Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sa lin­nas öeldi sundliitmisele „ei”

2384
Pü­ha­päe­val Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Temp­li lööb hää­le­tus­se­de­li­le Kuu­sa­lu val­la Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti ­re­fe­rent ES­TA NURM­SA­LU, hää­le­tab GERLI SVETA PA­JU­PUU Kem­ba kü­last.

Kuu­sa­lu val­las osa­le­sid hää­leõi­gus­li­kest ko­da­ni­kest rah­va­kü­sit­lu­ses 11,4, Lok­sal 26,1 prot­sen­ti.

Kuu­sa­lu val­las oli hal­dus­re­for­mi rah­va­kü­sit­lus 22. ja 23. ap­ril­lil, Lok­sa lin­nas 23. ja 24. ap­ril­lil.
Kuu­sa­lu val­las pa­lu­ti vas­tust kü­si­mu­se­le: „Kas pool­da­te Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mist?“
Lok­sal oli kü­si­mus pi­kem: „Kas toe­ta­te va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut moo­dus­ta­da Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­se teel uus hal­du­sük­sus Kuu­sa­lu vald?“
Lok­sal oli ava­tud kü­sit­lus­punkt lin­na­va­lit­su­se saa­lis, Kuu­sa­lu val­las oli ne­li kü­sit­lus­punk­ti: Kiiu las­teaias, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis, Kol­ga las­teaias ja Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Oli ka elektrooniline hääletus.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las on hää­leõi­gus­lik­ke ko­da­nik­ke rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­te jär­gi 5234. Neist osa­le­sid kü­sit­lu­ses 595, kel­lest „jah“ vas­ta­sid 239 ehk 40,2 prot­sen­ti ning „ei“ 354 ehk 59,5 prot­sen­ti vas­ta­nu­test. Kõi­gist hää­leõi­gus­li­kest ko­da­ni­kest pool­da­sid liit­mist 4,6 prot­sen­ti ja vas­tu olid 6,8 prot­sen­ti. Hää­le­tu­ses osa­le­sid 11,4 prot­sen­ti hää­leõi­gus­li­kest val­la­ko­da­ni­kest – 16aas­ta­sed ja va­ne­mad.
Tu­le­mu­sed hää­le­tus­punk­ti­de kau­pa: Kiiu 12 „jah“ ja 97 „ei“, Kuu­sa­lu 46 „jah“ ja 67 „ei“, Kol­ga 21 „jah“ ja 30 „ei“ ning Kol­ga­kü­la 57 „jah“ ja 26 „ei“.
Elekt­roo­ni­li­selt said Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­kud hää­le­ta­da vo­lis.ee kesk­kon­nas lau­päe­val, 22. ap­ril­lil. Liit­mi­se vas­tu olid 128, poolt 103.
Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mai­re Link üt­les, et kaks hää­le­tus­se­de­lit olid ri­ku­tud. Ühel olid ära mär­gi­tud mõ­le­mad vas­tu­sed. Tei­ses olid sa­mu­ti kaks ris­ti ning „jah“ vas­tu­se juur­de oli li­sa­tud: „Siis „jah“, kui Loots­mann ei ole pu­kis.“
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Enn Kirs­man kom­men­tee­ris kü­sit­lus­tu­le­must, et osa­lus jäi loo­de­tust ka­si­na­maks: „Loot­sin, et kol­man­dik hää­leõi­gus­li­kest val­la­ko­da­ni­kest üt­leb oma ar­va­mu­se. Aga kül­lap mõel­di, et rah­va­kü­sit­lu­se tu­le­mus suurt mi­da­gi ei muu­da. Kui val­la­vo­li­ko­gu ot­su­sest reaal­selt sõl­tuks, mis juh­tu­ma hak­kab, oleks osa­lus ol­nud suu­rem. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung tu­leb 3. mail, siis ot­sus­ta­me, mi­da vas­ta­me va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le sund­liit­mi­se koh­ta. Suu­re tõe­näo­su­se­ga on vas­tus ei­tav, na­gu ena­mus hää­le­ta­nu­test üt­les.“

Lok­sa linn
Lok­sal on hää­leõi­gus­lik­ke ko­da­nik­ke 2420. Kü­sit­lu­ses osa­le­sid 632, kel­lest „jah“ vas­ta­sid 166 ehk 26,3 prot­sen­ti vas­ta­nu­test ja „ei“ 466 ehk 73,7 prot­sen­ti vas­ta­nu­test. Lok­sa lin­na kõi­gist hää­leõi­gus­li­kest ko­da­ni­kest oli liit­mi­se poolt 6,8 prot­sen­ti ja vas­tu 19,26 prot­sen­ti.
Elekt­roo­ni­li­ne hää­le­ta­mi­ne oli Lok­sal pü­ha­päe­val, 23. ap­ril­lil. Elekt­roo­ni­li­selt hää­le­ta­sid 105, neist 43 pool­da­sid liit­mist, 62 olid vas­tu.

