Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­dist

725

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas kü­la­va­ne­ma uue sta­tuu­di, mil­le jär­gi on hää­leõi­gus­li­kud vä­he­malt 16aas­ta­sed, kes ra­havs­ti­ku­re­gist­ri jär­gi ela­vad sa­mas kü­las. Kü­la, kü­lae­la­ni­ku ja kü­la­va­ne­ma koh­ta sä­tes­ta­tu keh­tib ka ale­vi­ke, ale­vi­ke ela­ni­ke ja ale­vi­ku­va­ne­ma­te koh­ta. Mää­rus tun­nis­tas keh­te­tuks se­ni­se sta­tuu­di, mil­le jär­gi pi­did kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed lõp­pe­ma 31. det­semb­ril 2018, kui neid ei va­li­tud 2018. aas­tal uues­ti ame­tis­se. Vo­li­ko­gu kii­tis heaks Vär­ner Loots­man­ni et­te­pa­ne­ku, et uus mää­rus hak­kaks keh­ti­ma 1. jaa­nua­rist 2019. Pä­rast ot­su­se vas­tu­võt­mist tea­tas val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu, et seo­ses sel­le­ga on pal­ju­de kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed ik­ka­gi lõp­pe­nud. Vallavanem Urmas Kirtsi kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus on sei­su­ko­hal – kõi­gi kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed jät­ku­vad ja kü­la­va­ne­ma­ga kü­lad saa­vad ka ala­nud aas­tal kü­la­ra­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu post­kon­tor kolm nädalat su­le­tud
Järgmine artikkelSoo­mus­ron­gi Wa­ba­dus ava­mi­sel osa­les Keh­ras kait­se­mi­nis­ter ja Aeg­vii­dus pre­si­dent