Kuu­sa­lu val­la noo­red te­gid ja­la­käi­ja­te tun­ne­lis­se vär­vi­li­sed gra­fi­tid

1221
Grafiti „Kusal” autor on EEVA-MARIA JÕESALU.

Grafiti „Kusal” autor on EEVA-MARIA JÕESALU.

Li­gi kuu ae­ga on Kuu­sa­lu õpi­las­te koo­li­teed lä­bi tun­ne­li kau­nis­ta­nud gra­fi­tid.

Eel­mi­sel õp­peaas­tal Kuu­sa­lu kesk­koo­lis va­ba­taht­li­ku­na töö­ta­nud his­paan­la­ne Al­bert Gon­za­lez De­la­Fe al­ga­tas idee taot­le­da Eras­mus+ koos­töö­pro­jek­tist „Väär­tu­sed – ak­tiiv­se ko­da­ni­ku ole­mas“ toe­tus­ra­ha Kuu­sa­lu val­la noor­te gra­fi­ti­pro­jek­ti­le.

Ka­van­di­te kon­kurss oli ke­va­del, möö­du­nud õp­peaas­ta lõ­pus. Tee­ma oli „Väär­tu­sed“. Õpi­las­te teh­tud ka­van­di­test va­li­ti 14, need kan­ti lau­päe­val, 23. sep­temb­ril ja­la­käi­gu­tun­ne­li sei­na­le. Osa­le­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li õpi­la­sed, koos­tööd teh­ti Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li ja Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te­ga.

Õpi­la­si ju­hen­das sel­le töö juu­res Ke­vin Poll Haa­bers­ti Noor­te­kes­ku­sest.

Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te juht Kris­ta Al­lik rää­kis, et noor­soo­töö­ta­ja­telt pa­lu­ti abi noor­te ja nen­de ju­hen­da­ja toit­lus­ta­mi­sel. Söök val­mis­ta­ti Kol­ga noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja Mar­git-Kar­men Rein­vel­ti ko­dus.

Kris­ta Al­lik: „Ju­hen­da­ja Ke­vin Poll kii­tis, et Kuu­sa­lu noo­red on us­ku­ma­tult an­de­kad, tööd said ühe päe­va­ga val­mis, ta ar­vas, et sel­leks ku­lub ka pü­ha­päev.“

Esial­gu oli plaa­nis gra­fi­tid te­ha Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja tel­lis­ki­vi­sei­na­le, kuid siis oleks tar­vis läi­nud tel­lin­guid ning täien­da­vaid tur­va­meet­meid. Ot­sus­ta­ti ja­la­käi­ja­te tun­ne­li ka­suks. Seal ei ol­nud aga või­ma­lik kor­ral­da­da gra­fi­tite te­ge­mist koos pealt­vaa­ta­ja­te­ga.

Kuu­sa­lu ja­la­käi­ja­te tun­ne­lit on aas­ta­te jook­sul so­di­tud, koos­töös Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se noor­te­ga pes­ti sei­nad, val­la­va­lit­sus la­si need val­geks vär­vi­da. Nüüd on tä­nu gra­fi­ti­te­le tun­nel rõõm­salt mit­me­vär­vi­li­ne.

Kuu­sa­lu koo­li aren­dus­juht Piia Pal­ge-Le­pik rää­kis, et li­saks män­ni­ku­le on teh­tud õues­õp­pe tun­de nüüd ka tun­ne­lis ja tut­vu­ti gra­fi­ti­ga: „Usun, et noo­red hoia­vad oma­teh­tud kuns­ti ja üht­la­si jäl­gi­vad, et se­da ei ri­ku­taks.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku ühis­vee ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­tus on val­mis
Järgmine artikkelKoha­li­kud no­ta­rid an­na­vad 1. no­vemb­ril ta­su­ta nõu