Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­rip­ree­mia sai SAI­MA KAL­LION­SI­VU ja spor­dip­ree­mia KAI­DO LAAS

1418

Kuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­sert toi­mus 14. kor­da ja tra­dit­sioo­ni­li­selt Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas – 5. jaa­nua­ril. Tun­nus­ta­ti 2018. aas­ta tub­li­maid vas­ta­valt val­la­rah­valt esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­le. Kont­ser­di­ga esi­nes an­sam­bel Jäääär. Tea­dus­tasid Kol­ga­kü­la noo­red Lil­li Ann Lin­no ja Uku Aas­rand.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si te­gi es­malt kok­ku­võt­te 2018. aas­ta olu­li­se­ma­test sünd­mus­test val­las. Kõi­ge täht­sam te­ma sõ­nul oli, et Ees­ti Va­ba­riik sai 100aas­ta­seks: „Pi­du kes­tis ko­gu aas­ta ja tä­his­ta­ti ka meie val­las. Üks olu­li­ne sünd­mus­te see­ria oli „Pi­du igas kü­las“, sel­le­ga seo­ses an­ti EV100 kin­gi­tu­sep­laa­te Ees­tis kok­ku 300, neist Har­ju­maal 30. Hea meel on tõ­de­da, et neist 30st on meie val­las 16 plaa­ti. Kus po­le kü­la­des jõu­tud EV100 kin­gi­tust te­ha, jõuab veel.“

Val­la­va­nem mär­kis, et 2019. aas­tal sai Kuu­sa­lu vald 80aas­ta­seks, ning ni­me­tas eel­mi­sel aas­tal juu­be­leid tä­his­ta­nud ise­te­ge­vus­kol­lek­tii­vid: tant­su­rühm Vii­mi­kud – 20, Ro­sa Ver­de ja Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid – 10. Küm­neaas­ta­seks sai ka Vi­ha­soos kor­ral­da­tav Pil­lip­ral­le, Kol­ga­kü­las on mä­lu­män­gu teh­tud 20 aas­tat.

Val­la­va­nem tä­nas et­te­võt­teid ja nen­de juh­te, kes on kaa­sa ai­da­nud Kuu­sa­lu val­la aren­da­mis­se. SR Veod ning sel­le juht Siim Kom­post on Kiius aren­da­nud Lil­leo­ru kin­nis­tut. Nor­dic Hou­ses ee­sot­sas ühe oma­ni­ku ja ju­hi Ar­go Sau­li­ga on toe­ta­nud val­las mi­tut MTÜd. Bal­ti Spoon, mi­da ju­hib Ed­mund Smo­la­rek, tä­his­tas 20. sün­ni­päe­va.

„Bal­ti Spoo­ni­ga on seo­tud või­bol­la et kõi­gi ae­ga­de eri­li­sem te­hing – 1 kroo­ni eest müüs vald 20 hek­ta­rit maad, sel­le eest on saa­dud li­gi kolm­sa­da töö­koh­ta ja in­ves­tee­rin­gu val­da li­gi 35 mil­jo­ni eu­ro eest. Mui­de, üks kroon on prae­gu­ses vää­rin­gus 6 eu­ro­sen­ti,“ rõ­hu­tas val­la­va­nem.

Olu­li­se sünd­mu­se­na ni­me­tas ta veel osa­le­mist Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol, kus Kuu­sa­lu val­da esin­da­sid 23 kol­lek­tii­vi. Täht­sa­test al­ga­tus­test tõi esi­le Ha­ra sa­da­ma­le elu sis­se­pu­hu­mi­se ning õpe­ta­ja ja tree­ne­ri Mar­gus Keer­ma mä­les­tus­võist­lus­te kor­ral­da­mi­se.

Kuu­sa­lu val­la tub­li­maid aas­tal 2018 tut­vus­ta­sid ka see­kord val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se liik­med. Kõik tun­nus­ta­tud said tä­nu­kir­ja, Va­na­kü­la kü­la­va­ne­ma Triin Põll­maa teh­tud ke­raa­mi­li­se paa­di­ku­ju­li­se vaag­na ning kin­gi­ko­ti, kus olid val­la väi­keet­te­võt­ja­te too­ted: Kai Vald­man­ni leib, Leo­nel­la Soo­ta­ga me­si, Mo­ni­ka Soo­saa­re tä­nu­ka­kao, Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­fir­ma L`aro­ma ja Vir­je Vald­na Tuul Tii­ba­des lõh­na­küün­lad. Kultuuri-, spordi- ja aasta õpetaja preemia on 320 eurot.

