Kuu­sa­lu val­la maa­mak­su tõusust

1002

Kõi­ge enam tõu­seb maa­maks Valk­la-Sal­mis­tu piir­kon­nas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu tõs­tis 2019. aas­ta maa­mak­su ena­mi­kes tsoo­ni­des mak­si­mum­mää­ra­ni, mis on 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast. Vaid Kol­ga ümb­ru­se ja kesk­po­lü­goo­ni­ga külg­ne­va­te kü­la­de piir­kon­nas on maa­maks 2 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast ning ha­ri­ta­val maal ja loo­dus­li­kul ro­hu­maal 1,2 prot­sen­ti.

Kõi­ge suu­rem muu­tus on Valk­la-Sal­mis­tu piir­kon­nas, kus se­ni oli maa­maks 1,2 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast. Möö­du­nud nä­da­lal pos­ti­tas Sal­mis­tu kü­la­ko­gu lii­ge Sir­je Po­ti­sepp Fa­ce­boo­ki võr­gus­tik­ku „Are­nev Kuu­sa­lu vald“ pal­ve saa­da li­sain­foks ta­be­leid eri tsoo­ni­de prae­gu­se ja tu­le­va­se maa­mak­su koh­ta ning tõ­si­seltvõe­ta­vat sel­gi­tust Sal­mis­tu jär­sust maa­mak­su­tõu­sust ja lee­be­ma maa­mak­su ee­lis­ta­mi­sest osa­des piir­kon­da­des. Te­ma pos­ti­tus al­ga­tas Fa­ce­boo­kis te­ra­va dis­kus­sioo­ni.

Sõ­nu­mi­too­ja­le saa­tis maa­mak­su tõu­su koh­ta kom­men­taa­ri ka Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem, vo­li­ko­gu lii­ge Ur­mas Kirt­si, kes po­le ra­hul vii­si­ga, kui­das maa­maks keh­tes­ta­ti – suu­re­le osa­le vo­li­ko­gu­liik­me­test jõu­dis see uu­dis vo­li­ko­guis­tun­gi kut­se­ga. Eri­ti suur mõ­ju on me­reäär­se­te kin­nis­tu­te oma­ni­ke­le Sal­mis­tu, An­di­nee­me, Mäe­pea, Valk­la kü­la­des, kus maa­maks tõu­seb enam kui kaks kor­da.

„Mis­ki ei oleks ta­kis­ta­nud ma­k­su­tõu­su aja­ta­da ja viia el­lu näi­teks kol­me aas­ta väl­tel. Po­le või­ma­lik aru saa­da, mis eris­tab Kol­ga, Uu­ri, Mus­ta­met­sa ja Ka­ha­la ini­me­si Al­li­ka või Haa­va­kan­nu ini­mes­test, et nei­le ra­ken­da­tak­se eri­ne­vaid mak­su­mää­ra­sid. Tun­dub, et ai­nus põh­jus on eel­nõu init­siaa­to­ri(te) sub­jek­tiiv­sed ee­lis­tu­sed,“ kirjutab Ur­mas Kirt­si.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu sel­gi­tab, et maa­mak­su koe­fit­sien­ti­de muut­mist aru­tas ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon 25. sep­temb­ri is­tun­gil, kü­si­mu­si ega et­te­pa­ne­kuid ei tul­nud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du liik­me­telt ega teis­telt: „Aren­gu­ka­va se­mi­na­ri töög­ru­pis koo­rus väl­ja üht­se maa­mak­su­mää­ra mõ­te et­te­pa­ne­ku­ga, et väik­sem määr võiks ol­la val­la kes­ko­sas, et eris­ta­da me­reäär­se- ja ale­vi­kua­la ee­li­seid. Sa­du eu­ro­sid ku­lu võib tek­ki­da ai­nult nei­le, kes ee­lis­ta­vad nau­ti­da näi­teks Tal­lin­na hü­ve­sid, ol­les end sin­na sis­se kir­ju­ta­nud Kuu­sa­lu val­la ase­mel. Sa­mu­ti nei­le, kel­le jõu­kus lu­bab oma­da va­ra, mis koos­neb mit­mest suu­rest kin­nis­tust.“

Ko­dua­lu­ne maa on maa­mak­sust va­bas­ta­tud ha­jaa­sus­tu­ses kuni 2 hek­ta­ri ula­tu­ses ja ti­hea­sus­tu­ses 1500 ruut­meet­rit. Maa­mak­su­tõu­sust prog­noo­si­tav li­sa­tu­lu 2019. aas­ta val­la­eel­ar­ves­se on 100 000 eu­rot, mis võib seo­ses sis­se­kir­ju­tus­te suu­re­ne­mi­se­ga vä­he­ne­da, kuid see­vas­tu suu­ren­dab tu­lu­mak­su lae­ku­mist, li­sab val­la­va­nem.

Eelmine artikkelHC Keh­ra alis­tas Vil­jan­di, Aru­kü­la kao­tas Ta­pa­le
Järgmine artikkelPRIA kin­ni­tas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la Lea­der-toe­tu­sed