Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu tü­his­tas ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te et­te­pa­ne­ku Lok­sa­le

1470

Vo­li­ko­gu esi­mees ENN KIRS­MAN: „Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ei ole võt­nud sea­du­ses nõu­ta­va ka­he kuu jook­sul vas­tu ot­sust lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­se­ga nõus­tu­mi­se või sel­lest keel­du­mi­se koh­ta.“

Jaa­nua­ri al­gu­ses lõi hal­dus­re­for­mi sea­dus luk­ku oma­va­lit­sus­te rah­vaar­vud. Al­la 5000 ko­da­ni­ku­ga oma­va­lit­su­si oo­tab ees sund­liit­mi­ne, pii­ri al­la jääb ka Lok­sa linn, kus rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on ela­nik­ke alla 3000.
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas kol­ma­päe­va, 25. jaa­nua­ri is­tun­gil tü­his­ta­da oma 29. juu­ni 2016. aas­ta ot­suse num­ber 33 „Hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se al­ga­ta­mi­ne ja et­te­pa­ne­ku te­ge­mi­ne ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­seks”, mil­le­ga teh­ti Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu­le et­te­pa­nek alus­ta­da ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­si ning moo­dus­ta­ti sel­leks töö­rühm.
Val­la­vo­li­ko­gu liik­med ot­su­se eel­nõu tü­his­ta­mi­sel hää­le­ta­mist ei nõud­nud ning vo­li­ko­gu esi­mees Enn Kirs­man tea­tas, et ot­sus on vas­tu võe­tud hää­le­ta­ma­ta.
Vo­li­ko­gu esi­mees mee­nu­tas is­tun­gil, et pä­rast tu­list aru­te­lu möö­du­nud aas­tal juu­ni­kuus ot­sus­tas vo­li­ko­gu al­ga­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­sed Lok­sa lin­na­ga: „Siia­ni po­le Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu meie et­te­pa­ne­kut sea­du­se­ko­ha­selt vas­tu võt­nud.”
Enn Kirs­man sel­gi­tas, et Ees­ti ter­ri­too­riu­mi hal­dus­jao­tu­se sea­du­ses on sä­tes­ta­tud, et ot­sus lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­se­ga nõus­tu­mi­se või sel­lest keel­du­mi­se koh­ta tu­leb lan­ge­ta­da ka­he kuu jook­sul. Lok­sa vo­li­ko­gu sel­list ot­sust vas­tu võt­nud ei ole ega ole asu­nud ka Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu moo­dus­ta­tud töö­rüh­ma­ga lä­bi­rää­ki­mis­tes­se, mis­tõt­tu on Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus muu­tu­nud tü­hi­seks.
Vo­li­ko­gu esi­mees esit­les is­tun­gil ka kir­ja­va­he­tu­se kro­no­loo­giat ala­tes Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­su­se vas­tu võt­mi­sest ku­ni sel­le tü­his­ta­mi­se­ni: „Sel­le põh­jal on kõi­gil või­ma­lik ot­sus­ta­da, kel­le soo­vi­ma­tu­se tõt­tu lä­bi­rää­ki­mis­te prot­sess Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na va­hel ei saa­nud ala­ta­gi.”
Ta li­sas, et vii­ma­ne ki­ri pä­ri­neb käe­so­le­va aas­ta jaa­nua­rist: „Põh­ja-Ees­ti hal­dus­re­for­mi­ko­mis­jon ot­sus­tas, et teeb va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku lii­ta Lok­sa linn Kuu­sa­lu val­la­ga. Kut­su­si­me Lok­sa kol­lee­ge lä­bi­rää­ki­mis­te­le ja sai­me vas­tu­seks, et Lok­sa linn vas­tab hal­dus­või­me­ku­se kri­tee­riu­mi­le. Kuu­sa­lu val­lal, kes vas­tab ka nii sel­le­le kui hal­dus­re­for­mi sea­du­se kri­tee­riu­mi­le, puu­dub just­kui sea­du­sest või ka ko­ha­li­ke ini­mes­te sur­vest tu­le­nev va­ja­dus lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­da, se­da enam, et tei­ne pool se­da ilm­sel­gelt ei soo­vi.”
Mait Kröönst­röm lau­sus, et näeb kir­ja­va­he­tust esi­mest kor­da, töö­rüh­ma te­ge­vust po­le is­tun­gil pii­sa­valt tut­vus­ta­tud. Enn Kirs­man vas­tas, et on iga is­tun­gi lõ­pus and­nud üle­vaa­te ko­mis­jo­ni tööst ning kir­jad on kõi­ki­de­le vo­li­ko­gu­liik­me­te­le eda­si saa­de­tud.
Mar­gus Soom kom­men­tee­ris, et hal­dus­re­for­mi tram­bu­rai sai al­gu­se ka­he me­he soo­lop­ro­jek­tist Viit­na kõrt­sis: „Ida­pool­se­te oma­va­lit­sus­te ju­hid kut­su­ti kok­ku ja meie omad dek­la­ree­ri­sid, et po­le koos­tööst hu­vi­ta­tud ning lah­ku­sid. Märk­sõ­na on soo­lo, sest ise­gi koa­lit­sioo­nis po­le sel­lest rää­gi­tud.”
Enn Kirs­man pa­lus eris­ta­da soov­mõt­le­mist ja fak­te: „Mar­gus Soo­mi soov­mõt­le­mi­ses po­le te­ge­lik­ku­ses peaae­gu üld­se tõ­de. Tõ­si, et koh­tu­si­me ning aru­ta­si­me sam­me, mi­da eda­si te­ha.”
Su­lev Vald­maa sõ­nas, et bü­rok­raa­ti­lik pa­be­ri­pa­takas näi­tab töö­te­ge­mi­se suut­lik­kust: „Pa­ra­ku on aga koa­lit­sioo­ni­liik­me­te vai­ki­val nõu­s­o­le­kul tek­ki­nud olu­kord, kus lä­bi rää­ki­da po­le püü­tud, vaid lä­bi­rää­ki­mis­te­le vas­tu vaiel­da, ko­gu­tud kok­ku pa­be­reid. Soo­lo­de­ga val­da ei ju­hi­ta. On et­te hei­de­tud, et Lok­sa esi­tab eel­tin­gi­mu­si. Sel­leks aga lä­bi rää­gi­tak­se­gi, et vaa­da­ta, kas saab eel­tin­gi­mus­test möö­da.”
Ta li­sas, et po­le kauaaeg­se vo­li­ko­gu­liik­me­na näi­nud sel­list koa­lit­sioo­ni, na­gu prae­gu, kus on nii kaua toe­ta­tud val­la juh­ti­ma­tust: „Kuu­sa­lu vald on ha­ru­kord­ses ja ha­let­sus­väär­ses sei­sus. Ei saa te­ha et­te­hei­teid vaid ühe­le poo­le­le, lä­bi­rää­ki­mi­sed on ala­ti ka­he­pool­sed. Kui ühe selts­kon­na­ga ei saa, siis proo­vi­da tei­se­ga.”
Enn Kirs­man soo­vi­tas kõi­gil tut­vu­da kir­ja­va­he­tu­se­ga ja lu­ge­da kok­ku, kui mi­tu kor­da on pa­lu­nud Kuu­sa­lu vald tul­la Lok­sa ko­mis­jo­nil lä­bi­rää­ki­mis­te­le, mi­tu kor­da on et­te­pa­ne­kut tei­nud Lok­sa linn.