Aas­ta kul­tuu­rip­ree­mia – SAI­MA KAL­LION­SI­VU
Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri­pree­mia an­dis üle vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man, kes lu­ges et­te Kuu­sa­lu koo­li hu­vi­ju­hi ja la­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu kol­me näi­te­rin­gi mul­lu­seid saa­vu­tu­si: „Algk­las­si­de näi­te­ring saa­vu­tas Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil la­vas­tu­se­ga „Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“ Grand Prix, an­ti kolm näit­le­jap­ree­miat. Güm­naa­siu­mi näi­te­rin­gi­le Kõik Kor­dub omis­ta­ti Ki­vi­räh­ki „Inim­väär­ne elu“ eest erip­ree­mia ja kolm näit­le­jap­ree­miat. Va­ba­riik­li­kul kool­teat­ri­te fes­ti­va­lil sai „Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“ eri­pree­mia suu­re­pä­ra­se an­samb­li­män­gu eest ja kaks näit­le­ja­pree­miat ning fes­ti­va­lil Väi­ke La­va peap­ree­mia ja kolm näit­le­jap­ree­miat.“

Sai­ma Kal­lion­si­vu lau­sus, et iga­su­gu­seid pree­miaid ja tun­nus­tu­si võib saa­da Ees­ti­maa eri pai­gus, kuid kõi­ge suu­re­maks tun­nus­tu­seks peab se­da, mis an­ti nüüd val­la tä­nu­peol.

Aas­ta spor­dip­ree­mia – KAI­DO LAAS
Kuu­sa­lu val­la spor­dip­ree­mia saa­ja te­gi tea­ta­vaks val­la­va­lit­su­se lii­ge Hil­le­ri Trei­salt. Ta sõ­nas, et Kuu­sa­lu vald on spor­di­vald, kus on pal­ju tub­li­sid sport­la­si ning tree­ne­reid, kes neid ju­hen­da­vad ja mit­me­külg­selt aren­da­vad. Pur­je­ta­jad koh­tu­sid näi­teks jalg­rat­tu­ri­te­ga hil­ju­ti suu­sa­ra­jal.
Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi tree­ner Kai­do Laas on elu­ko­ge­nud sport­la­ne, kes mo­ti­vee­rib nii suu­ri kui väi­ke­seid te­ge­le­ma spor­di­ga. Po­le pii­sa­valt hal­ba il­ma, et ta koos las­te­ga tren­ni ei teeks.

Spor­dip­ree­mia saa­nud Kai­do Laas lu­bas, ta sei­sab sel­le eest, et Kuu­sa­lu ni­mi kõ­laks võist­lus­tel ka edas­pi­di. Ning kut­sus kõi­ki suu­sa­ta­ma – Hel­ges Mänd­mets on Kol­ga­kü­las suu­sa­ra­jad sis­se sõit­nud, ka­su­ta­jaid võiks ol­la roh­kem.

Aas­ta õpe­ta­ja – ENE UI­BO
Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dusp­ree­mia päl­vi­nud õpe­ta­jat Ene Ui­bot tut­vu­tas vo­li­ko­gu lii­ge Kris­ti Ve­te­maa: „Ene Ui­bo on ol­nud ka mi­nu, mu ven­na ja õe ning ema õpe­ta­ja. Ta on õpe­ta­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­lis loo­dus­ai­neid 42 aas­tat. Te­da ise­loo­mus­ta­vad de­tai­lid ja dist­sip­liin, os­kus oma tead­mi­si eda­si an­da ja en­tu­siasm. Ta õpi­la­sed on saa­nud pal­ju au­hin­na­li­si koh­ti geog­raa­fiao­lüm­piaa­di­del ja tee­ma­päe­va­del.“

Ene Ui­bo üt­les tä­na­des, et ko­gu ta tööelu on olnud Kuusalus ja Kuusalu koolis: „Mul on hea meel, et ka siin saa­lis on pal­ju mi­nu õpi­la­si. Soo­vin kõi­gi­le head ja ol­ge õn­ne­li­kud.“