Kom­men­taa­rid Kol­ga­kü­las ja Lok­sal
Sõ­nu­mi­too­ja käis pü­ha­päe­val Kuu­sa­lu val­la hää­le­tus­punk­tis Kol­ga­kü­las ja Lok­sa lin­na ain­sas hää­le­tus­punk­tis lin­na­va­lit­su­ses.
Kol­ga­kü­las oli lau­päe­val hää­le­ta­jaid roh­kem, rah­va­ma­jas toi­mus spor­di­riie­te müük. Pü­ha­päe­val oli hää­le­tus­punk­tis vaik­sem. Hää­le­ta­ma tul­nud Kem­ba en­di­ne kü­la­va­nem Gerli Sveta Pa­ju­puu üt­les, et on põ­hi­mõt­te­li­selt iga­su­gu­se sund­liit­mi­se vas­tu: „Kui Lok­sa ta­hab Kuu­sa­lu val­la­ga lii­tu­da, siis teeb sel­leks et­te­pa­ne­ku. Vä­gi­si ei saa pea­le sun­di­da abie­lus koos ela­mist, am­mu­gi mit­te ar­mas­tu­se­ga koos ela­mist.“
Lok­sa pea­tä­na­val juh­tus aja­kir­ja­nik kõ­ne­ta­ma ve­ne­keel­sed lin­nae­la­nik­ke. Kes­kea­li­ne nai­ne üt­les, et ei tea, kas ühi­ne­mi­se­ga lä­heb elu pa­re­maks või ei lä­he. Ku­na, ei tea, kui­das hää­le­ta­da, siis rah­va­kü­sit­lu­ses ei osa­le, et pä­rast mit­te ka­het­se­da.
Tei­ne kes­kea­li­ne nai­ne tea­tas, et an­dis hää­le Lok­sa ja Kuu­sa­lu liit­mi­se vas­tu. Ta põh­jen­das, et kui juh­tub te­has jäl­le kin­ni mi­ne­ma ja ini­mes­te­le on va­ja sot­siaal­set abi, siis Kuu­sa­lu val­las ei pruu­gi se­da saa­da, lin­na­ra­had või­dak­se suu­na­ta Kuu­sal­lu. Ta kir­jel­das, et las­te­le oleks va­ja Lok­sa­le kor­ra­lik­ku spor­di­komp­lek­si, hu­vi­rin­ge on vä­he. Nai­ne imes­tas, kui kuu­lis, et Kuu­sa­lu val­las on sot­siaal­tee­nu­seid roh­kem kui Lok­sal, kus puu­dub näi­teks ko­du­hool­dus­tee­nus. Kuu­sa­lu val­las töö­tab sot­siaalt­rans­port ning kui oma­va­lit­su­sed lii­de­tak­se, peab sot­siaal­tee­nu­sed üht­lus­ta­ma. Ta tõ­des, et ei ol­nud sel­lest se­ni mi­da­gi kuul­nud.
Lok­salt pä­rit nai­ne, kes nüüd elab Kuu­sa­lu val­las, rää­kis Kon­su­mis, et te­ma hää­le­tas liit­mi­se poolt: „Ta­han, et Lok­sa väl­ja ei su­reks, ei hää­buks. Kui Lok­sa vald ja Kuu­sa­lu vald ühi­ne­sid, ei läi­nud mi­da­gi hal­ve­maks, ik­ka pa­re­maks läks. Lok­sal lä­heks sa­mu­ti elu pa­re­maks. Lok­sa ilus rand on kin­ni kas­va­mas, ku­na­gi olid meil seal pal­lip­lat­sid, enam po­le mi­da­gi. Rand oleks va­ja kor­da te­ha.“

Eelmine artikkelPo­lü­goo­ni­le sõit­vad ma­si­nad häirivad Kur­si kü­la ta­lusid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de­le pa­neb must­kat­te Lem­min­käi­nen Ees­ti AS