Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se muut­mi­se ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kont­rol­li­mis­te kor­ra keh­tes­ta­mi­se eel­nõud

638
ENN KIRSMAN

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vast va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas vo­li­ko­gu eel­mi­sel is­tun­gil, 5. det­semb­ril kaks eel­nõu, mis vas­tu­võt­mi­se kor­ral re­gu­lee­rik­sid eel­kõi­ge opo­sit­sioo­ni kuu­lu­va­te vo­li­ko­gu­liik­me­te te­ge­vust.

Ava­lik­ku­se ees on suu­re­mat tä­he­le­pa­nu päl­vi­nud eel­nõu „Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se muut­mi­ne“, mil­lest kir­ju­ta­ti Pos­ti­me­he on­li­ne-uu­dis­tes ja Del­fis. Vä­hem on mär­ga­tud eel­nõud „Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kont­rol­li­mis­te lä­bi­vii­mi­se kord“. Mõ­le­ma eel­nõu esi­me­ne lu­ge­mi­ne on nel­ja­päe­va, 19. det­semb­ri hom­mi­kul toi­mu­va vo­li­ko­guis­tun­gi päe­va­kor­ras.

Esi­me­se eel­nõu­ga teeb Enn Kirs­man et­te­pa­ne­ku võt­ta põ­hi­mää­ru­sest väl­ja vo­li­ko­gu liik­me õi­gus esi­ta­da aru­pä­ri­mi­si. Ta põh­jen­dab se­le­tus­kir­jas, et vo­li­ko­gu prae­gu­ne opo­sit­sioon on muut­nud aru­pä­ri­mi­sed, mil­le ees­märk peaks ole­ma ava­lik­ku­se tä­he­le­pa­nu juh­ti­mi­ne val­lae­lu kit­sas­koh­ta­de­le, hoo­pis nen­de hal­vaks pa­roo­diaks. Te­ma hin­nan­gul esi­ta­tak­se aru­pä­ri­mi­si vee­bi­kaa­me­ra ees ene­se näi­ta­mi­seks ja ad­res­saa­di hal­vus­ta­mi­seks, sa­ge­li on te­gu re­too­ri­lis­te kü­si­mus­te­ga, mil­le­le po­le­gi vas­tust. Ta sel­gi­tab, et eel­nõu ei kah­jus­taks vo­li­ko­gu liik­me õi­gust saa­da tea­vet, vas­ta­valt sea­du­se­le tu­leb kir­ja­li­ku­le pöör­du­mi­se­le vas­ta­ta 10 töö­päe­va jook­sul.

Opo­sit­sioo­ni kuu­lu­va va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald Fa­ce­boo­ki sei­na­l on link Del­fi uu­di­se­le Kuu­sa­lu opo­sit­sioo­ni suu­kor­vis­ta­mi­se kat­sest aru­pä­ri­mis­te lõ­pe­ta­mi­se abil ja al­ga­ta­tud kü­sit­lus, kas ol­lak­se eel­nõu poolt või vas­tu. Poolt­hää­li po­le, vas­tu­hää­li on 70.

Val­la põ­hi­mää­rust saab vas­ta­valt sea­du­se­le muu­ta ka­he lu­ge­mi­se­ga, eel­nõu esi­me­sel lu­ge­mi­sel ei saa ot­sust vas­tu võt­ta.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kont­rol­li­mis­te töö­kor­ra eel­nõu se­le­tus­kir­jas üt­leb eel­nõu au­tor, et Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni töö on si­su­li­selt reg­le­men­tee­ri­ma­ta, ko­mis­jon on oma te­ge­vu­ses ju­hin­du­nud esi­me­he su­vast. Koos­ta­tud mää­ru­se­ga on soov sä­tes­ta­da nõu­ded re­vis­jo­ni lä­bi­vii­mi­se­le, ko­gu­tud and­me­te me­net­le­mi­se­le ja tööt­le­mi­se­le, ka aja­li­sed pii­rid toi­min­gu­te­le.

Enn Kirs­man üt­les, et ei soo­vi oma eel­nõu­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le kom­men­tee­ri­da roh­kem, kui on lu­ge­da se­le­tus­kir­ja­dest: „Plaa­nis on kä­sit­le­da mõ­le­mat eel­nõud 19. det­semb­ri is­tun­gil, siis aru­ta­me põh­ja­li­ku­malt.“

Eelmine artikkelOma­va­lit­sus­te kom­mi­pa­kid las­te­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku koer­te­par­gi si­sus­ta­mi­seks ko­gu­tak­se an­ne­tu­si