Aas­ta te­gu – Nor­dic Hou­ses Kiiu Disc­gol­fi par­gi arenda­mi­ne
„Koos­töö on sa­ge­li sü­ti­tav jõud, Kuu­sa­lu val­las on tu­le­mus­li­kult jõu ühen­da­nud MTÜ ja et­te­võ­te, ra­ja­tud on Ees­ti ja ka maail­ma mas­taa­bis ai­nu­laad­ne kom­pleks,“ lau­sus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom, kui kuu­lu­tas väl­ja aas­ta teo tiit­li saa­jad. Tä­nu­kir­ja ja mee­ned võt­sid vas­tu puit­ma­ja­fir­ma, disc­gol­fi­par­gi ni­mes­pon­so­ri Nor­dic Hou­se­se üks oma­nik ja juht Ar­go Saul ning Kiiu disc­gol­fi­par­gi asu­ta­nud Hei­nar Hurt.

Ar­go Saul üt­les, et koos­töö al­gas väi­kes­test et­te­võt­mis­test, nen­de et­te­võt­tel on tra­dit­sioon viia töö­ta­jaid loo­du­ses­se ning olu­li­seks pee­tak­se ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na toe­ta­mist.

Hei­nar Hurt li­sas, et par­gi aren­da­mi­seks ku­lu­nud ne­li ras­ket aas­tat on sel­ja­ta­ga ning tä­nas toe­ta­jaid ja klu­bi liik­meid.

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gu – MTÜ EST­LAN­DER kor­ral­da­tud Bushc­raft Fes­ti­val
Rah­vus­va­he­li­sel for­maa­dil põ­hi­nev Bushc­raft Fes­ti­val toi­mus Uu­ri kü­las es­ma­kord­selt mul­lu juu­nis. Osa­le­nuid oli li­gi 700 – nii Ees­tist kui ka vä­lis­maalt. Fes­ti­va­lil tut­vus­ta­ti loo­dus­lä­he­dast elu­vii­si ja ka­du­ma hak­ka­vaid tead­mi­si-os­ku­si, et in­nus­ta­da noo­ri väär­tus­ta­ma ai­ne­list ja eda­si kand­ma vaim­set kul­tuu­ri­pä­ran­dit.

Fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja, MTÜ Est­lan­der juht Er­ki Vaik­re tä­nas tun­nus­tu­se eest ning üt­les, et te­gut­se­tak­se en­da rõõ­muks ja laie­ma ko­gu­kon­na heaks: „Eu­roo­pa ühe vä­he­se al­les­jää­nud põ­lis­rah­va­na on meil ko­hus­tus tu­le­ta­da meel­de noor­te­le rah­vas­te­le, mis on te­ge­li­kud väär­tu­sed ja mi­da need tä­hen­da­vad.“ Ta kut­sus järg­mi­se­le fes­ti­va­li­le, mis tu­leb 14.-16. juu­nil.

Aas­ta ju­hen­da­ja – lau­luõ­pe­ta­ja KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN
Aas­ta ju­hen­da­jat väl­ja kuu­lu­ta­nud Mart Rei­mann sõ­nas, et Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li lau­lus­tuu­dio juht ja kla­ve­riõ­pe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken näi­tab oma ees­ku­ju­ga – li­saks an­de­ku­se­le on olu­li­sed ka kirg ja ar­mas­tus oma töö vas­tu. Kül­li-Kat­ri Es­ken on muu­sik, he­li­loo­ja ning mit­me­te lau­lu­rin­gi­de, an­samb­li­te ja so­lis­ti­de ju­hen­da­ja. Te­ma lau­lus­tuu­dios on 70 noort laul­jat.

Kül­li-Kat­ri Es­ken üt­les tä­na­des, et nii kaua, ku­ni on Kuu­sa­lu val­las an­de­kaid lap­si, soo­vib ta, et jät­kuks vaid jõu­du nen­de kõi­gi­ga töö­ta­da.

Aas­ta va­ba­taht­lik – Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si pro­jek­ti­juht LA­NA TOOM­VAP
Tä­nu La­na Toom­va­pi kir­ju­ta­tud pro­jek­ti­le on Kuu­sa­lu ale­vi­ku ta­ga met­sas ja Ri­hu­mäel vä­li­jõu­saa­lid. Ta on Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si ak­tiiv­ne eest­ve­da­ja, nais­ko­du­kait­se te­gus lii­ge, suu­re­pä­ra­ne must­las­tant­su­de esi­ta­ja ning noor­te ja las­te üri­tus­tel va­ba­taht­lik kaa­sa­löö­ja, loet­les aas­ta va­ba­taht­li­ku ni­me tea­ta­vaks tei­nud Mart Rei­mann.

