Kuu­sa­lus pas­to­raa­di ees sei­sis ko­gu es­mas­päe­va li­ba-ku­ju

2632
Kips­ku­ju Kuu­sa­lu pas­to­raa­di ees es­mas­päe­val, 3. ap­ril­lil, Eduard Ah­ren­si sün­ni­päe­val.

Kip­sist ja kuld­set vär­vi ku­ju hoi­dis käes tahv­lit teks­ti­ga, mil­lel oli all EDUARD AH­REN­SI ni­mi.

Fa­ce­boo­ki gru­pis Are­nev Kuu­sa­lu Vald pos­ti­ta­ti öö­sel vas­tu es­mas­päe­va liba-Lönn­ro­ti sün­ni­päe­va­ter­vi­tus Eduard Ah­ren­si­le. Kuu­sa­lu val­last pä­rit pas­tor, ees­ti kir­ja­kee­le loo­ja Eduard Ah­rens sün­dis 214 aas­tat ta­ga­si, 3. ap­ril­lil 1803. aastal.
Ter­vi­tu­se­le oli li­sa­tud fo­to Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di ees seis­vast ku­just, kel­le käes ole­val tahv­lil oli ki­ri: „Mi­nu gram­ma­ti­ka il­mus lii­ga va­ra! Aeg, mil se­da hin­na­ta osa­tak­se, on tu­le­vi­kus! Eduard Ahrens“.
Kips­ku­ju oli sea­tud gra­nii­t­a­lu­se­le, mil­le­le tä­na­vu su­vel pan­nak­se Eduard Ah­ren­si pronks­ku­ju. Ah­ren­si skulp­tuu­ri au­to­rid on Kuu­sa­lu val­las Tam­mis­peal ela­vad skulp­to­rid Ai­var Sim­son ja Paul Mänd. Skulp­tuu­ri tel­lis Lau­rent­siu­se Selts, kes ko­gus sel­le tar­vis ra­ha an­ne­tus­test ja oma­va­lit­sus­te ning riik­li­ke asu­tus­te toe­tus­test.
Pas­to­raa­di et­te tek­ki­nud kips­ku­ju käi­di ko­gu es­mas­päe­va väl­tel vaa­ta­mas, in­fo lii­kus suust su­hu, uu­dis­ta­jaid jät­kus õh­tu­pi­me­du­se­ni. Hi­li­s­õh­tul kel­la poo­le küm­ne pai­ku saa­bu­sid po­lit­seiau­tod ning ku­ju vii­di ära, kir­jel­da­sid pealt­nä­gi­jad.
Kuju oli paigaldatud koguduse maale maaomanikuga kooskõlastamata. Sellest teatas politseile koguduse õpetaja Jaanus Jalakas. Politseinikud viisid kuju ära leiuna. Menetlust ei algatatud, politsei otsib, kellele kuju tagastada
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Lau­rent­siu­se Selt­si ju­hilt Su­lev Vald­maalt, mi­da te­ma ku­ju il­mu­mi­sest ar­vab. Su­lev Vald­maa vas­tas: „Mis ma os­kan ar­va­ta. Ma se­da vi­gu­rit vaa­ta­mas po­le käi­nud, aga ar­van, et mõ­ni ini­me­ne ei jõua kui­da­gi ära oo­da­ta, kui pä­ris mä­les­tus­märk ava­tak­se. Tu­hin on suur. Hea (eel)rek­laam igal ju­hul!“
Fa­ce­boo­kis al­gas pä­rast ku­ju pil­di ja ter­vi­tu­se pos­ti­tust li­ba-te­ge­las­te oma­va­he­li­ne vest­lus. Li­ba-Ah­rens tä­nas liba-Lönn­rot­ti õn­nit­lus­te eest. Õn­nit­le­sid ka li­ba-Kent­mann, li­ba-Mikk Ki­vi ja tei­sed­ki li­ba­te­ge­la­sed.
Sõ­nu­mi­too­jal õn­nes­tus tä­nu Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la ad­mi­nist­raa­to­ri­le Ras­mus Me­ri­voo­le su­hel­da li­ba-Ah­ren­si­ga e-kir­ja teel. Toi­me­tus pa­lus ka te­malt kuld­se kips­ku­ju koh­ta kom­men­taa­ri.
Li­ba-Ah­rens vas­tas: „Mi­nu mo­nu­men­di ava­mist on pi­de­valt eda­si lü­ka­tud. Ol­les ping­salt hoid­nud sil­ma peal eest­las­te jaoks ühel põ­le­ta­vai­mal tee­mal – mo­nu­men­ti­de ava­mi­ne, sul­ge­mi­ne jne – pol­nud üld­se kin­del, et ta ka järg­mi­sel aas­tal ava­tud saab. Tun­dub, et mi­nu hea sõ­ber Elias Lönn­rot on mi­nu mõt­teid lu­ge­nud, sest tä­na hom­mi­kul oli mi­nu soo­ve ja nõud­mi­si ra­hul­dav mo­nu­ment suu­re­ma kä­ra­ta pas­to­raa­di esi­sel plat­sil püs­ti. Pik­ka iga tal­le! Olen vä­ga tä­nu­lik.“
Kui vei­di hil­jem kir­ju­ta­si­me tal­le, et ku­ju vii­di ära, tu­li li­ba-Ah­ren­silt vas­tus: „Kas tões­ti on ku­ju tei­sal­da­tud? Tun­dub, et mi­nu monument sai val­mis lii­ga va­ra! Aeg, mil seda hinnata osatakse, on tulevikus.“
Li­ba-Ah­rens on vii­ma­sel ajal aga­ralt sõ­na võt­nud ka Fa­ce­boo­kis Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja gru­pis – pa­ran­dab pos­ti­ta­tud kuu­lu­tus­tes kir­ja­vi­gu, pa­neb hin­deid ja kom­men­tee­rib.
„Mis puu­tub kir­ja­vi­ga­de pa­ran­da­mi­ses­se Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­jas ja Are­ne­vas Kuu­sa­lu Val­las, siis olen ik­ka ol­nud se­da meelt, et vi­ga nä­hes tu­leb lait­mi­se ase­mel hoo­pis ai­da­ta. Vea­le tä­he­le­pa­nu juh­ti­mi­se üle tu­leb tä­nu­lik ol­la, mit­te pa­ha­seks saa­da. See teeb meid pa­re­maks,“ kir­ju­tas li­ba-Ah­rens sel­le koh­ta Sõ­nu­mi­too­ja­le.
Kes li­ba-Ah­ren­si ja teis­te li­ba­te­ge­las­te ni­mel sõ­na võ­ta­vad, on toi­me­tu­se­le en­di­selt tead­ma­ta.

Eelmine artikkelLok­sa pääs­te­ko­man­dol täi­tus 1. ap­ril­lil 25 aas­tat
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­sus­ta­mi­se alu­sed