Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gi üle­kan­ne Fa­ce­boo­kis

1254

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung oli eel­mi­sel kol­ma­päe­val ot­se­jäl­gi­tav Facebooki-grupis „Are­ne­v Kuu­sa­lu val­d“. Üle­kan­de kor­ral­das vo­li­ko­gu lii­ge Ras­mus Me­ri­voo, kes ju­tus­tas, et kõik va­li­mis­ni­me­kir­jad lu­ba­sid is­tun­gi­te ava­tust ning ta lei­dis teh­ni­li­selt liht­sa la­hen­du­se nu­ti­te­le­fo­ni­de­ga – ka­su­tas kaa­me­ra­te­na en­da kaht te­le­fo­ni ja sta­tii­vi, vo­li­ko­gu esi­me­he te­le­fo­ni, kol­man­da sta­tii­vi lae­nas. „Ost­sin ka Wi­fi-või­men­di, mi­da mul oli­gi va­ja, ning ren­ti­sin mo­bii­li­ra­ken­du­se, mi­da saab kaks nä­da­lat ka­su­ta­da ta­su­ta. Edas­pi­di tu­leb ha­ka­ta ra­ken­du­se eest maks­ma 30 eu­rot kuus, sel­le­ga saab kor­ra­ga mon­tee­ri­da 9 te­le­fo­ni sal­ves­ta­tut. Is­tun­gi ajal mon­tee­ri­sin pi­de­valt, kõik see kok­ku oli vä­ga liht­ne. Üle­kan­net jäl­gi­sid 57 ini­mest, jä­re­le on vaa­da­nud üle 1500,“ kõ­ne­les ta ning li­sas, et kol­me te­le­fo­ni­ga oli osa­de vo­li­ko­gu­liik­me­te jut­tu hal­vas­ti kuul­da, edas­pi­di võik­sid ka tei­sed vo­li­ni­kud nu­ti­te­le­fo­ne kaa­me­ra­te­na ka­su­ta­da, siis kos­taks nen­de­gi jutt pa­re­mi­ni.

Eelmine artikkelKeh­ra güm­na­sis­tid osa­le­sid ja­hin­dus­kur­su­se raa­mes põd­ra­ja­hil
Järgmine artikkelKo­du­ma­ja – kind­lus või lõks?