La­na Toom­vap ko­hal ei ol­nud, tä­nu­ki­ri, ke­raa­mi­li­ne vaa­gen ja kin­gi­kott an­ti tal­le üle val­la­ma­jas.

Aas­ta naiss­port­la­ne – jalg­pal­lur LI­SET­TE TAM­MIK
Aas­ta naiss­port­la­se tiit­li saa­nud Li­set­te Tam­mik Mäe­pea kü­last män­gis 2013. aas­tast ku­ni mul­lu au­gus­ti­ni FC Flo­ra nais­kon­nas. Eel­mi­sel aas­tal sai ta nel­jan­dat kor­da pa­ri­ma nais­juu­nio­ri tiit­li, nais­te kõrg­lii­ga ar­ves­tu­ses pa­ri­ma vä­ra­va­kü­ti ja meist­ri­lii­ga män­gi­ja tiit­li. Jalg­pal­liaas­ta au­hin­da­de ja­ga­mi­sel an­ti tal­le pa­ri­ma nais­juu­nio­ri au­hind ja FC Flo­ra võist­kon­na kuld­me­dal.

Tä­nu­kir­ja ja kin­gi­tu­se võt­tis vas­tu Li­set­te Tam­mi­ku ema He­le­na Toom­pe­re. Ta tea­tas, et ala­tes sü­gi­sest män­gib tü­tar Itaa­lias ja on seal ju­ba vä­ra­va­löö­ja­test esi­ko­hal ning tei­nud kolm kü­ba­rat­rik­ki. „Li­set­te on 20aas­ta­ne. Me pe­re on Kuu­sa­lu val­las ela­nud küm­me aas­tat.“

Li­set­te Tam­mik lõ­pe­tas 2018. aas­ta ke­va­del Tal­lin­na Gus­tav Adol­fi Güm­naa­siu­mi hõ­be­me­da­li­ga, jalg­pal­lit­ren­ni läks nel­jaas­ta­selt.

Aas­ta meess­port­la­ne – küm­ne­võist­le­ja TAA­VI TŠERN­JAVS­KI
Kuu­sa­lu val­la aas­ta mees­sport­la­seks kuu­lu­ta­ti ning tä­nu­kir­ja ja kin­gi­tu­sed võt­tis vas­tu Kol­ga­kü­last pä­rit küm­ne­võist­le­ja Taa­vi Tsern­javs­ki.
Ta sai 2018. aas­tal Ees­ti-Soo­me-Root­si mit­me­võist­lu­se maa­võist­lu­sel mees­te küm­ne­võist­lu­ses esi­ko­ha, ko­gu­des 7724 punk­ti. Möö­du­nud aas­tal või­tis ta ka Tee­mant­lii­ga kol­me­võist­lu­se ning tu­li Ees­ti meist­riks.

Aas­ta noors­port­la­sed – STE­FAN LOO­TUS ja AI­DI GER­DE TUISK
Aas­ta noors­port­la­se tiit­li sai Ees­ti noor­te­koon­di­se lii­ge, jalg­rat­tur Ai­di Ger­de Tuisk, kes võist­les N16 klas­sis mul­lu edu­kalt: Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt kuld­me­da­lid maan­tee­sõi­du eral­dis­tar­dis ja kri­tee­riu­mis, hõ­be­dad ta­lik­ros­sis, maan­tee­sõi­du gru­pi­sõi­dus ja Cyc­lo-kros­sis; üld­või­dud N17 klas­sis Fil­ter maan­tee­ka­ri­ka­sar­jas ja tem­po­ka­ri­ka sar­jas. Li­saks au­hin­na­li­sed tu­le­mu­sed mit­me­tel rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel.
Aas­ta noors­port­la­seks ni­me­ta­ti ka jalg­rat­tur Ste­fan Loo­tus, kes saa­vu­tas Ees­ti juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel kol­mel kor­ral 4. ko­ha ning 4. ko­ha ka Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel gru­pi­sõi­dus, maan­tee­sõi­du kri­tee­riu­mis ja ta­lik­ros­sis.

Aas­ta tree­ner – MA­RIAN­NE SEI­MAN
Kuu­sa­lu val­la aas­ta tree­ne­riks kuu­lu­ta­tud uju­mist­ree­ner Ma­rian­ne Sei­man on Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses töö­ta­nud 9 aas­tat. Ta ju­hen­dab noor­te tree­ning­rüh­mi, töö­tab uju­ja­te­ga, kes on hu­vi­ta­tud võist­lus­spor­dist.

