Kuu­sa­lu vald ra­has­tab 6 kon­kur­siü­ri­tust

764

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­laee­lar­vest 2018. aas­taks tel­li­tud üri­tus­te toe­tus­sum­mad, läh­tu­des kon­kur­si­le esi­ta­tud taot­lus­test. MTÜ Kol­ga­kü­la Selts saab kok­ku 5400 eu­rot: 3700 eu­rot Kuu­sa­lu val­la 80. aas­ta­päe­va ja 1700 eu­rot tu­le­va aas­ta jaa­nua­ris toi­mu­va tä­nu­peo kor­ral­da­mi­seks. MTÜ-le Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts an­tak­se kok­ku 9590 eu­rot: 1720 eu­rot Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va, 870 eu­rot Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se kon­kur­si ja 7000 eu­rot lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Kuu­sa­lu Pe­reü­hing saab 1030 eu­rot Kuu­sa­lu val­la ka­he bee­bi­peo lä­bi­vii­mi­seks. MTÜd on kor­ral­da­nud sa­mu üri­tu­si aas­taid. Val­la­va­lit­sus soo­vis kon­kur­si­ga lei­da ka val­la me­re­peo ja ki­hel­kon­na­män­gu kor­ral­da­jat, kuid taot­lu­si ei esi­ta­tud. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets kom­men­tee­ris, et kuue­le ra­has­ta­tud üri­tu­se­le on suu­na­tud ka me­re­peo ja ki­hel­kon­na­män­gu jaoks ka­van­da­tud sum­mad. Kui lei­dub hu­vi­ta­tuid, võiks ra­ha eral­da­da li­saee­lar­ve­ga. „Bee­bi­pi­du hak­kab ole­ma aas­tas ka­hel kor­ral, ap­ril­lis ja ok­toob­ris. Se­ni toi­mus kord aas­tas, mai­kuus,“ üt­les abi­val­la­va­nem.