Kuu­sa­lu vald Fa­ce­boo­kis – ka positiivselt

1693

Raul Val­gis­te,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge

Olen nõus sel­le­ga, et Fa­ce­book (FB) on sot­siaal­mee­dias üks olu­lis­test suht­lus­ka­na­li­test. Kas Kuu­sa­lu vald on FBs ol­nud pii­sa­valt näh­tav? Val­lal on FB-le­he­külg, mil­le­le te­hak­se re­gu­laar­seid pos­ti­tu­si ning on vas­ta­tud ka mõ­ne­le kü­si­mu­se­le. Miks ai­nult mõ­ne­le?  Sel­le­pä­rast, et neid on vaid ük­si­kuid. Meel­di­mi­si on, ja­ga­mi­si sa­mu­ti. Aga kü­si­mu­si mit­te eri­ti. See­vas­tu on kü­si­mu­si esi­ta­tud val­la­valitsusele pal­ju­del teis­tel leh­te­del.

Ko­ha­li­ke po­lii­ti­ku­te FB leh­te­del ja arut­lusg­rup­pi­des, na­gu näi­teks „Are­nev Kuu­sa­lu vald“ (AKV). Aru­te­lu gru­pid koon­da­vad ena­mas­ti mõt­te­kaas­la­si. Vä­he­malt gru­pi ak­tiiv­se­te ka­su­ta­ja­te ja ar­va­mu­se väl­jaüt­le­ja­te osas. See­tõt­tu ei saa FB gru­pi aru­te­lu an­da pii­sa­valt ob­jek­tiiv­set üle­vaa­det ko­gu val­la­rah­va ar­va­mu­sest. Gru­pil võib ol­la tu­han­deid liik­meid, kuid re­gu­laar­seid pos­ti­ta­jaid on küm­me­kond. See on loo­mu­lik, sest inim­või­med ja aeg on pii­ra­tud ning kõi­ke ei jõua jäl­gi­da.

AKV gru­pis an­na­vad too­ni pi­gem val­la te­ge­mis­te suh­tes krii­ti­li­se hoia­ku võt­nud FB-ka­su­ta­jad. Pii­sab ük­si­kust õhu­ta­jast, kui väi­ke­sest sä­de­mest võib al­gu­se saa­da suur ku­lu­tu­li. Vaid vä­he­sed kaht­le­vad konst­ruk­tiiv­se krii­ti­ka va­ja­lik­ku­ses. Kuid FBs on liht­ne al­ga­ta­da aru­te­lu aval­da­des kont­rol­li­ma­ta in­fo­le või isik­li­ku­le ar­va­mu­se­le toe­tu­va väi­te. Kui pä­de­valt isi­kult ei saa ope­ra­tiiv­selt sel­gi­tust või kom­men­taa­ri, võib krii­ti­ka üle­ta­da hea too­ni pii­ri ning muu­tu­da dest­ruk­tiiv­seks. Eda­si­ne sõl­tub ju­ba vest­lusg­ru­pi mo­de­raa­to­ri mõõ­du­tun­dest.

Tul­les ta­ga­si alg­selt esi­ta­tud kü­si­mu­se juur­de võiks väi­ta, et Kuu­sa­lu vald po­le pii­sa­valt esin­da­tud AKV vest­lusg­ru­pis. Tõe­näo­li­selt ka pal­ju­des teis­tes grup­pi­des või aru­te­lu­des, kus on sõ­na võe­tud val­la­ga seo­tud tee­ma­del. Kui kü­si­mu­si ei esi­ta­ta val­la le­hel, siis peaks val­la esin­da­ja leid­ma või­ma­lu­se nei­le mu­jal vas­ta­ta. Kui kõik­ja­le ei jõua, siis ko­ha­li­kud suu­re­mad FB-gru­pid, na­gu AKV ja „Kuu­sa­lu kuu­lu­ta­ja“ peak­sid kind­las­ti leid­ma enam tä­he­le­pa­nu. Kui Mu­ha­med ei lä­he mäe juur­de, siis peab mä­gi mi­ne­ma Mu­ha­me­di juur­de. Tei­selt poolt võiks val­la te­ge­mis­te vas­tu hu­vi tund­vad ini­me­sed kü­las­ta­da ak­tiiv­se­malt val­la en­da FB-leh­te. Seal­gi võib kü­si­da kü­si­mu­si.

Pos­ti­tan AKV le­he­le sa­ge­li en­da teh­tud vi­deo­sid ko­ha­li­kest sünd­mus­test ja ini­mes­test. Sa­mu­ti „Kuu­sa­lu kuu­lu­ta­jas­se“. Ma ei tee se­da val­la esin­da­ja­na, vaid isik­li­kul et­te­võt­mi­sel. Põh­ju­sel, et li­saks krii­ti­li­se­le mee­le­le os­kak­si­me enam tä­he­le pan­na ning hin­na­ta meid ümb­rit­se­vat po­si­tiiv­set

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald Fa­ce­boo­kis
Järgmine artikkelVal­la­va­nem – kas kon­kur­si­ga või era­kon­na ta­ga­toa kau­du?