Ma­rian­ne Sei­man lau­sus tä­na­des, et te­ma ja uju­mist­ree­ner Ma­ria Trei töö­ta­vad tan­de­mi­na ning an­tud tun­nus­tus on mõ­le­ma­le.

Aas­ta noor – MAT­TIAS IDA­VAIN
Aas­ta noo­re kuu­lu­tas väl­ja Mart Rei­mann, kes lu­ges Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12. klas­si õpi­la­se Mat­tias Ida­vai­nu koh­ta et­te te­ma te­ge­vu­sed mit­mes vald­kon­nas: ak­tiiv­se noor­kot­ka­na oli tal au hei­sa­ta lipp Pi­ka Her­man­ni tor­ni, on ak­tiiv­ne mat­ka­juht, hea­de tu­le­mus­te­ga ker­ge­jõus­tik­la­ne, rah­va­tant­si­ja, tun­nus­tust päl­vi­nud pil­ti­de­ga ho­bi­fo­tog­raaf, fil­mi­te­gi­ja.

Ha­ri­du­se­lu pi­kaaeg­ne eden­da­ja – ENN SIIM
Tä­na­vu möö­dub 150 aas­tat ha­ri­du­se and­mi­se al­gu­sest Kol­gas. Ha­ri­du­se­lu pi­kaaeg­se eden­da­ja tiit­li­ga tun­nus­ta­tud Enn Siim on ol­nud Kol­ga koo­li di­rek­tor.

Tiit­li­saa­ja tea­ta­vaks tei­nud Enn Kirs­man lau­sus: „Kol­ga koo­list rää­gi­tak­se kui oma­näo­li­sest koo­list, Enn Siim on sel­le­le kaa­sa ai­da­nud ning ka pen­sio­nä­ri­na tu­leb nõu ja jõu­ga ap­pi. Enn Siim on jät­nud sü­ga­va jäl­je ha­ri­du­se muut­mi­sel ak­tiiv­seks ja väär­tus­põ­hi­seks. Ta on aren­da­nud nii Kuu­sa­lu val­la kui ka ko­gu Ees­ti ha­ri­du­se­lu.“

Enn Sii­mu­le an­tak­se tä­nu­ki­ri ja kin­gi­tu­sed üle Kol­ga koo­lis pi­du­li­kul üri­tu­sel.

Noor in­no­vaa­ti­li­ne õpe­ta­ja – LAU­RA PÜR­JE­MA
Noo­reks in­no­vaa­ti­li­seks õpe­ta­jaks ni­me­ta­tud Lau­ra Pür­je­ma on Kol­ga koo­li loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja, kes osa­leb mit­mes üle­rii­gi­li­ses pro­jek­tis: Di­gi­pöö­re, In­no­va­too­rium – tark koo­li­ma­ja värk­võr­gu abil, Tead­las­te Öö fes­ti­val. Po­le üh­te­gi 8. klas­si, kus te­da po­leks va­li­tud loov­töö ju­hen­da­jaks. Igal aas­tal or­ga­ni­see­rib ta kesk­kon­naa­las­te pro­jek­ti­de raa­mes klas­si­de­le õp­pe­käi­ke. Lau­ra Pür­je­ma osa­leb Kol­ga koo­li õpe­ta­ja­te näi­te­rin­gis, on kir­ju­ta­nud näi­den­deid.

Lau­ra Pür­je­ma üt­les, et sai tun­nus­tu­se tä­nu õpi­las­te­le, kes on te­ma kõi­ge suu­re­mad õpe­ta­jad.

„Mär­ka ja tun­nus­ta“ tä­nu­kir­jad
Es­ma­kord­selt an­ti Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol au­hin­nad üle ka „Mär­ka ja tun­nus­ta“ ka­te­goo­rias – vas­ta­valt val­la­rah­valt tul­nud et­te­pa­ne­ku­te­le. Tu­vus­tu­sed lu­ges et­te ja mee­ned an­dis val­la­va­lit­su­se lii­ge Kau­po Par­ve.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se pe­reõ­de Ene Ra­hu­rand on pü­hen­du­nud abi­va­ja­ja­te ai­ta­mi­se­le, nae­ra­tab ja lo­hu­tab, kuu­lab ja ai­tab, on ala­ti ole­mas. Ta on ter­vis­hoiu­töö­ta­ja sel­le sõ­na kõi­ge pa­re­mas tä­hen­du­ses.

