Kuul­sust Kuu­sa­lu val­la­le

1775

„Ekst­rö­mi matk Kol­gas ku­ju­neb aja jook­sul sa­ma rah­va­roh­keks, na­gu on Tar­tu ma­ra­ton,“ en­nus­tab Nä­kial­li­ka ta­lu pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe, kes kan­dis lau­päe­val sõ­du­ri­si­ne­lit ja osa­les näi­dis­la­hin­gus. Kol­ga rah­va­mat­ka ee­lis on, et toi­mub ole­ne­ma­ta sel­lest, kas on lu­mi maas või mit­te – kui kor­ral­da­jad jak­sa­vad jät­ka­ta.
Ka tä­na­vu te­gi mat­ka kaa­sa Kait­se­lii­du pea­lik Mee­lis Kii­li. Ta tun­nus­tab, et sel­li­se et­te­võt­mi­se kau­du väär­tus­ta­vad Ees­ti ini­me­sed ter­vis­lik­ke elu­vii­se, taa­se­lus­ta­vad aja­lu­gu: „Va­ba­dus­sõ­da oli, eri­ne­valt teis­test me rii­gi pin­nal toi­mu­nud konf­lik­ti­dest, õig­la­ne ja õi­gus­ta­tud sõ­da, ta­ga­si­me rah­va­na pü­si­ma jää­mi­se. On olu­li­ne, et tol­leaeg­seid kan­ge­la­si ja nen­de te­gu­sid tead­vus­ta­tak­se. See on ka tä­nu meie hõim­las­te­le – Soo­me va­ba­taht­li­ke­le.“
Kuu­sa­lu val­las on teo­tah­te­ga ja isa­maa­li­selt mee­les­ta­tud mat­ka­kor­ral­da­jad-üri­tus­te eest­ve­da­jad ning Va­ba­dus­sõ­ja­ga seo­tud olu­li­sed pai­gad. Ehk saab­ki Ekst­rö­mi rah­va­matk edas­pi­di val­la üheks ni­mi­sünd­mu­seks.