sai­me põ­le­ma süü­da­ta. Mark­ko sät­tis kõik­ja­le üles ka elekt­ri­lam­bid.“

Par­ki olid lah­ti lü­ka­tud tee­ra­jad sel­li­selt, et seal oli või­ma­lik rin­gi­ra­tast ja­lu­ta­da ja tal­vi­ses par­gis val­gu­se ilu nau­ti­da. Pi­ka­ve­re mõi­sas oli an­samb­li „Trump ja Äs­sad“ kont­sert. Ava­tud oli hea­te­ge­vus­koh­vik, kus 5. ja 6. klas­si õpi­la­sed koos va­ne­ma­te­ga müü­sid en­da­teh­tud küp­se­ti­si. Saa­dud tu­lu lä­heb nen­de klas­sieks­kur­sioo­niks. Kes kü­las­ta­jaist soo­vis, sai mõi­sas rin­gi uu­dis­ta­da ja käia gii­di­tuu­ril.

Ali­ce Suur­kuusk rõõ­mus­tas, et na­gu mul­lu, oli ka tä­na­vu il­ma­taat nen­de sõ­ber – pü­ha­päe­va õh­tul oli pa­ra­ja­te kül­mak­raa­di­de­ga tuu­le­vaik­ne ilm, okas­puud kae­tud lu­me­vai­ba­ga, raa­gus puu­de oks­tel här­ma­tis: „Vaa­ta­sin pi­de­valt te­le­fo­nist il­maäp­pi, lu­bas ju tor­mi, aga oli­me hoi­tud, imei­lus tal­veilm pü­sis ning tor­mi al­gus lük­kus kuus tun­di eda­si.“

Ta li­sas: „Meil käis üle 400 ini­me­se. Pea­le Raa­si­ku val­la ela­ni­ke ka Rae, Jõe­läht­me, Ani­ja val­la ini­me­sed. Kont­ser­di ajal oli saal puu­püs­ti rah­vast täis, pal­jud sei­sid, kind­las­ti üle sa­ja ini­me­se oli. Ta­ga­si­si­de oli vä­ga soe ja toe­tav. Öel­di, et see val­gus, hel­gus ja soo­jus an­dis vä­ga pal­ju po­si­tiiv­set ener­giat. Kui­gi me po­le enam ko­roo­na­lõk­sus, on nüüd muud mu­red. Kii­de­ti, on nii äge, et se­da tee­me, mit­te ku­sa­gil siin piir­kon­nas po­le­vat mi­da­gi sar­nast. Imes­ta­ti, et sel­li­ses pi­si­ke­ses ko­has kui Pi­ka­ve­res te­hak­se nii vai­mus­ta­vat as­ja. To­re, et sai­me ühi­selt teis­te­le ja iseen­da­le pak­ku­da tun­net, mis an­nab jõu­du ja jak­su eda­si toi­me­ta­da.“

Eelmine artikkelPPA esin­da­jad tä­na­sid kuns­ti­näi­tu­sel osa­le­nud Aru­kü­la lap­si
Järgmine artikkelKas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab ka tä­na­vu ea­ka­te­le jõu­lu­rõõ­mu val­mis­ta­mi­seks koo­giakt­sioo­ni?