Kuu­sa­lu Sü­da­meap­tee­gi ju­ha­ta­ja Kül­li Vest on ap­tee­ker, kes li­saks kõr­ge­le pro­fes­sio­naal­su­se­le on ka hea suht­le­ja ja nii abi­val­mis, et suu­dab te­ha ise­gi ap­tee­gi kü­las­tu­sest meel­di­va ko­ge­mu­se. Kuu­sa­lu Sü­da­meap­teek on va­li­tud kahel aastal Südameapteegi pa­ri­maks väikeap­tee­giks.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees Ind­rek Link on nõud­lik, ko­hu­se­tund­lik, jär­je­kin­del, osa­leb ak­tiiv­selt val­la ha­ri­du­se­lu aren­da­mi­ses. „Hea koo­li nä­gu ai­tab li­saks töö­ta­ja­te­le ja õpi­las­te­le ku­jun­da­da ka tu­gev hoo­le­ko­gu,“ lu­ges Kau­po Par­ve põh­jen­du­sest.

Kol­ga va­ba­taht­li­ke prit­su­mees­te selt­si ra­ja­ja ja lii­ge Jü­ri Kal­ju­rand va­li­ti 2010. aas­tal pääs­tea­la pa­ri­maks prii­taht­li­kuks eden­da­jaks. Pääs­tea­me­ti tun­nus­tu­se­ga oli kaa­sas mõ­te: „Pa­ri­ma prii­taht­li­ku ni­me­tu­se­ga aus­ta­me meest, kes ei ole va­ba­taht­li­kuks saa­nud ega ha­ka­nud, vaid on va­ba­taht­li­ku­na sün­di­nud.“ See lau­se on te­ma te­ge­mi­si ise­loo­mus­ta­nud ka kõi­gil järg­ne­va­tel aas­ta­tel.

Tä­nu­kir­ja, mee­ne ja kin­gi­tu­se sai ka MTÜ Rum­mu Kü­la­de Selts ee­sot­sas kol­me vap­ra nai­se­ga – Reet Ro­met, Kat­rin Pahk ja Anu Kirs­man.

Päri­mus­pul­ga esi­me­se lau­reaa­di kuu­lu­tas väl­ja LIIS BURK MTÜst La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da/Isa­de Meel.
Päri­mus­pul­ga esi­me­se lau­reaa­di kuu­lu­tas väl­ja LIIS BURK MTÜst La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da/Isa­de Meel.

„See va­baü­hen­dus on sün­di­nud ar­mas­tu­sest oma ko­du­kan­di loo­du­se vas­tu, aga ka mu­ret sel­le säi­li­mi­se pä­rast. Ühing tu­li kok­ku, et või­del­da olu­kor­ra­ga, kus koos uue tur­ba­kae­van­du­se loo­mi­se­ga võib ko­ha­li­kest kae­vu­dest ka­du­da joo­gi­ve­si sar­na­selt ku­na­gis­te kui­ven­dusk­raa­vi­de loo­mi­se­ga Rum­mu ra­bas­se,“ oli kir­jas et­te­pa­ne­ku sel­gi­tu­ses.

Pä­ri­mus­pulk SVEN-OLAV PAA­VE­LI­LE
La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da/MTÜ Isa­de Meel, MTÜ Est­lan­der ja Kol­ga muu­seum alus­ta­sid uue tra­dit­sioo­ni­ga – Pä­ri­mus­pul­ga­ga tun­nus­ta­tak­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ko­gu­jaid, hoid­jaid, tal­le­ta­jaid, edas­ta­jaid.

Esi­me­se Pä­ri­mus­pul­ga saa­ja kuu­lu­tas väl­ja Liis Burk. Ta lau­sus, et Sven-Olav Paa­ve­li pa­nus piir­kon­na aja­loo uu­ri­mi­sel on suur – on omaal­ga­tus­li­kult uu­ri­nud ar­hii­vi­des, ai­da­nud kir­ju­ta­da pal­ju­de kü­la­de aka­dee­mi­li­si õien­deid, koos­ta­nud üle­vaa­teid ale­vi­ke aja­loost. Ta on ka Fa­ce­boo­ki-le­he „Kuu­sa­lu aja­lu­gu“ üks mo­de­raa­tor.